Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

 

DT/ 0002 /  2  /             / 2019

Przyszowice, dnia 07.02.2019r.

 

Rada Gminy Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

 

Dotyczy: Interpelacja z dnia 23.01.2019r. Radnego Rady Gminy Gierałtowice Pawła Klajs.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach w załączeniu przekazuje odpowiedz na Interpelacje z dnia 23.01.2019r .Radnego Rady Gminy Gierałtowice Pawła Klajs.

Otrzymują:

-1x adresat

-1x a/a

 

               Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w związku ze złożoną Interpelacją z dnia 23.01.2019r. informuje:

1. Z jakich źródeł dostarczana jest woda do naszej sieci wodociągowej

Zaopatrzenie gminy w wodę realizowane jest poprzez hurtowy zakup wody od sąsiadujących gmin na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży wody produkowanej głownie przez GPW S.A. w Katowicach.

Dostawcami wody są:

 • PWiK Knurów
 • PWiK Zabrze
 • KWK Knurów – Szczygłowice
 • ZGKiW Ornontowice
 • ZIM Mikołów

2. Czy dostarczana woda jest na bieżąco kontrolowana pod kątem zanieczyszczeń stałych , chemicznych oraz biologicznych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). Sporządzany jest harmonogram poboru próbek wody do badań podlegający zatwierdzeniu przez Sanepid. Ponadto Sanepid przeprowadza monitoring parametrów A i B zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Na postawie ww. rozporządzenia woda badana jest regularnie zgodnie z harmonogramem przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Gliwicach.

Woda na postawie tych samych przepisów badana jest również przez dostawców wody i u jej  producentów.

3.  Jakie są przyczyny zanieczyszczeń wody , widoczne u właścicieli posesji?

Obserwowane zanieczyszczenia spowodowane są osadami żelaza zebranymi w rurach stalowych zarówno w ciągach głównych jak i przyłączach. Podczas poboru wody zanieczyszczenia te przedostają się do instalacji wewnętrznych odbiorców wody.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: zmiany kierunku zasilania wody, awarie, szkody górnicze (wstrząsy), stalowe zużyte instalacje wewnętrzne, dłuższe przerwy w użytkowaniu przyłącza powodujące zbieranie się osadu w rurach, ale też zwiększony pobór wody z hydrantów podczas akcji  Straży Pożarnej, który wzrusza osady w sieci wodociągowej. W przypadku napełniania basenów, można wskazać, na złą technikę ich napełniania poprzez maksymalne odkręcanie zaworu czerpalnego  - baseny zawsze należy napełniać wolnym strumieniem wody.

4. Czy nie można wcześniej eliminować zanieczyszczeń tak, aby nie dostawały się do właścicieli posesji?

Całkowita likwidacja zanieczyszczeń jest z technicznego punktu widzenia niemożliwa. Procesem naturalnym jest wytrącanie się żelaza z wody.

Można jednak stwierdzić, że kompleksowa wymiana istniejącej starej, stalowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Gierałtowice powinna polepszyć jakość wody. Dodatkowo zmniejszy się awaryjność sieci, co pozytywnie wpłynie na zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczeń przez jej awarie.

5. Jak należy postępować właściwie, gdy zauważymy, że dostarczana woda jest zanieczyszczona?

W przypadku zauważonego pogorszenia jakości wody należy skontaktować się z PGK w Przyszowicach.

 1. Skargi przyjmowane są w następujących formach:
 1. telefonicznej pod numerem stacjonarnym 32 3011521 lub całodobowym numerem dyspozytora 693551456;
 2. email na adres biuro@pgkprzyszowice.pl;
 3. pisemnie na adres korespondencyjny Spółki ;
 4. osobiście w siedzibie Spółki;
 1. Następnie skarga trafia do Działu Technicznego celem rozpatrzenia.
 2. Odbywa się wizja lokalna celem sprawdzenia zasadności zgłoszenia.
 3. Podejmowana jest decyzja o sposobie rozwiązania problemu np.: poprzez płukanie przyłącza, płukanie sieci, sprawdzanie instalacji itp.
 4. Wdrażane są działania minimalizujące skutki problemu.

Przedsiębiorstwo niezwłocznie po powzięciu informacji wdraża wyżej opisaną procedurę.

6. Kto odpowiada za jakość wody w sieci wodociągowej i do kogo zgłaszać wykryte zanieczyszczenie wody?

Za jakość wody odpowiada Przedsiębiorstwo. Natomiast przyczyny pogorszenia jakości są różne: przerwa w dostawie  wody spowodowana awariami na sieci lub przyłączach jak również planowanymi pracami modernizacyjnymi.  Dotyczy to zarówno robót na terenie gminy jak również na sieci naszych dostawców. 

W przypadku zauważonego pogorszenia jakości wody należy skontaktować się z PGK w Przyszowicach.

 1. Skargi przyjmowane są w następujących formach:
 1. telefonicznej pod numerem stacjonarnym 32 3011521 lub całodobowym numerem dyspozytora 693551456;
 2. email: na adres biuro@pgkprzyszowice.pl;
 3. pisemnie na adres korespondencyjny Spółki;
 4. osobiście w siedzibie Spółki.

7. Zdarzyło sie już skażenie wody bakteriami. Czy można usprawnić system powiadamiania o takim zdarzeniu, aby mieszkańcy dowiadywali się niezwłocznie o takim zdarzeniu, np. sms, komunikat słowny nadawany przez syrenę elektroniczną, lokalne media?

Przedsiębiorstwo w przypadku stwierdzonego skażenia wody niezwłocznie ogłasza informację na stronie internetowej, portalach społecznościowych, rozwiesza ogłoszenia na tablicach informacyjnych na terenie gminy.

Ponadto w kwietniu 2018 Przedsiębiorstwo uzyskało zgodę Wójta na udostępnienie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)w celu informowania mieszkańców o przerwach w dostawie wody czy pogorszeniu jej jakości oraz skażeniu.

 Mieszkańcy korzystają z informacji przekazywanych przez SWO w dwojaki sposób:

 1. Na stronie internetowej UG Gierałtowice http://gieraltowice.pl/12/strona-glowna.html  w zakładce Zarządzanie Kryzysowe-System Informacji o zagrożeniach, przez podanie swojego adresu email i zarejestrowanie się w systemie można uzyskać dostęp do ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, ogólnych, środowiskowych, drogowych dotyczących terenu Gminy Gierałtowice, jak i powiatu Gliwickiego informacji o planowanych wyłączeniach sieci elektroenergetycznej (Tauron) na terenie gminy oraz od kwietnia tego roku informacji o planowanych przerwach w dostarczaniu wody pitnej oraz o pogorszeniu jej jakości (skażeniu wodociągu), informacje wysyłane są na udostępniony przy rejestracji adres email.
 2. Kolejna zakładka Zarządzanie Kryzysowe - Bezpłatny System SMS o zagrożeniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do UG lub zostawić w PGK (zostanie dostarczony do UG). Poprzez SMS na udostępniony nr telefonu komórkowego będą przesyłane ostrzeżenia III stopnia: hydrologiczne, meteorologiczne oraz o skażeniu wody w wodociągu.

Informacje w obu systemach przesyłane są do zarejestrowanych w systemie mieszkańców wszystkich sołectw lub sołectw, których dotyczy ostrzeżenie.

Rejestracja w obu systemach jest bezpłatna.

Formularz do zarejestrowania do systemu SMS dostępny jest siedzibie PGK w biurze inkasentów.

Zachęcamy do rejestracji i informowania o takiej możliwości rodzinę i znajomych.

8. Jakie powinno być ciśnienie wody dostarczanej do posesji? Dlaczego występuje bardzo słabe ciśnienie oraz częściowy brak wody z sieci wodociągowej?

Woda powinna być dostarczana do odbiorców pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0.08Mpa w przyłączu.

Częściowy brak wody spowodowany jest awariami natomiast zmniejszone ciśnienie może być spowodowane skokowym, chwilowym rozbiorem wody w sieci. Takie sytuacje mogą występować w okresie letnim poprzez zwiększony pobór wody przez mieszkańców (podlewanie, napełnianie basenów).

Spadki ciśnienia mogą być również powodowane obniżeniem ciśnienia od dostawców zewnętrznych.

9. Niektórzy właściciele zaniepokojeni jakością wody z sieci, zamontowali na swoich przyłączach wodnych filtry cząstek stałych. Czy jest możliwość wymiany wkładu filtra wody na koszt dostawcy wody lub zwrot należności za wkład filtracyjny w postaci obniżonego rachunku za wodę? Jeżeli tak to na jakich zasadach?

Filtry cząstek stałych są zabudowywane na instalacji wewnętrznych (za wodomierzem głównym), są więc elementem wewnętrznej instalacji wodociągowej za, którą odpowiada właściciel nieruchomości. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa kończy się na zaworze za wodomierzem głównym.

Aktualnie wszystkie przypadki obniżonej jakości wody są zgłaszane do Spółki i wdrażana jest procedura (patrz odpowiedź pkt. 5). W powtarzających sie przypadkach Przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o rekompensacie. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie.