Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 -2025

UCHWAŁA NR XLIV/323/2022

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

 

z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych na lata 2022 – 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

 

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

 

§ 1.

 

Przyjąć Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na

lata 2022 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

 

§ 3.

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr XXIII/170/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Damian Smorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLIV/323/2022

Rady Gminy Gierałtowice

Z dnia 26.01.2022

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2022 – 2025

1.Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w gminie Gierałtowice jest komunalną spółką kapitałową prawa handlowego, w której gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów. W obecnej formie struktury organizacyjnej Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gierałtowice. Rodzaj i charakter prowadzonej działalności nakłada na Spółkę obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. jest:

 • hurtowy zakup wody,
 • rozprowadzanie wody,
 • odprowadzanie ścieków,
 • oczyszczanie ścieków,
 • eksploatacja, konserwacja i wykonawstwo remontów urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Na obszarze gminy Gierałtowice z usług wodociągowych korzysta 100% ludności, za wyjątkiem kilkunastu zabudowań zaopatrujących się w wodę z własnych studni. Sieć wodociągowa w ponad 30% jest wykonana ze stali, co zwarzywszy na objęcie gminy Gierałtowice obszarem górniczym, powoduje znaczne ubytki wody z sieci oraz liczne awarie. Sieć wodociągowa w części jest wyposażona w system monitoringu, ale nie posiada systemu zarządzania ciśnieniem wody w sieci.

Dzięki zrealizowaniu w latach 2010-2015r. projektu pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice” skanalizowano ok. 85% wszystkich zasobów mieszkalno-przemysłowych w gminie Gierałtowice. Zbiorczy system kanalizacji z jedną centralną oczyszczalnią ścieków, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie cztery sołectwa w gminie tj. Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów. W ramach tego zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwo jest Beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności. Od czasu zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej właściwie brakuje terenów, gdzie możliwe jest uzyskanie wskaźników min. 120 osób na km przy nowobudowanej sieci. Wyjątkiem może być obszar wzdłuż ul. Brzeg w Przyszowicach.

Podstawę sporządzenia planu stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028).

Zakres rzeczowy planowanych przedsięwzięć określono w oparciu o:

 • zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Spółki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług i poprawy niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne w zakresie poprawy niezawodności działania systemu przeciwpożarowego na terenie gminy Gierałtowice (hydranty zewnętrzne),
 • wnioski klientów i kontrahentów Spółki w zakresie istniejącej i już eksploatowanej infrastruktury,
 • zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy plan obejmuje okres 4 lat (od 2022 roku do 2025 roku) i ma charakter otwarty, mogący się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji Spółki. Dotyczyć to może zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć.

2.Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach

Celem Planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE:

 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

oraz spełnienie krajowych wymogów, określonych także pod kątem spełnienia norm UE:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.).

Kolejny okres planowania inwestycyjnego Spółki jest kontynuacją realizowanego programu kanalizowania i wodociągowania gminy Gierałtowice. Nie wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem zbiorowego odprowadzania ścieków, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę istnieje potrzeba wymiany starej sieci oraz podłączeń nowopowstałych budynków. Pomimo znaczącego rozszerzenia zakresu działalności Spółki (wzrost liczby odbiorców, zastosowanie nowych technologii, wdrożenie nowych systemów monitoringu i sterowania) konieczne jest ciągłe inwestowanie w system zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w celu utrzymania sieci na odpowiednim poziomie technicznym.

Wśród przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych w urządzeniach wodociągowych realizowanych w planowanym okresie tj. 2022-2025 konieczne są preferencje dla zadań polegających na wymianie istniejących (będących w najgorszym stanie technicznym) odcinków wodociągowych i przyłączy będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa oraz budowa nowych odcinków w istotnych z punktu widzenia odbiorców w punktach. Jest to jedyny skuteczny sposób zachowania standardów jakościowych usług oraz minimalizacji strat wody w wodociągu. Równolegle musi rosnąć dynamika uzbrajania w infrastrukturę wodociągową nowo wyznaczonych (i to niemałych) pod zabudowę obszarów gminy. Potrzeby budowy nowych sieci wodociągowych są już pokaźne, a należy przewidywać, że w kolejnych latach pojawi się ich więcej. Jest to efekt znacznego zestarzenia się sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych. Niezbędne jest zatem polepszenie warunków dostawy wody dla odbiorców przez zmniejszenie strat wody i awaryjności sieci. Są to zadania mało spektakularne, niemniej konieczne.

Jednocześnie planowane są działania mające na celu poprawę systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zewnętrznego na terenie gminy Gierałtowice. Planuje się zarówno wymianę, jak i modernizację hydrantów zewnętrznych.

Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne w zakresie rzeczowym i finansowym przedstawiono w tabeli nr 1. Należy zaznaczyć, że skupiają się one głównie wokół modernizacji sieci wodociągowej jak i sieci hydrantów.

3.Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

Planowane na lata 2022-2025 inwestycje w znacznej mierze obejmują zadania polegające na wymianie starych, skorodowanych i awaryjnych sieci wodociągowych.

Spółka realizuje stopniowo i systematycznie zadania dotyczące wymiany starych sieci, uwzględniając zarówno te najbardziej awaryjne, jak i te wynikające z inwestycji gminnych, powiatowych i innych (np. remonty dróg). Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody jest wprowadzenie działań związanych z rozbudową systemu monitoringu przepływów i ciśnienia i systemu zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Mają one skutkować przede wszystkim mniejszymi stratami wody.

W związku zrealizowaniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice proces inwestowania w system kanalizacyjny na najbliższe lata został zredukowany do poziomu niezbędnych zadań wynikających z bieżącego użytkowania i ewentualnego uzyskania wysokich wyników efektywności ekonomicznej inwestycji. Inwestycje w tym zakresie przedstawiono w tabeli nr 1.

W zakresie racjonalizacji zużycia wody rozważa się wszelkie przedsięwzięcia, które prowadzą do czerpania z naturalnych zasobów wód podziemnych i powierzchniowych w sposób oszczędny, dla zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ludności, przemysłu i rolnictwa. W działalności wodociągowej w uwarunkowaniach gminy Gierałtowice, osiągnięcie powyższego celu polega na ciągłym i systematycznym ograniczaniu (do niezbędnego technologicznego minimum) strat wody w urządzeniach i przyłączach wodociągowych. Praktycznie jest i będzie to realizowane głównie poprzez wymianę najbardziej awaryjnych i skorodowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

Racjonalizację odprowadzania ścieków rozumie się jako rozwój zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej z centralną oczyszczalnią ścieków w gminie, a przez to ograniczenie niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych bądź podczyszczonych ścieków do wód i do ziemi. Przywróci to naturalne mechanizmy samooczyszczania wód i polepszy jakość wód podziemnych i wód w ciekach i zalewiskach w gminie.

4.Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby ich finansowania

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji rozłożono w czasie do roku 2025 proporcjonalnie do możliwości ich finansowania przy uwzględnieniu:

 • środków własnych Spółki,
 • środków własnych Gminy,
 • dofinansowania z funduszy zewnętrznych (krajowe jak i zagraniczne),
 • partycypacja w kosztach budowy urządzeń wod.-kan. przez przedsiębiorstwa górnicze działające na terenie gminy, wynikająca z porozumień i ugód.

Plan jest konsekwencją przyjętych priorytetów działań inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gierałtowice, poprawy jakości środowiska naturalnego oraz stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju gminy i Spółki.

W tabeli nr 1 przedstawiono szczegółowy harmonogram przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, nakłady inwestycyjne i sposób finansowania w latach 2022-2025.

5.Podsumowanie

Realizacja przedstawionego planu na lata 2022-2025 pozwoli na osiągnięcie określonych celów społecznych i ekologicznych na obszarze gminy Gierałtowice.

Wśród celów ekologicznych można wymienić: zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawę jakości wody pitnej, poprawę jakości wód powierzchniowych w rowach, ciekach i rzekach na obszarze gminy.

Najważniejsze cele społeczne planu to:

 • polepszenie warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy Gierałtowice,
 • polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Gierałtowice,
 • wyrównanie warunków życia ludności wiejskiej i miejskiej w zakresie dostępności do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • stymulacja rozwoju gospodarczego gminy i podniesienie atrakcyjności gminy poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę niezbędną do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • wzmocnienie lokalnego potencjału generowania miejsc pracy,
 • osiągnięcie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i ochrona zasobów naturalnych.

Wykonanie założonego harmonogramu rzeczowo - finansowego będzie możliwe dzięki:

 • przyznaniu dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy,
 • dokapitalizowaniu Spółki przez Gminę Gierałtowice,
 • poprawie przez Spółkę wyniku finansowego,
 • partycypacji w kosztach budowy urządzeń wod.-kan. przez przedsiębiorstwa górnicze działające na terenie gminy.

 

Tabela nr 1. Przedsięwzięcia rozwojowe i modernizacyjne – harmonogram

 

Lp.

Rodzaj prac

Długość

[mb]

Przewidywana wartość

[tyś zł.]

Źródła finansowania

2022

1.

 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Topolowej w Chudowie. Etap I : odcinek od. ul. Szkolnej do ul. Zabrskiej 

950

600

KWK Budryk

Środki własne

2.

Budowa sieci wodociągowej
 w ul. Okrężnej, Pośredniej w Paniówkach

980

195

Środki Własne

3.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w ul. Okrężnej w Paniówkach

418

150

Środki Własne

4.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach

1700

1380

60% KWK Knurów

40% Środki Własne

5.

Wymiana sieci wodociągowej przy
ul. Gliwickiej w Paniówkach

1600

1000

Środki Własne

6.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Zgrzebnioka w Gierałtowicach

502

320

45% KWK Knurów

55%Własne

7.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polna w Przyszowicach.

425

150

Środki Własne

8.

Modernizacja sieci wodociągowej w kierunku tworzenia stref oraz stabilizowania ciśnienia w sieci

nd

180

Środki Własne

9.

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne

Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

6157

3 825

 

Razem sieć kanalizacyjna:

418

150

 

Razem hydranty:

nd

100

 

 

 

2023

1.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Topolowej w Chudowie. Etap II : odcinek od ul. Zabrskiej do ul. Jesionowej oraz łącznik miedzy ul. Topolową a ul. Szkolną.

780

540

KWK Budryk

Środki własne

2.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Wodnej w Paniówkach 

200

150

Środki Własne

3.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Stawowej w Przyszowicach

170

85

Środki Własne

4.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Szkolnej w Przyszowicach

332

210

Środki Własne

5.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Mickiewicza  w Gierałtowicach

600

370

40% KWK Knurów

60% Środki Własne

6.

Wymiana wodociągu w ul. Wyzwolenia, Leśnej i Kolejowej w Gierałtowicach

1200

970

35%KWK Knurów

65% Własne

7.

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

3282

2 475

 

Razem sieć kanalizacyjna:

-

-

 

Razem hydranty:

nd

100

 

2024

1.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach

530

550

35% KWK Knurów

65% Własne

2.

Wymiana wodociągu
w ul. Zabrska/Słoneczna Paniówki

438

355

Środki Własne

3.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Stachury w Gierałtowicach ( do torów kolejowych)

950

1 000

Środki Własne

4.

Wymiana sieci wodociągowej

w ul. Korfantego od ul. Powstańców Śl.
do ul. Stachury  

500

530

Środki Własne

5.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Śl. (łącznik), ul. Ligonia do  ul. Południowej w Gierałtowicach

620

655

Środki Własne

6.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
 w drodze bocznej ul. Jasnej w Przyszowicach

115

100

Środki Własne

7.

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

3038

3 090

 

Razem sieć kanalizacyjna:

115

100

 

Razem hydranty:

nd

100

 

2025

1.

Wymiana sieci wodociągowej

w ul. Wilsona w Przyszowicach

370

390

Środki Własne

2.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Wolności w Chudowie

600

635

Środki Własne

3.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Powstańców Śl. (łącznik), ul. Ligonia do  ul. Południowej w Gierałtowicach

620

655

Środki Własne

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.  Brzeg w Przyszowicach

400

480

Środki Własne

5.

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Piaskowej w Paniówkach

274

220

Środki Własne

6.

Modernizacja hydrantów na terenie Gminy Gierałtowice

nd

100

Środki Własne/Gmina Gierałtowice

Razem sieć wodociągowa:

1864

1 900

 

Razem sieć kanalizacyjna:

400

480

 

Razem hydranty:

nd

100

 

 

PDFWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025.pdf (2,53MB)