Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny PGK

 

 

 

Regulamin organizacyjny

 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

 

w Przyszowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszowice, sierpień 2019

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny określa zasady działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 2. Siedzibą Spółki jest Gmina Gierałtowice.

§ 2

1. Podstawą prawną działania Spółki jest Akt Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Repertorium A numer 4914/2004 z dnia 22.11.2004 r. ze zm. (dalej Umowa Spółki).

§ 3

1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zm.).

2.  Na podstawie zmian w umowie Spółki z dnia 17.11.2016r. mogą być wykonywane następujące rodzaje działalności:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana

z gospodarką odpadami

- roboty związane z budową dróg i autostrad

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane

- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

- tynkowanie

- posadzkarstwo tapetowanie i oblicowanie ścian

- malowanie i szklenie

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- transport rurociągowy pozostałych towarów

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- pozostałe badania i analizy techniczne

- pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczne gdzie indziej nie sklasyfikowana

- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- pozostałe sprzątanie

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

- działalność związana z organizacja targów wystaw i kongresów

- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

§ 4

1. Władzami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd.

§ 5

 1. Spółka jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników, w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Zarządu określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (teks jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1030 ze zm.)  i Umowa Spółki.
 3. Obowiązki Prezesa/Zarządu jako kierownika zakładu pracy, pracowników spółki i zasady dyscypliny oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy.
 4. Obowiązki Prezesa/Zarządu jako kierownika zamawiającego określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień obowiązujący

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

§ 6

 1. Strukturę organizacyjną Spółki tworzą podlegające Prezesowi Zarządu piony, działy, sekcje i stanowiska:
 2. Dział Techniczny
 1. Sekcja Wodociągowa
 2. Sekcja Kanalizacyjna
 3. Oczyszczalnia Ścieków
 4. Sekcja Ochrony Środowiska
 5.  Sekcja Zieleń Gminna
 1. Sekcja Inwestycji i Nadzoru
 2. Sekcja Kadr i Płac
 3. Główny Księgowy
 1. Sekcja Księgowości
 2. Sekcja Sprzedaży

Ponadto poza pionami wyodrębniono Biuro Zarządu.

 

 1. Zasady organizacji i zarządzania

 

§ 7

Spółką kieruje Zarząd Spółki w osobie Prezesa Zarządu (zarząd jednoosobowy).

 

§ 8

Dla zapewnienia jednolitego oznakowania akt ustala się dla poszczególnych działów i stanowisk następujące symbole:

Lp.

Dział

Symbol

1.

Prezes Zarządu,                            

PZ

2.

Główny/a Księgowy/a                     

GK

3.

Kierownik – Koordynator techniczny

DT

4.

Biuro Zarządu                                   

BZ

5.

Sekcja Kadr i Płac                            

DKP

6.

Sekcja Księgowości,                            

DK

7.

Sekcja Sprzedaży,                                

DS

8.

Sekcja Inwestycji i Nadzoru

DIiR

9.

Sekcja Wodociągowa

DW

10.

Sekcja Kanalizacyjna

DK

11.

Sekcja Ochrony Środowiska            

DOŚ

12.

Sekcja Oczyszczalni Ścieków,                     

13.

Sekcja Zieleń Gminna

ZG

14.

BHP

BHP

 

 

§ 9

 

Działy dzielą się na stanowiska pracy jedno lub wieloosobowe.

 

 1. Podstawowe zakresy czynności i obowiązków służbowych

 

§ 10

 

 1. Prezes Zarządu:
  1. Koordynuje zarządzanie całością Spółki zgodnie z zapisami umowy Spółki, niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów
  2. Kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki
  3. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki
  4. Reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki
  5. Decyduje o doborze kadry kierowniczej i pracowników
  6. Uchwala wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy
  7. Nadzoruje i koordynuje realizację zadań przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne
  8. Powołuje stałe i doraźne komisje w Spółce
  9. Zabezpiecza środki, wyposażenia i narzędzi niezbędnych do realizacji obowiązków przez podległych pracowników zgodnie z zatwierdzonym budżetem
  10. Motywuje pracowników zgodnie z systemem motywacji obowiązującym w Spółce na podstawie obiektywnej oceny ich pracy
  11.  Analizuje wnioski dotyczące  potrzeb i propozycji pracowników dotyczących organizacji pracy i realizacji zadań jednostki organizacyjnej
  12. Akceptuje opracowywane zakresy obowiązków pracowników
  13. Nadzoruje wykonywanie przez podwładnych obowiązków oraz dyscypliny pracy
  14. Pełni nadzór nad warunkami pracy i bezpieczeństwem podległych pracowników
  15. Pełni nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych spółki
  16. Pełni nadzór nad szkoleniem nowo przyjętych pracowników, udzielanie instruktażu podległym pracownikom
  17. Decyduje o kierowaniu na szkolenia, analizuje ich skuteczność
  18. Nadzoruje prawidłowość działaniem procedur organizacyjnych i informacyjnych w kierowanej jednostce organizacyjnej.
  19. Kreuje, wdraża i kontroluje krótko- i długoterminowe strategie firmy (zwłaszcza finansową, inwestycyjną i sprzedażową) oraz bieżącą działalność operacyjną
  20. Kształtuje i realizuje strategię finansową Spółki
  21. Akceptuje pod kątem finansowym wnioski o udzielenie zamówień
  22. Nadzoruje przygotowanie sprawozdań finansowych oraz raportów
  23. Odpowiada za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi

§ 11

 1. Główny/a Księgowy/a

 

 1. Organizuje, nadzoruje i kontroluje prace podległych stanowisk w Sekcji Księgowości i Sekcji Sprzedaży
 2. Organizuje i nadzoruje prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Spółki
 3. Organizuje prawidłowy obieg dokumentów oraz systemu rozliczeń finansowych gotówkowych i bez gotówkowych w ramach obowiązujących przepisów
 4. Nadzoruje przestrzeganie przepisów w sprawie prawidłowego prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych
 5. Nadzoruje przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych
 6. Sprawuje kontrolę wewnętrzną, w tym:

- badanie legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów operacji gospodarczych stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych dot. obrotów i rozliczeń, przyjęcia i wydania środków trwałych, operacji określonych w specjalnych przepisach,

- kontroli bieżącej polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości operacji gospodarczych w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę dla rachunkowości, a w szczególności na badaniu dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych lub rzeczowych oraz na badaniu rzetelności i prawidłowości przeprowadzonych w Spółce inwentaryzacji.

 1. Opracowuje analizę stanu majątkowego i wyników stanu finansowego Spółki, a w szczególności analiz wynikowych kosztów własnych pod kątem prawidłowości
 2. Opracowuje sprawozdania dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz  Zarządu Spółki
 3. Kieruje pracami komisji inwentaryzacyjnej, w tym:

- organizacji prac inwentaryzacyjnych,

- dokonywaniu ostatecznych rozliczeń osób materialnie odpowiedzialnych,

- wnioskowaniu w sprawie odpisywania różnic inwentaryzacyjnych oraz innych niedoborów,

- analizowaniu kształtowania się niedoborów i nadwyżek,

- wnioskowaniu w sprawie środków zaradczych w celu ich likwidacji.

 1.  Organizuje i koordynuje prace podległych pracowników, w tym:

- przydzielenie zadań do realizacji i ocena ich wykonania,

- merytoryczny i formalny nadzór nad opracowywanymi przez pracowników dokumentami.

 1. W zakresie finansowym reprezentuje Spółkę przed organami kontrolnymi
 2. Jest inicjatorem w zakresie zmian w polityce rachunkowości
 3. Opracowuje wszelkie niezbędne analizy finansowe na potrzeby Zarządu lub Rady Nadzorczej
 4. Informuje Zarząd o odkrytych nieprawidłowościach
 5. Współpracuje ze Zgromadzeniem Wspólników, Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółki.

§ 12

 1. Sekcja Księgowa
 1. Odprowadzanie składek na grupowe ubezpieczenie pracownicze:

- potrącanie i przelewanie składek ubezpieczeniowych przy współpracy z Sekcją Kadr i Płac.

 1. Administrowanie Funduszem Świadczeń Socjalnych:

- sporządzanie list wypłat z Funduszem Świadczeń Socjalnych,

- rozliczanie pożyczek z Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 1. Księgowanie wydatków Spółki
 2. Działalność inwentaryzacyjna:

- rozliczanie inwentaryzacji,

- rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

 1. Ustalanie wyniku działalności przedsiębiorstwa:

- ustalenie wyniku bilansowego.

 1. Sprawozdawczość i statystyka:

- sporządzanie finansowych sprawozdań dla potrzeb GUS,

- Urzędu Skarbowego i PFRON,

- opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań.

 1. Rozliczanie dochodów i wpływów, przychodów i kosztów:

- fakturowanie sprzedaży i rozliczanie faktur od poddostawców;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży;

- rozliczanie faktur od poddostawców;

- rozliczanie faktur z Wykonawcami.

 1. Gospodarowanie środkami obrotowymi:

- weryfikowanie stanu środków obrotowych,

- analiza cyklu obrotu zapasami,

- prowadzenie spraw związanych z obrotem bezgotówkowym,

- prowadzenie spraw związanych z obrotem gotówkowym.

 1. Rozrachunki i rozliczenia:

- rozliczenie z odbiorcami,

- rozliczenie z dostawcami.

 1. Rozliczenia publicznoprawne:

- rozliczenia związane z ubezpieczeniami osobowymi i rzeczowymi,

- inne rozliczenia publicznoprawne.

 1. Podejmowanie z banku gotówki.
 2. Dokumentowanie operacji kasowych (polecenie pobrania, czek, dowód wpłaty do banku).

§ 13

 

 1. Sekcja Sprzedaży
  1. Prowadzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej o kontrahentach,

- przygotowywanie umów kupna - sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz sporządzanie aneksów do umów;

- archiwizowanie umów kupna - sprzedaży wody i odbioru ścieków.

 1. Rozliczanie sprzedaży wody z Odbiorcami usług wod.- kan.:

- sporządzanie faktur za sprzedaż wody i odbiór ścieków,

- określanie terminu wymagalności zapłaty faktury i księgowanie,

- wystawianie faktur korygujących,

- comiesięczne rozliczanie sprzedaży wody i odbioru ścieków z księgowością.

 1. Ujawnianie nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków:

- sporządzenie protokołu o ujawnieniu nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków,

- rozliczenie poboru wody i odbioru ścieków za okres nielegalnego poboru i wystawienie faktury.

 1. Eksploatacja wodomierzy głównych na sieci wod- kan.:

- bilansowanie nieprawidłowości działania wodomierzy wg książek odczytowych i przygotowywanie zleceń wymiany wodomierzy,

- kontrola terminu upływu legalizacji wodomierzy i przygotowywanie zleceń do legalizacji.

 1. Prowadzenie i aktualizowanie baz danych zainstalowanych w sieci:

- prowadzenie i aktualizowanie bazy kontrahentów.

 1. Windykowanie należności Spółki:

- prowadzenie rozpoznania środowiskowego – wywiadu mającego na celu wyjaśnienie przyczyn zalegania przez odbiorców usług z terminowym regulowaniem płatności,

- wystawianie dowodów KP na pobrane należności,

- dokonywanie wpłat pobranej gotówki do Banku (z wyszczególnieniem danych kontrahentów),

- doręczanie kontrahentom wezwań do zapłaty z tytułu usług wod. – kan.

 1. Sprawozdawczość i statystyka:

- opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań,

- opracowywanie zestawień wpływów KP.

 1. Rozrachunki i rozliczenia:

- rozliczenia z Odbiorcami.

 1. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- wydawanie wniosków na świadczenia socjalne,

- ewidencja osób korzystających z różnego rodzaju świadczeń,

-  kompletowanie i przechowywanie Regulaminu ZFŚS i dokumentacji związanej z świadczeniami.

§ 14

 1. Biuro Zarządu

 

I. W zakresie obsługi sekretariatu:

 

 1. Obsługa recepcyjna klientów i gości (uzgadnianie terminów, przyjmowanie interesantów)
 2. Obsługa biurowa (w szczególności: kserokopiarki, bindownicy, niszczarki dokumentów, centrali telefonicznej, telefaksu i poczty elektronicznej)
 3. Obsługa dziennika korespondencyjnego i obiegu dokumentów wpływających do Spółki
 4. Zbieranie, przekazywanie i przechowywanie informacji dla przełożonego (korespondencja, przekazy ustne itp.)
 5.    Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, paczek i przesyłek pocztowych, prowadzenie ewidencji korespondencji
 6.  Prowadzenie rejestrów:

- wzorów pieczątek,

- szkolonych pracowników.

 

II. W zakresie Biura Zarządu

 

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu zamówień na usługi i dostawy w Spółce
 2. Współpraca z pozostałymi działami w zakresie opisów przedmiotu zamówień dla potrzeb prowadzonych postępowań
 3. Uzgadnianie zamówień pod kątem ich finansowania z Głównym/ą Księgowym/ą Spółki
 4. Organizowanie prac Komisji Przetargowych
 5. Sporządzanie prognoz zamówień w zakresie zamówień na dostawy i usługi
 6. Sporządzanie zamówień i zleceń w zakresie dostaw i usług dla wszystkich działów Spółki
 7.  Udostępnianie specyfikacji dla oferentów
 8. Sporządzanie projektów umów z wykonawcami oraz ich uzgadnianie z kancelarią prawną
 9. Kontrola ilościowa i merytoryczna zamówień i zleceń
 10. Prowadzenie spraw organizacyjnych w Spółce
 11. Aktualizowanie i przechowywanie umów z kontrahentami Spółki
 12. Udostępnianie umów z kontrahentami Spółki jej pracownikom
 13. Współpraca z kancelarią prawną pełniąca obsługę Spółki
 14. Samodzielne opracowywanie wzorów pism, dokumentów
 15. Aktualizacja regulaminów i innych aktów wewnętrznych Spółki
 16. Prowadzenia obsługi Biura Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników
 17. Przygotowywanie i obsługa zebrań, narad i zgromadzeń organizowanych przez przełożonych
 18. Prowadzenie korespondencji Zarządu , opracowywanie pism, protokołów i notatek
 19. Kształcenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników poprzez wysyłanie ich na kursy i seminaria dokształcające itp.:

- analiza ofert i wybór ośrodka szkolącego,

- ewidencjonowanie szkolonych pracowników.

 1. Prowadzenie rejestrów:  

- dokumentacji ze Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej,

- umów z kontrahentami,

- zamówień w zakresie dostaw, usług i robot budowlanych.

 1. Obsługa Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników
 2. Prowadzenie spraw związanych z archiwizacją akt i dokumentów Spółki
 3.  Prowadzenie spraw grupowego ubezpieczenia pracowniczego:

- rozliczanie comiesięcznych składek pracowniczych,

- zawieranie umów i aktualizowanie warunków umownych zgodnie z deklaracją   przystąpienia,

- prowadzenie korespondencji.

 

 1. Sekcja Kadr i Płac

 

7.1    Prowadzenie spraw kadrowych:

- sporządzanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników na zasadach określonych w kodeksie pracy, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w taryfikatorze i tabeli płac,

- prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (akta osobowe pracowników), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,

- sporządzanie wspólnie z kierownikami poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych zakresów czynności dla podległych pracowników,

- kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz kontrola ważności tych badań,

- ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy,

- ewidencja wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracowników,

- analizowanie struktury zatrudnionych pracowników w różnych przekrojach,

- wystawianie zaświadczeń i upoważnień dla pracowników przedsiębiorstwa,

- aktualizacja legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz członków rodzin,

- sporządzanie projektów pełnomocnictw i poleceń służbowych,

- prowadzenie imiennych protokołów zdawczo – odbiorczych związanych z odpowiedzialnością materialną pracownika,

- opracowywanie analiz i zestawień stanu zatrudnienia w etatach.

 1. Prowadzenie spraw ubezpieczeń zbiorowych:

- naliczanie, potrącanie i odprowadzanie składek do ZUS,

- prowadzenie dokumentacji i zgłaszanie wydarzeń podlegających ubezpieczeniu,

- sporządzanie sprawozdawczości i prowadzenie korespondencji z ZUS.

 1. Obliczanie wynagrodzeń pracowniczych:

- sporządzanie listy płac z funduszu osobowego,

- wyliczanie składników wynagrodzeń, dodatków, odpraw, zasiłków,

- wyliczanie i rozliczanie rachunków prac wykonywanych na umowy cywilnoprawne.

 1. Sporządzanie listy obecności w pracy
 2. Wydawanie legitymacji służbowych.
 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie:

- przyjmowania stażystów;

- rozliczania umów interwencyjnych.

 1. Realizowanie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki personalnej
 2. Sporządzanie projektów umów zlecenia, umów o dzieło itp.
 3. Archiwizowanie akt osobowych zatrudnionych i zwolnionych pracowników:

- wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów dla byłych pracowników.

 1. Sporządzanie sprawozdawczości do GUS dot. czasu pracy i zatrudnienia
 2. Przygotowywanie dokumentacji w sprawie używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w tym:

- umów ustalających warunki wykorzystania samochodu osobowego dla celów służbowych,

- comiesięczne rozliczanie ilości dni nieobecności w pracy pracowników pobierających ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych.

 1. Prowadzenie rejestru:

- umów ryczałtu,

- nagród jubileuszowych,

- zwolnień lekarskich,

- świadectw pracy,

- emerytów,

- poleceń wyjazdów służbowych.

7.13. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- wydawanie wniosków na świadczenia socjalne,

- ewidencja osób korzystających z różnego rodzaju świadczeń,

- kompletowanie i przechowywanie Regulaminu ZFŚS i dokumentacji związanej z świadczeniami.

 

§ 15

 1. Kierownik- Koordynator Techniczny

 

 1. Organizuje i kieruje pracę podległych sobie sekcji w sposób zabezpieczający prawidłowe realizowanie działalności podstawowej Spółki tj. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 2. Zapewnienia pracownikom odpowiednie warunki w zakresie BHP, szkolenie i kontroluje przestrzegania przez pracowników przepisów BHP
 3. Zabezpiecza majątek Spółki przed marnotrawstwem, zniszczeniem, kradzieżą i pożarem
 4. Zabezpiecza i nadzorowanie racjonalne gospodarowania wodą, energią i właściwą eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 5. Inicjuje działania prewencyjne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków
 6. Współpracuje przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, ekonomiczno-technicznych i innych oraz terminową ich realizacją
 7. Opracowuje i realizuje plany remontów, modernizacji, postępu technicznego i organizacyjnego przy współudziale innych odpowiedzialnych pracowników pionu technicznego
 8. Podejmuje decyzje w zakresie różnych rozwiązań technicznych i prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej
 9. Dba o właściwe organizowanie pracy podległych sobie pracowników,
 10. Koordynuje działalności komórek organizacyjnych pionu technicznego

i współpracuje z pozostałymi komórkami

 1. Sprawuje nadzór techniczny i kontrolę w zakresie eksploatacji i konserwacji sprzętu, maszyn specjalistycznych i środków transportu
 2. Nadzoruje właściwą gospodarkę materiałami, częściami zamiennymi i urządzeniami,
 3. Na bieżąco śledzi nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne w oparciu

o dostępną literaturę techniczna, periodyki i popularyzuje nowości wśród załogi

 1. Sprawuje nadzór techniczny i organizacyjny nad pracą pogotowia technicznego, ekip remontowych i działalności w zakresie sprawnego usuwania awarii sieci i urządzeń wod. -kan. oraz oczyszczalnia ścieków
 2. Pełni nadzór nad regulowaniem obowiązkowych opłat w szczególności opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za umieszczone urządzenia w pasie jezdni
 3. Odpowiada za wyniki techniczne działalności Przedsiębiorstwa, racjonalne gospodarowanie wodą, prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków i sprawne usuwanie awarii
 4. Odpowiada za sporządzanie rzetelnych i terminowych informacji i sprawozdawczości pionu technicznego
 5. Sprawuje nadzór nad  całością spraw dotyczących szkód górniczych
 6. Nadzoruje opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych.
 1. Sekcja wodociągowa
 1. Prognozowanie kierunków rozwojowych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń wodociągowych
 2. Bieżąca eksploatacja urządzeń wodociągowych i przyłączy wodociągowych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla odbiorców
 3. Opracowywanie harmonogramów przeglądów i badania stanu technicznego eksploatowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, obiektów sieciowych i ich realizacja.
 4. Prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w zakresie:

1) sieci wodociągowych, 

2) obiektów i urządzeń sieciowych.

 1. Przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń wodociągowych
 2. Przyjmowanie nowych przewodów wodociągowych, przyłączy do eksploatacji, sprawdzanie zgodności ich wykonania z projektem technicznym, obowiązującymi normami i udział w odbiorach technicznych
 3. Regularne przeglądy sieci wodociągowej w celu wykrycia wycieków wody, uzupełnianie uzbrojenia sieci i oznakowania zasuw i hydrantów
 4. Prowadzenie przeglądów hydrantów ppoż.
 5. Ewidencjonowanie wykrytych bądź zgłoszonych awarii wodociągowych
 6. Określenie sposobu usunięcia awarii
 7. Zlecenie wykonawcy koniecznych robót remontowych w celu usunięcia awarii wodociągowej
 8. Kontrola poprawności wykonania robót remontowych
 9. Weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym faktur za wykonane roboty remontowe
 10. Rejestrowanie zgodnie z harmonogramem wskazań wodomierzy sieciowych mierzących ilości wody kupowanej od dostawców hurtowych
 11. Analizowanie wyników odczytów wskazań wodomierzy w kontekście poprawności ich działania z uwzględnieniem lokalizacji studni wodomierzowej, pory roku oraz relacji między wielkością wody zakupionej i sprzedanej
 12. Bieżąca rejestracja ciśnienia w sieci wodociągowej oraz jego korygowanie
 13. Utrzymywanie w należytym stanie sieciowych studni wodomierzowych
 14. Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania taryf za zbiorowe dostarczanie wody i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 15. Rozwój współpracy w danym segmencie rynku w tym wyjazdy służbowe w celu wymiany poglądów w zakresie rozwiązywania problematyki związanej z zarządzaniem infrastrukturą techniczną, poznania nowych technik i technologii stosowanych w działalności wodociągowej
 16. Monitoring jakości wody w sieci wodociągowej:

- zlecenie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody wodociągowej,

- współpraca z Powiatową Stacją SANEPID,

- działania naprawcze.

 1. Eksploatacja wodomierzy:

- zabudowa i plombowanie nowych wodomierzy i podliczników;

- wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych;

- kontrola prawidłowości zabudowy wodomierzy głównych, własnych i dodatkowych,

- sporządzanie protokołów zabudowy lub wymiany wodomierzy głównych, własnych i dodatkowych,

- planowanie zakupu wymaganej ilości i rodzaju wodomierzy,

- prowadzenie rejestru zabudowanych wodomierzy.

 1. Kontrola poprawności wykonania robót remontowych
 2. Wykrywanie nielegalnych poborów wody
 3. Sporządzanie protokołu o ujawnieniu nielegalnego poboru wody
 4. Załatwianie reklamacji, skarg i wniosków związanych z eksploatacją urządzeń

wod. – kan.:

- weryfikacja  zasadności skarg,

- ustalenie z wykonawcą zakresu robót i terminu usunięcia przyczyny reklamacji,

-poinformowanie reklamującego (wnioskodawcy) o sposobie załatwienia interwencji.

 1.  Dokonywanie odbiorów technicznych i końcowych przyłączy wodociągowych
 2. Opracowywanie i realizacja harmonogramów płukania, czyszczenia i konserwacji urządzeń i przyłączy wodociągowych
 3. Rozliczanie usług i robót budowlanych:

- odbiór robót i sporządzanie protokołu odbioru,

- weryfikacja kosztorysów,

- kontrola faktur pod względem merytorycznym i formalnym.

 1. Wykonywanie usług remontowo – instalacyjnych na zlecenie Odbiorcy/Dostawcy usług wod.- Kan.
 2. Stosowanie zasad i trybów wykonywania czynności kancelaryjnych w Spółce, a także tworzenia, ewidencjonowania dokumentów i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą
 3. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów określonych w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Spółce
 4. Wykonywanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie merytorycznym działu na potrzeby GUS i innych podmiotów
 5. Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami sieciowymi w przypadku występowania robót kolidujących
 6. Przygotowanie specyfikacji technicznych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych
 7. Wsparcie merytoryczne lub zastępstwo w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
 8. Dokonywanie uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej
 9. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu eksploatacji górniczej:

- zgłaszanie do właściwej kopalni informacji o wystąpieniu awarii wod. – kan.,

- sporządzanie protokołów wystąpienia i uznania szkody górniczej,

- sporządzanie protokołów komisyjnego odbioru robót naprawienia ( usunięcia) szkody górniczej,

- sporządzanie kosztorysów powykonawczych.

 1. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych
 2. Udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwach Powiatowych w zakresie przebiegu sieci podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu wod. -kan.
 3. Uzgadnianie projektów budowlanych sieci wod. -kan., przyłączy wod – kan. kierowanych do Spółki
 4. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach technicznych wod. -kan. i prowadzenie ich rejestru
 5. Wydawanie warunków technicznych w zakresie dostawy wody

 

 1. Sekcja Kanalizacyjna

 

 1. Prognozowanie kierunków rozwojowych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń kanalizacyjnych
 2. Bieżąca kontrola urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych dla ciągłości odbioru ścieków
 3. Opracowywanie harmonogramów przeglądów i badania stanu technicznego eksploatowanych sieci kanalizacyjnych, obiektów sieciowych i ich realizacja,
 4. Prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w zakresie:

- sieci kanalizacyjnych,

- obiektów i urządzeń sieciowych,

 1. Przeprowadzanie inwentaryzacji urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przyjmowanie nowych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy do eksploatacji, sprawdzanie zgodności ich wykonania z projektem technicznym, obowiązującymi normami i udział w odbiorach technicznych i końcowych
 3. Ewidencjonowanie wykrytych bądź zgłoszonych awarii kanalizacyjnych
 4. Określenie sposobu usunięcia awarii na sieci i urządzeniach kanalizacyjnych
 5. Zlecenie wykonawcy koniecznych robót remontowych w celu usunięcia awarii kanalizacyjnej
 6. Kontrola poprawności wykonania robót remontowych
 7. Weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym faktur za wykonane roboty remontowe
 8. Monitoring jakości ścieków
 9. Rozwój współpracy w danym segmencie rynku w tym wyjazdy służbowe w celu wymiany poglądów w zakresie rozwiązywania problematyki związanej z zarządzaniem infrastrukturą techniczną, poznania nowych technik i technologii stosowanych w działalności kanalizacyjnej
 10. Utrzymywanie w należytym stanie sieciowych przepompowni ścieków
 11. Utrzymywanie w należytym stanie przydomowych przepompowni ścieków
 12. Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania taryf za zbiorowe dostarczanie wody i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 13. Wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej (przyłączy ścieków sanitarnych oraz wód opadowych)
 14. Wykrywanie nielegalnych zrzutów ścieków do sieci
 15. Sporządzanie protokołu o ujawnieniu nielegalnego odprowadzania ścieków,
 16. Załatwianie reklamacji, skarg i wniosków związanych z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych:

- weryfikacja  zasadności reklamacji, skarg i wniosków,

- ustalenie z wykonawcą zakresu robót i terminu usunięcia przyczyny reklamacji,

- poinformowanie reklamującego (wnioskodawcy) o sposobie załatwienia interwencji.

 1.  Dokonywanie odbiorów technicznych i końcowych przyłączy kanalizacyjnych
 2. Opracowywanie i realizacja harmonogramów płukania, czyszczenia i konserwacji urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych
 3. Rozliczanie usług i robót budowlanych:

- odbiór robót i sporządzanie protokołu odbioru,

- weryfikacja kosztorysów,

- kontrola faktur pod względem merytorycznym i formalnym.

 1. Wykonywanie usług remontowo – instalacyjnych na zlecenie Odbiorcy/Dostawcy usług wod. -kan.
 2. Stosowanie zasad i trybów wykonywania czynności kancelaryjnych w Spółce, a także tworzenia, ewidencjonowania dokumentów i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą
 3. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów określonych w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Spółce
 4. Wykonywanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie merytorycznym działu na potrzeby GUS i innych podmiotów
 5. Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami sieciowymi w przypadku występowania robót kolidujących
 6. Dokonywanie uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej
 7. Opiniowanie projektów sieci i przyłączy wod. -kan. opracowanych przez Dział Inwestycji i Remontów
 8. Przygotowanie specyfikacji technicznych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych
 9. Wsparcie merytoryczne lub zastępstwo w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym
 10. Dokonywanie uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej
 11. Prowadzenie ewidencji przebiegów pojazdów Działu Wodociągów i Działu Kanalizacji
 12. Utrzymanie powierzonego sprzętu technicznego oraz sprzętu mechanicznego w odpowiedniej czystości, stanie ilościowym i stanie technicznym(przeglądy techniczne, rejestracyjne, bieżące naprawy)
 13. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu eksploatacji górniczej:

- zgłaszanie do właściwej kopalni informacji o wystąpieniu awarii wod. – kan,

- sporządzanie protokołów wystąpienia i uznania szkody górniczej,

- sporządzanie protokołów komisyjnego odbioru robót naprawienia (usunięcia) szkody górniczej,

- sporządzanie kosztorysów powykonawczych.

 1. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych
 2. Udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwach Powiatowych w zakresie przebiegu sieci podziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu wod. -kan.
 3. Uzgadnianie projektów budowlanych sieci wod. -kan., przyłączy wod – kan. kierowanych do Spółki
 4. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach technicznych wod. -kan. i prowadzenie ich rejestru
 5. Wydawanie warunków technicznych w zakresie odprowadzenia ścieków

§ 16

 1. Sekcja Inwestycji i Nadzoru
  1. Sporządzanie projektów wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- uzgodnienia z Urzędem Gminy Gierałtowice zakresu rzeczowego i okresu czasowego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- szacunkowe określenie wartości planowanych zadań,

- przyjęcie do realizacji oraz okresowa aktualizacja uchwalonego przez Radę Gminy planu wieloletniego.

 1. Wydawanie zapewnień w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
 2. Zbieranie i przygotowanie danych do dokumentów statystycznych z zakresu dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury technicznej
 3. Weryfikacja dokumentów związanych z przekazaniem obiektów i urządzeń sieciowych do eksploatacji zakładu
 4. Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę oraz innych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji
 5. Zlecanie wykonania projektów budowlano-wykonawczych urządzeń i przyłączy wod. -kan. oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej
 6. Odbiór merytoryczny wykonanych dokumentacji projektowych
 7. Sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane wynikające z planowanych przedsięwzięć
 8. Sporządzanie szacunkowego określenie wartości planowanych zadań
 9. Nadzór inwestorski robót budowlanych:

- opracowanie i uzgadnianie planów organizacji ruchu,

- przekazywanie placu budowy wybranemu wykonawcy,

- sporządzanie protokołów końcowych odbioru wykonanych robót,

- reklamowanie wad i usterek robót oraz kontrola ich usunięcia,

- odbiory pogwarancyjne.

 1. Rozliczanie usług i robót budowlanych:

- kontrola kosztorysów wykonanych prac (etapów) pod względem merytorycznym, rzeczowym oraz zgodności z zawartymi umowami,

- kontrola formalna i merytoryczna faktur.

 1. Szkody górnicze:

- formułowanie wniosków do uprawnionego podmiotu o naprawienie lub usunięcie szkody,

- przeprowadzenie uzgodnień z uprawnionym podmiotem, koniecznych do zawarcia porozumienia i ugody w ramach zabezpieczenia z tytułu eksploatacji górniczej,

- wyegzekwowanie od zakładów górniczych kosztów zabezpieczeń górniczych i ewentualnych partycypacji w kosztach inwestycji lub remontu.

 1. Przygotowanie dokumentacji w celi wykupu gruntów pod budowę obiektów i urządzeń wod. – kan.
 2. Stosowanie zasad i trybów czynności kancelaryjnych w Spółce
 3. Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, które określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Spółce
 4. Sporządzanie wniosków na dofinansowanie lub pożyczki do instytucji wdrażających programy pomocy finansowej na realizację inwestycji komunalnych
 5. Wykonywanie sprawozdawczości statystycznej w aspekcie zakresu merytorycznego działu na potrzeby GUS i innych podmiotów
 6. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych
 7. Uzgadnianie zakresu i przeprowadzenie czynności związanych z ustanawianiem służebności przesyłu w celu zawarcia umowy
 8. Ścisła współpraca z Działem Technicznym

§ 17

 1. Sekcja Ochrony Środowiska

 

 1. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody oraz prawa wodnego, zborowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzenia ścieków, utrzymaniu porządku  w gminie
 2. Prowadzenie spraw w zakresie naliczania kar za nielegalne podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej (podłączenia deszczowe i sanitarnej)
 3. Gospodarka odpadami powstającymi w Spółce
 4. Prowadzenie spraw w zawiązku z karami za przekroczenia
 5. Prowadzenie rejestru oraz monitoringu wszelkich opłat środowiskowych, w tym opłaty za umieszczone urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego
 6. Pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń wodno prawnych oraz decyzji środowiskowych
 7. Monitorowanie uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
 8. Współpraca z urzędami w zakresie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska (KPOSK sanitacja wsi itd.)
 9. Nadzór na sprawozdawczością GUS
 10. Nadzór nad terminowością przekazywanych sprawozdań i analiz w zakresie ochrony środowiska oraz aktualizacja pozwoleń wodno – prawnych
 11. Poszukiwanie ekologicznych rozwiązań technologicznych
 12. Promowanie działań ekologicznych
 13. Współpraca z urzędami w zakresie edukacji ekologicznej
 14. Poszukiwanie programów wspierających finansowano działania ekologiczne i ewentualny udział w nich
 15. Analiza zagadnień technicznych w tym opracowanie zestawień związanych z funkcjonowaniem wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, gospodarki wodomierzowej
 16. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu eksploatacji górniczej:

- zgłaszanie do właściwej kopalni informacji o wystąpieniu awarii wod. -kan.,

- sporządzanie protokołów wystąpienia i uznania szkody górniczej,

- sporządzanie protokołów komisyjnego odbioru robót naprawienia ( usunięcia) szkody górniczej,

- sporządzanie kosztorysów powykonawczych.

 1. Opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych
 2. Uzgadnianie zakresu i przeprowadzenie czynności związanych z ustanawianiem służebności przesyłu w celu zawarcia umowy
 3. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
 4. Realizacja pozyskanych źródeł finansowania
 5. Rozwiązywanie niezrealizowanych umów na podłączenia do sieci kanalizacyjnej
 6. Kontrola i monitoring umów – w zakresie przydomowych przepompowni ścieków
 7. Koordynacja działań związanych ze stroną internetową Spółki  – zakres techniczny

§ 18

 

13. Sekcja Zieleni Gminnej

 1. Prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i remontem gminnych placów zabaw, przystanków autobusowych, obiektów małej architektury oraz innych budowli gminnych
 2. Realizacja wybranych zadań wynikających z przepisów ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (min. koszenie trawników i rowów, wycinka drzew i nasadzenia, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)
 3. Sporządzanie rocznego planu finansowego dla potrzeb Sekcji
 4. Opracowywanie materiałów w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadania realizowane przez Sekcję
 5. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje z zakresu czystości i zieleni gminnej
 6. Opracowywanie sprawozdań z działań Sekcji
 7. Rozpatrywanie wniosków i interwencji w sprawach dotyczących czystości i zieleni gminnej
 8. Prowadzenie zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych w tym:

a) przeglądy sprzętu do odśnieżania,

b) zakup materiałów do posypania chodników i dróg na potrzeby pracowników gospodarczych,

 1. Obsługa kotłowni wskazanych obiektów w sezonie grzewczym.
 2. Obsługa imprez organizowanych przez Gminę i GOK (min.: transport, rozkładanie namiotu  i ławostołów, sprzątanie).
 3. Remonty wraz z drobnymi naprawami w budynkach administracji publicznej stanowiących własność gminną.
 4. Obsługa sesji RG.
 5. Inne zlecone zadania przez Zarząd.

§ 19

15. Sekcja Oczyszczalni Ścieków

 1. Organizacja i bieżący nadzór nad właściwą pracą oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków,
 2. Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oczyszczalni ścieków i przepompowni,
 3. Organizowanie usuwania występujących awarii urządzeń na oczyszczalni ścieków,
 4. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem maszyn i urządzeń eksploatowanych na oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz nad ich terminowymi przeglądami gwarancyjnymi, remontami i konserwacją,
 5. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i statystyki,
 6. Kontrola sprawności procesu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadu,
 7. Nadzór nad właściwym odprowadzaniem sprasowanego osadu,
 8. Wykonywanie pomiarów jakościowych i ilościowych odprowadzanych ścieków,
 9. Prowadzenie pełnej dokumentacji oczyszczalni ścieków,

 

§ 20

16. BHP

 

 1. Prowadzenie zagadnień BHP
 2. Analizowanie stanu BHP i warunków pracy, sporządzanie raportów o stanie BHP w przedsiębiorstwie
 3. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 4. Przeprowadzanie szkolenia wstępnego dla nowo przyjętych pracowników
 5. Określanie wymogów BHP wobec modernizowanych lub nowo uruchamianych urządzeń
 6. Badanie przyczyn i okoliczności wypadków i chorób zawodowych
 7. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 8. Prowadzenie i archiwizowanie korespondencji z Inspektorem Pracy
 9. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom
 10. Badanie warunków pracy na stanowiskach, ustalenie warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie stosowanych osłon i zabezpieczeń
 11. Sporządzanie planów poprawy warunków pracy i stanu BHP
 12. Sporządzanie wieloletnich planów poprawy warunków pracy
 13. Sporządzanie rocznych harmonogramów realizacji przedsięwzięć związanych
   z bezpieczeństwem i higieną pracy
 14. Ustalenie stanowisk pracy wymagających posiadania, dodatkowych kwalifikacji lub uprawnień
 15. Zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej
 16. Ustalanie norm zużycia odzieży i obuwia roboczej i środków czystości
 17. Planowanie zapotrzebowania na odzież i obuwie robocze oraz środki, ochrony indywidualnej
 18. Prowadzenie zagadnień ochrony przeciw-pożarowej       
 19. Analizowanie stanu ochrony przeciw pożarowej
 20. Utrzymywanie urządzeń przeciw pożarowych w gotowości technicznej
 21. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć eliminujących zagrożenia przeciw pożarowe
 22. Organizowanie szkoleń i pokazów użycia sprzętu przeciw pożarowego
 23. Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk   pracy:

- przygotowanie do oceny stanowiska,

- karta pomiaru ryzyka zawodowego,

- dokumentacja programu naprawczego.

 1. Opracowywanie planu ochrony obiektów będących w posiadaniu Spółki

 

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawne.

2. Wynagradzanie pracowników regulują Regulamin wynagradzania i przepisy kodeksu pracy.

3. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie jego przyjęcia.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie  dniu 1 września 2019 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 14.08.2019r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY   

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach 

 

 

PDFRegulamin Organizacyjny PGK.pdf (7,34MB)