Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

kolor.jpeg

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
„Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice”
 
 
16 grudnia 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zastępca Prezesa Zarządu w/w Funduszu Małgorzata Skucha wraz z Główną Księgową Barbarą Wiśniewską oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach Tadeusz Wranik podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uroczystego aktu podpisania umowy dokonano w obecności Wójta Gminy Gierałtowice Joachima Bargiel, Skarbnika Gminy Michała Kafanke oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Joachima Nowaka.
Projekt ten będzie współfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 62% kosztów kwalifikowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko a także umożliwi refundację wydatków poniesionych przez Spółkę na w/w projekt od dnia 01.01.2007r. Realizacja tej inwestycji infrastrukturalnej czynić będzie w przyszłości naszą Gminę bardziej konkurencyjną w staraniach o inwestorów krajowych i zagranicznych, przy jej realizacji będą powstawały nowe miejsca pracy, a co najważniejsze znacząco poprawi się stan środowiska naturalnego w szczególności poprzez poprawę jakości wód.
Pierwsze działania dotyczące projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. podjęto w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.02.2006r. w sprawie określenia kierunków działania Spółki. W uchwale tej pojawiła się zapowiedź działań formalno - prawnych zmierzających do przekazania planowanego przedsięwzięcia Spółce jako przyszłemu beneficjentowi funduszy unijnych, o jakie można starać się z Funduszu Spójności.
Fundusz Spójności to podmiot powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się jako konsekwencja przyjmowania do Unii nowych państw członkowskich. Wyniki gospodarcze tej grupy państw odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. Fundusz Spójności ma zadanie dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Z jego działalnością wiąże się nasza nadzieja na wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice.
W marcu 2007 r. Gmina Gierałtowice przekazała Spółce aportem gotową dokumentację projektową dla wszystkich 4 sołectw: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów oraz jednej wspólnej dla wszystkich sołectw oczyszczalni ścieków.
W grudniu 2007r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwalę w sprawie zgody na powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W maju 2008r. Rada Gminy Gierałtowice w uchwale nr XXI/163/08 wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”
W związku z tym w Spółce powołano Jednostkę Realizująca Projekt jako specjalny, wyodrębniony zespół pracowników, stworzony do prac nad przygotowaniem wszelkich działań oraz realizację samego projektu w oparciu o wymogi unijne, dzięki którym możliwe będzie dofinansowanie z Funduszu Spójności.
21 sierpnia 2008 roku złożono do konkursu skompletowany wniosek o dofinansowanie projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” rozpoczynając tym samym skomplikowaną i czasochłonną procedurę weryfikacji, której efektem finalnym jest podpisanie umowy o dotację unijną. Nie bez satysfakcji możemy powiedzieć, że nasz projekt znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej wniosków złożonych w ramach II naboru konkursowego zakończonego 1 września 2008 w ocenie merytorycznej I stopnia uzyskał 46,24 punktów. W następnej kolejności przeszedł on również ocenę merytoryczna II stopnia. 27 listopada odbyły się w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej negocjacje dotyczące szczegółowych zapisów umowy o dofinansowanie, których szczęśliwym finałem jest zawarta w dniu 16.12.2009 umowa o dofinansowanie.
 
DSCN5061a.jpeg 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

Podmiot udostępniający: Dorota Kubicka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Szyma
Data wytworzenia: 17.12.2009r.