Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 -2023

UCHWAŁA NR XXIII/170/2020

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 21 ust 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z póź. zm.),

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

 

 

§ 1.

Przyjąć Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr XLVIII/340/18 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/170/2020
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023

1. Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w gminie Gierałtowice jest komunalna spółką kapitałową prawa handlowego w której gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów. W obecnej formie struktury organizacyjnej Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gierałtowice. Rodzaj i charakter prowadzonej działalności nakłada na Spółkę obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. jest:

·hurtowy zakup wody;

·rozprowadzanie wody;

·odprowadzanie ścieków;

·oczyszczanie ścieków;

·eksploatacja, konserwacja i wykonawstwo remontów urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;

·wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów;

·wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Na obszarze gminy Gierałtowice z usług wodociągowych korzysta 100% ludności za  wyjątkiem kilkunastu zabudowań zaopatrujących się w wodę z własnych studni. Sieć wodociągowa w ponad 30% jest wykonana ze stali, co zwarzywszy na objęcie gminy Gierałtowice obszarem górniczym, powoduje znaczne ubytki wody z sieci oraz liczne awarie. Sieć wodociągowa nie jest wyposażona w nowoczesne systemy monitoringu i zarządzania ciśnieniem wody w sieci.

Dzięki zrealizowaniu w latach 2010-2015r. projektu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z  oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice” skanalizowano ok. 85% wszystkich zasobów mieszkalno-przemysłowych w gminie Gierałtowice. Zbiorczy system kanalizacji z jedną centralną oczyszczalnią ścieków, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie cztery sołectwa w gminie tj. Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów. W ramach tego zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwo jest Beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności. Od czasu zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej właściwie brakuje terenów, gdzie możliwe jest uzyskanie wskaźników min. 120 osób na km przy nowobudowanej sieci.

Podstawę sporządzenia planu stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2019 poz. 1437 z późniejszymi zmianami).

Zakres rzeczowy określono w oparciu o:

·zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Spółki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług i poprawy niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego;

·zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne w zakresie poprawy niezawodności działania systemu przeciwpożarowego na terenie gminy Gierałtowice (hydranty zewnętrzne);

·wnioski klientów i kontrahentów Spółki w zakresie istniejącej i już eksploatowanej infrastruktury;

·zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy plan obejmuje okres 4 lata (od 2020 roku do 2023 roku) i ma charakter otwarty, mogący się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji Spółki. Dotyczyć to może zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE:

·Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

·Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych;

oraz spełnienie krajowych wymogów, określonych także pod kątem spełnienia norm UE:

·Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1437 z późniejszymi zmianami);

·Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późniejszymi zmianami);

·Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 z późniejszymi zmianami).

Kolejny okres planowania inwestycyjnego Spółki jest kontynuacją realizowanego programu kanalizowania i wodociągowania gminy Gierałtowice. Nie wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem zbiorowego odprowadzania ścieków, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę istnieje potrzeba wymiany starej sieci oraz podłączeń nowopowstałych budynków. Pomimo znaczącego rozszerzenia zakresu działalności Spółki (wzrost liczby odbiorców, zastosowanie nowych technologii, wdrożenie nowych systemów monitoringu i sterowania) konieczne jest ciągłe inwestowanie w system zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w celu utrzymania sieci na odpowiednim poziomie technicznym.

Wśród przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych w urządzeniach wodociągowych realizowanych w okresie planowanym tj. 2020÷2023 konieczne są preferencje dla zadań polegających na wymianie istniejących (będących w najgorszym stanie technicznym) odcinków wodociągowych i przyłączy będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz budowa nowych odcinków w istotnych z punktu widzenia odbiorców w punktach. Jest to jedyny skuteczny sposób dla zachowania standardów jakościowych usług oraz minimalizacja strat wody w wodociągu. Równolegle musi rosnąć dynamika uzbrajania w infrastrukturę wodociągową nowo wyznaczonych (i to niemałych) pod zabudowę obszarów gminy. Potrzeby budowy nowych sieci wodociągowych są już pokaźne, a należy przewidywać, że w kolejnych latach pojawi się ich więcej. Jest to efekt znacznego zestarzenia się sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych. Niezbędne jest zatem polepszenie warunków dostawy wody dla odbiorców przez zmniejszenie strat wody i awaryjności sieci. Są to zadania mało spektakularne, niemniej konieczne.

Jednocześnie planowane są działania mające na celu poprawę systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zewnętrznego na terenie gminy Gierałtowice. Planuje się zarówno wymianę, jak i modernizację hydrantów zewnętrznych.

Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne w zakresie rzeczowym i finansowym przedstawiono w Tabeli nr 1. Należy zaznaczyć, że skupiają się one głównie wokół modernizacji sieci wodociągowej jak i sieci hydrantów.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Planowane na lata 2020-2023 inwestycje w znacznej mierze obejmują zadania polegające na wymianie starych, skorodowanych i awaryjnych sieci wodociągowych.

Spółka realizuje stopniowo i systematycznie zadania dotyczące wymiany starych sieci, uwzględniając zarówno te najbardziej awaryjne, jak i te wynikające z inwestycji gminnych, powiatowych i innych (np. remonty dróg). Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody jest wprowadzenie działań związanych z budową systemu monitoringu przepływów i ciśnienia i systemu zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Mają one skutkować przede wszystkim mniejszymi stratami wody.

W związku zrealizowaniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice proces inwestowania w system kanalizacyjny na najbliższe lata został zredukowany do poziomu niezbędnych zadań wynikających z bieżącego użytkowania i ewentualnego uzyskania wysokich wyników efektywności ekonomicznej inwestycji. Inwestycje w tym zakresie przedstawiono w Tabeli nr 1.

W rozważaniach dotyczących racjonalizacji zużycia wody dopatruje się wszelkich przedsięwzięć które prowadzą do czerpania z naturalnych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych w sposób oszczędny dla zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ludności, przemysłu i rolnictwa. W działalności wodociągowej w uwarunkowaniach naszej gminy osiągnięcie powyższej tezy polega na ciągłym i systematycznym ograniczaniu (do niezbędnego technologicznego minimum) strat wody w urządzeniach i przyłączach wodociągowych. Praktycznie jest i będzie to realizowane głównie poprzez wymianę najbardziej awaryjnych i skorodowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

Racjonalizację wprowadzania ścieków rozumie się jako budowę zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej z centralną oczyszczalnią ścieków w gminie zapalając tym samym czerwone światło dla niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych bądź podczyszczonych ścieków do wód i do ziemi. Przywróci to naturalne mechanizmy samooczyszczania wód i polepszy jakość wód podziemnych i wód w ciekach i zalewiskach w naszej gminie.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby ich finansowania

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji rozłożono w czasie do roku 2023 proporcjonalnie do możliwości ich finansowania przy uwzględnieniu:

·środków własnych Spółki;

·środków własnych Gminy;

·dofinansowania z funduszy zewnętrznych ( krajowe jak i zagraniczne);

·partycypacja w kosztach budowy urządzeń wod.-kan. przez przedsiębiorstwa górnicze działające na terenie gminy wynikająca z porozumień i ugód.

Plan jest konsekwencją przyjętych priorytetów działań inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gierałtowice, poprawy jakości środowiska naturalnego oraz stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju gminy i Spółki.

W Tabeli nr 1 przedstawiono szczegółowy harmonogram przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, nakłady inwestycyjne i sposób finansowania w latach 2020-2023.

5. Podsumowanie

Realizacja przedstawionego planu na lata 2020-2023 pozwoli na osiągnięcie określonych celów społecznych i ekologicznych na obszarze gminy Gierałtowice.

Wśród celów ekologicznych można wymienić: zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawę jakości wody pitnej, poprawę jakości wód powierzchniowych w rowach, ciekach i rzekach na obszarze gminy.

Najważniejsze cele społeczne planu to:

·polepszenie warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy Gierałtowice;

·polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Gierałtowice;

·wyrównanie warunków życia ludności wiejskiej i miejskiej w zakresie dostępności do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;

·stymulacja rozwoju gospodarczego gminy i podniesienie atrakcyjności gminy poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę niezbędną do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

·wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy;

·osiągnięcie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i ochrona zasobów naturalnych;

Wykonanie założonego harmonogramu rzeczowo - finansowego będzie możliwe dzięki:

·przyznaniu dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy;

·dokapitalizowaniu Spółki przez Gminę Gierałtowice;

·poprawie przez Spółkę  wyniku finansowego;

·partycypacja w kosztach budowy urządzeń wod.-kan. przez przedsiębiorstwa górnicze działające na terenie gminy.

 

Tabela nr1. Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne – harmonogram

Lp.

Rodzaj prac

Długość (mb)

Przewidywana wartość tyś zł

Źródła finansowania

2020

1

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Topolowej i w łączniku pomiędzy ul. Topolową i Szkolną w Chudowie wraz z budową nowego odcinka sieci

1605

961

KWK Budryk

Środki własne

2

Wymiana i budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Konopnickiej do Kol. Beksza

1980

647

40% KWK Knurów

60% Własne

3

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Miarki w Gierałtowicach wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Ks. Roboty

600

410

50% KWK Knurów 50% Środki Własne

4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 w drodze bocznej ul. Jasnej w Przyszowicach

115

50

Środki Własne

5

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Stawowej w Przyszowicach

170

70

Środki Własne

6

Rozbudowa sieci wodociągowej
w ul. Borowej w Paniówkach

360

121

Środki Własne

7

Budowa sieci wodociągowej
 w ul. Okrężnej, Pośredniej w Paniówkach

980

294

Środki Własne

8

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Okrężnej w Paniówkach

418

300

Środki Własne

9

Modernizacja sieci wodociągowej w kierunku tworzenia stref oraz stabilizowania ciśnienia w sieci

nd

150

Środki Własne

10

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne

Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

5695

2653

 

Razem sieć kanalizacyjna:

533

350

 

Razem hydranty:

nd

100

 

2021

1

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Zgrzebnioka w Gierałtowicach

502

260

45% KWK Knurów

55%Własne

2

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Szkolnej w Przyszowicach

332

180

Środki Własne

3

Wymiana sieci wodociągowej przy
ul. Gliwickiej w Paniówkach

1600

830

Środki Własne

4

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach

1700

1150

60% KWK Knurów

40% Środki Własne

5

Modernizacja sieci wodociągowej w kierunku tworzenia stref oraz stabilizowania ciśnienia w sieci

nd

50

Środki Własne

6

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

4134

2470

 

Razem sieć kanalizacyjna:

0

0

 

Razem hydranty:

nd

100

 

2022

1

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Wodnej w Paniówkach 

200

135

Środki Własne

2

Wymiana wodociągu
w ul. Zabrska/Słoneczna Paniówki

438

295

Środki Własne

3

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Piaskowej w Paniówkach

274

185

Środki Własne

4

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Mickiewicza  w Gierałtowicach

600

310

40% KWK Knurów

60% Środki Własne

5

Wymiana wodociągu w ul. Wyzwolenia, Leśnej i Kolejowej w Gierałtowicach

1200

810

35%KWK Knurów

65% Własne

6

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

2712

1735

 

Razem sieć kanalizacyjna:

0

0

 

Razem hydranty:

nd

100

 

2023

1

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach

530

465

35% KWK Knurów

65% Własne

2

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Stachury w Gierałtowicach ( do torów kolejowych)

950

835

Środki Własne

3

Wymiana sieci wodociągowej

w ul. Korfantego od ul. Powstańców Śl.
do ul. Stachury  

500

440

Środki Własne

4

Wymiana sieci wodociągowej

w ul. Wilsona w Przyszowicach

370

325

Środki Własne

5

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Wolności w Chudowie

600

530

Środki Własne

6

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Śl. (łącznik), ul. Ligonia do  ul. Południowej w Gierałtowicach

620

545

Środki Własne

7

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

3570

3140

 

Razem sieć kanalizacyjna:

0

0

 

Razem hydranty:

nd

100

 

 

PDFWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 -2023.pdf