Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

04/10/2019 z 31.10.2019r.

REGULAMIN

przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania
PGK sp. z o.o. w Przyszowicach

 

§ 1

[Przedmiot regulacji]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przejmowania przez PGK od uprawnionych podmiotów urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zlokalizowanych na terenie gminy, włączonych
  do systemu wodociągowo – kanalizacyjnego PGK.
 2. Nie będą przedmiotem przejęcia przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia kanalizacji deszczowej, przydomowe oczyszczalnie i przydomowe przepompownie ścieków a także ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne
 3. Regulamin stosuje się odpowiednio do procedury przejmowania urządzeń na wniosek PGK.

 

§ 2

[Słowniczek]

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach /44-178/ przy
  ul. Karola Miarki 1,
 2. gmina – Gmina Gierałtowice;
 3. uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca jednostką samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym albo spółką wodną, która wybudowała urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne i pozostaje jego właścicielem, uprawniona
  do przekazania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy
  z dnia 07/06/2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1152 z późn. zm.) oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 23/04/1964 – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 z późn. zm.);
 4. wnioskodawca – uprawniony podmiot, występujący z wnioskiem o przejęcie;
 5. wniosek – pisemne wystąpienie o przejęcie urządzenia, zgodny z ustalonym i obowiązującym w PGK wzorem;
 6. przejęcie urządzenia – zawarcie umowy cywilnoprawnej w wyniku, której PGK nabywa prawo własności przejmowanego urządzenia;
 7. sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu PGK;
 8. urządzenia wodociągowe – sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
 9. urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, oraz sieciowe przepompownie ścieków;
 10. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 11. przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc
  od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 

§ 3

[Zasada ogólna]

 1. Na pisemny wniosek podmiotów uprawnionych, które wybudowały z własnych środków sieci wodociągowe lub kanalizacyjne zlokalizowane na terenie działania PGK, PGK może nabyć
  ww. urządzenia na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Nabycie urządzeń przez PGK następuje odpłatnie. Nabycie może nastąpić nieodpłatnie, jeśli wnioskodawca o to wnosi lub jeśli po złożeniu wniosku a przed zawarciem umowy wyrazi na to zgodę.

§ 4

[Wszczęcie procedury]

 1. Procedurę przejmowania urządzeń inicjuje uprawniony podmiot składając pisemny wniosek
  w siedzibie PGK lub przesyłając go pocztą listem poleconym na adres siedziby PGK
  z dopiskiem „Wniosek o przejęcie urządzeń”.
 2. Jeżeli urządzenie stanowi współwłasność kilku podmiotów, składają one jeden wniosek. Wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele. Do wniosku może być załączone pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współwłaścicieli (potwierdzone notarialnie lub osobiście przez uprawnionego pracownika PGK), wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować
  w postępowaniu i zawrze w ich imieniu umowę.
 3. Do wniosku winny być załączone dokumenty i oświadczenia, potwierdzające, iż wnioskodawca
  ma prawo rozporządzać urządzeniem, świadczące o wybudowaniu urządzenia zgodnie
  z prawem, wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia, projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.
 4. Wszystkie dokumenty niezbędne dla rozpoznania wniosku wnioskodawca składa w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
 5. W przypadku złożenia dokumentów w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, wnioskodawca zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów osobie przyjmującej wniosek
  w chwili jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek zawierający kopie składany będzie
  za pośrednictwem poczty, wnioskodawca zobowiązany jest do okazania oryginałów niezwłocznie na żądanie PGK.
 6. We wniosku wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail, służącego
  do wymiany korespondencji.
 7. Wnioskodawca wskazuje we wniosku podmioty/osoby, które wystąpiły do niego z prośbą
  o przyłączenie się do urządzenia, jak również przekazuje informacje o otrzymanych od nich ofertach oraz o zawartych przez siebie przed złożeniem wniosku umowach (w tym zawartych bez formy pisemnej) w tym zakresie i o otrzymanym lub zastrzeżonym na przyszłość wynagrodzeniu za przyłączenie się do urządzenia.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem wymaganych dokumentów i oświadczeń, jak również dokumentacji uzupełniającej, ponosi wnioskodawca.

 

§ 5

[Wymiana korespondencji w toku procedowania wniosku]

 1. Z zastrzeżeniem zapisu § 4 ust. 5, po złożeniu wniosku, wymiana wszelkiej korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a PGK następuje za pośrednictwem adresu e-mail, o którym mowa
  w § 4 ust 6.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania PGK o zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia korespondencji kierowanej przez PGK do wnioskodawcy
  na dotychczasowy adres.
 3. Korespondencję przeznaczoną dla PGK, wnioskodawca przesyła na adres e-mail: .

 

§ 6

[Formalna ocena wniosku]

 1. Wniosek uważa się za złożony z chwilą jego wpływu do PGK. Dotyczy to również wniosków składanych za pośrednictwem poczty. Adnotację o dacie wpływu PGK umieszcza na wniosku.
 2. PGK dokonuje formalnej oceny prawidłowości złożonego wniosku w terminie 1 [jednego] miesiąca od jego wpływu.
 3. Jeżeli wniosek nie jest zgodny z ustalonym i obowiązującym w PGK wzorem lub zawiera braki uniemożliwiające nadanie mu biegu, jak również nie zawiera wszystkich niezbędnych do jego rozpoznania dokumentów, PGK wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wskazując braki,
  do jakich uzupełnienia zobowiązany jest wnioskodawca. Wniosek niezawierający wskazania adresu e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 6 pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania o jego uzupełnienie.
 4. W przypadku wątpliwości PGK, co do prawdziwości, kompletności lub rzetelności informacji,
  o której mowa w § 4 ust. 7, PGK wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub stosownego oświadczenia. Składając wniosek, wnioskodawca upoważnia i wyraża zgodę
  na przeprowadzenie w tym zakresie przez PGK czynności sprawdzających, w tym również
  do wystąpienia na podstawie udzielonej zgody i niniejszego zapisu do wszystkich osób, których może to dotyczyć, z prośbą o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa
  w § 4 ust. 7. Weryfikacja prowadzona jest przez PGK również na podstawie własnych dokumentów, w szczególności zaś dokumentacji związanej ze składanymi wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 14 [czternastu] dni
  od dnia otrzymania korespondencji e-mail zawierającej wezwanie do uzupełnienia.
 6. Zapisy ust. 3 i 5 stosuje się również w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5 zdanie drugie.
 7. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie, pozostawia się bez rozpoznania.
 8. PGK informuje wnioskodawcę o przyjęciu wniosku do rozpoznania, który przeszedł proces kontroli formalnej lub o jego pozostawieniu bez rozpoznania w terminie 14 [czternastu] dni
  od dnia upływu terminu przewidzianego na formalną ocenę wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub od dnia upływu terminu przewidzianego na uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 5.
 9. PGK zastrzega sobie prawo rozpoznania wniosku zawierającego braki, jeżeli jego braki lub nieuzupełnienie braków w terminie pozostają wynikiem trudnych do przezwyciężenia dla wnioskodawcy trudności. W takim przypadku PGK przekazuje wnioskodawcy informacje
  o przyjęciu wniosku do rozpoznania w terminie 14 [czternastu] dni od dnia upływu terminu
  do jego uzupełnienia.

 

§ 7

[Skutki złożenia wniosku]

 1. Wniosek wywołuje skutki z datą jego wpływu do PGK.
 2. Wniosek, którego braki wnioskodawca uzupełnił w terminie lub o którego rozpoznaniu pomimo braków PGK poinformował wnioskodawcę (w trybie § 6 ust. 9), poczytuje się za złożony w dacie pierwotnego wpływu.
 3. Wniosek zawierający braki, których wnioskodawca nie uzupełnił zgodnie z wezwaniem, nie wywołuje żadnych skutków.
 4. W momencie wpływu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań faktycznych i prawnych, które związane są z wnioskowanym do przejęcia urządzeniem.
  W szczególności wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie do informowania PGK o ofertach otrzymanych przez niego po złożeniu wniosku od podmiotów ubiegających się o przyłączenie do urządzeń będących przedmiotem wniosku.
 5. Z chwilą złożenia wniosku wnioskodawca zobowiązuje się nie zawierać żadnych umów, związanych z przyłączeniem innych podmiotów do jego urządzenia, co do którego złożył wniosek, jak również zobowiązuje się nie pobierać żadnego wynagrodzenia z tego tytułu oraz
  z tytułu zawartych uprzednio przez siebie umów/porozumień.

 

§ 8

[Rozpoznanie wniosku]

 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3.
 2. W pierwszej kolejności rozpoznawane będą wnioski o nieodpłatne przejęcie urządzeń.
 3. PGK uprawnione jest do rozpoznania z pominięciem zasady, o której mowa w ust. 1, również wniosków dotyczących urządzeń, które:
 1. z racji swojego umiejscowienia geograficznego, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju
  i przychodów spółki;
 2. mają szczególne znaczenie z uwagi na wykonywane przez PGK zadania własne Gminy
  w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków;
 3. objęte były planami inwestycyjnymi PGK.
 1. Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie 3 [trzech] miesięcy od daty przekazania przez PGK wnioskodawcy, zgodnie z § 6 ust. 8, informacji o jego przyjęciu do rozpoznania.
 2. W przypadku braku możliwości rozpoznania wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4, PGK informuję wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując dodatkowy termin na jego rozpoznanie. Termin rozpoznania wniosku może być wydłużony nie więcej niż o 2 [dwa] miesiące. PGK zobowiązany jest do przesłania wnioskodawcy informacji w tym zakresie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.
 3. W terminie przewidzianym dla rozpoznania wniosku, PGK zaprasza do negocjacji dotyczących ceny oraz pozostałych warunków nabycia.
 4. Informacja o sposobie rozpoznania wniosku określa:
 1. wartość urządzenia obliczoną na podstawie przyjętego przez PGK algorytmu (wartość algorytmiczna);
 2. wartość otrzymanych/uzyskanych przez wnioskodawcę lub zastrzeżonych na przyszłość
  na jego rzecz wynagrodzeniu od osób trzecich za przyłączenie się do urządzenia;
 3. proponowaną cenę nabycia, obliczoną stosownie do zapisu § 9;
 4. termin, w jakim ma nastąpić zapłata wynagrodzenia za przejmowane urządzenia.
 1. W przypadku niespełnienia przez uprawniony podmiot któregokolwiek z warunków technicznych i formalnych w świetle właściwych przepisów prawa może nastąpić odmowa przejęcia urządzeń.

 

§ 9

[Cena]

 1. Cena przejęcia w żadnym wypadku nie może przekroczyć łącznej sumy wydatków poniesionych na budowę sieci.
 2. Wartość przejmowanych urządzeń będzie określona „Algorytmem określania wartości zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych położonych na terenie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach,
  na potrzeby procedury ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te sieci
  z własnych środków i są ich właścicielami”, a stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wartość przejmowanych urządzeń będzie określona przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 1.
 3. Jeżeli wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku otrzymał/uzyskał od osób trzecich wynagrodzenie z tytułu przyłączenia się tych osób do jego urządzenia, względnie zastrzegł umownie lub faktycznie takie wynagrodzenie na przyszłość, wartość algorytmiczna jest pomniejszana o wartość otrzymanych/uzyskanych lub zastrzeżonych na przyszłość wartości.
 4. Proponowana cena przejęcia stanowi różnicę wartości algorytmicznej oraz wartości, o których mowa w ust. 3.
 5. Jeżeli różnica pomiędzy wartością algorytmiczną a wartością, o której mowa w ust. 3 jest ujemna, własność urządzeń przejmowana jest przez PGK nieodpłatnie.
 6. Umowna wartość/cena przejmowanych urządzeń jest wartością brutto (zawiera podatek VAT).

 

§ 10

[Negocjacje ceny i warunków przejęcia]

 1. PGK uprawnione jest do prowadzenia z wnioskodawcą negocjacji w sprawie ustalenia warunków przejęcia oraz ceny.
 2. Negocjacje powinny zostać przeprowadzone w terminie 1 [jednego] miesiąca, od dnia rozpoznania wniosku.
 3. W wyniku negocjacji możliwe jest ustalenie w szczególności:
 1. rozłożenia zapłaty ceny na raty;
 2. rozliczenia ceny z przyszłymi zobowiązaniami wnioskodawcy względem PGK, wynikającymi z umowy łączącej wnioskodawcę z PGK o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków;
 3. przejęcia własności urządzeń nieodpłatnie;
 4. obniżenia ceny nabycia;
 5. momentu przejęcia, jeśli ma być inny, niż wynikający z zapisów niniejszego Regulaminu oraz zawartej umowy, zwłaszcza zaś, jeśli ma się to wiązać z innym momentem przejścia ryzyka za urządzenia na PGK.

 

§ 11

[Limity wydatków na realizację przejęć]

 1. W danym roku kalendarzowym (obrachunkowym), PGK będzie zawierać z wnioskodawcami umowy wyłącznie do wysokości limitu kwoty przeznaczonej w danym roku do wydatkowania
  na ten cel, określoną w planie zadań inwestycyjnych, zatwierdzonym przez Zarząd PGK.
 2. Zarząd PGK informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w siedzibie spółki i Urzędzie Gminy o wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1. Informacja publikowana jest najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy limit.

 

§ 12

[Zawarcie umowy]

 1. Po przeprowadzeniu procedury przewidzianej zapisami niniejszego Regulaminu, PGK przedkłada wnioskodawcy projekt umowy przejęcia urządzeń. Umowa zawierana jest na przyjętym
  do stosowania przez Zarząd PGK wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli w wyniku negocjacji z wnioskodawcą wprowadzone zostały zmiany w treści umowy, ostateczny projekt przedkładany jest wnioskodawcy po weryfikacji umowy przez służby prawne PGK oraz po uzyskaniu zgody Zarządu na wprowadzenie zmian.
 3. Umowa określa w szczególności: datę i miejsce zawarcia umowy, strony umowy, szczegółowe określenie przedmiotu przejęcia (techniczny opis sieci), wysokość ceny sprzedaży sieci oraz oświadczenie wnioskodawcy, iż zawarcie umowy zaspokaja wszelkie jego roszczenia z tytułu przejęcia sieci.
 4. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
 5. Zawarcie umowy przenosi na PGK wszelkie posiadane uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujące wobec podmiotów, które wybudowały urządzenie.
 6. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym podatek od czynności cywilno-prawnych, ponosi wnioskodawca.

 

§ 13

[Przejście własności urządzeń]

 1. Wydanie i przejście na PGK własności urządzeń następuje z chwilą podpisania umowy. Z tą też chwilą, stosownie do treści art. 548 Kodeksu cywilnego, na PGK przenoszone są korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jego uszkodzenie.
 2. Wydanie urządzeń potwierdzane jest stanowiącym załącznik do umowy, podpisanym przez strony, protokołem zdawczo – odbiorczym.

 

§ 14

[Służebność]

 1. W terminie 90 [dziewięćdziesięciu] dni od dnia zawarcia umowy, wnioskodawca zobowiązuje się
  do nieodpłatnego ustanowienia na rzecz PGK służebności przesyłu na nieruchomościach, na których posadowione są przejmowane urządzenia. Przekroczenie tego terminu skutkuje przesunięciem terminu zapłaty o czas przekroczenia.
 2. Obowiązek poczytuje się za wykonany również w razie przedłożenia przez wnioskodawcę
  odpisu złożonego w powyższym terminie wniosku z prezentatą odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego.

 

§ 15

[Realizacja umów]

 1. Umowy realizowane są przez PGK z uwzględnieniem limitów, o których mowa w § 11 ust. 1.
 2. Umowy, których wartość nie przekracza lub jest równa 10.000,00 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100] realizowane są jednorazowo, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 3 lit. a).
 3. Zawierając umowę PGK wskazuje wnioskodawcy prognozowany termin realizacji umowy, który nie może być dłuższy niż 10 [dziesięć] lat.
 4. Umowy, o których mowa w ust. 2 realizowane są nie później niż w ciągu 3 [trzech] lat od ich zawarcia.
 5. PGK ma prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy, jednak nie dłużej niż o 3 [trzy] lata wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych jej sytuacją ekonomiczną, w szczególności wówczas, gdy realizacja umów miałaby lub mogłaby mieć wpływ na płynność spółki.
 6. PGK ma prawo realizowania w pierwszej kolejności umów dotyczących urządzeń, o których mowa § 8 ust. 3.
 7. PGK aktualizuje corocznie listę umów oczekujących na realizację. Osoba, która zawarła umowę przejęcia ma prawo do uzyskania informacji o stanie realizacji dotyczącej jej umowy.
 8. Jeżeli z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 6 lub w przypadku braku możliwości przeznaczenia na realizację umów odpowiedniej kwoty, względnie, gdy ilość zawieranych umów przekracza możliwości finansowe PGK, następują zmiany terminu realizacji umowy, PGK informuje o tym fakcie zainteresowanego, wskazując nowy, prognozowany termin jej realizacji.
 9. Jeżeli wnioskujący zalega wobec PGK z płatnościami za usługi świadczone na jego rzecz przez PGK, wówczas PGK rozliczy zapłatę poprzez odpowiednią kompensatę z zaległością̨ wobec Spółki.

 

§ 16

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.
 2. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu rozpoznaje się z chwilą wejścia w życie Regulaminu stosownie do jego zapisów.

 

 

Treść dokumentu : PDFRegulamin przejmowania sieci.pdf (2,60MB)