Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy

Państwowe                                                                                        Gliwice dnia 19 kwietnia 2021 roku

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

DYREKTOR

Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej

W Gliwicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W Przyszowicach

Ul. K. Miarki 1

44-178 Przyszowice

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

Znak sprawy: GL.RZT.70.65.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. : Dz. U. z 2020 roku, poz.256 z późn. Zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach z dnia 02 lutego 2021r. zatwierdzam taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat.

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

 

UZASADNIENIE

W dniu 02 lutego 2021r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (44-178), ul. K. Miarki 1, z dnia 29 stycznia 2021r. o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat.

Pismem z dnia 05 lutego 2021r. znak GL.RZT.70.65.2021.ES organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z tego powodu organ regulacyjny wystosował wezwanie w dniu 05 lutego 2021r. znak GL.RZT.70.65.2021.ES w trybie art. 27b ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków, do korekty załączonych tabel oraz uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyjaśnienia.

W odpowiedzi na wezwanie pismem 17 lutego 2021r. znak: BZ/0122/10/174/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego w dniu 19 lutego 2021r. Wnioskodawca skorygował tabele oraz przedłożył uzupełniające dokumenty.

Po przeanalizowaniu zebranych dokumentów organ regulacyjny pismem z dnia 24 lutego 2021r. ponownie wezwał Wnioskodawcę znak GL.RZT.70.65.2021.ES do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących m. in. zaprezentowania realizacji wieloletniego  planu, wskazania ilości awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyjaśnienia i przedstawienia rejestru zrzutów burzowych, przedstawienia sumy ilości odebranych ścieków od odbiorcy usług,  wyjaśnienia zaplanowanych kosztów wynagrodzeń powyżej wskaźników makroekonomicznych.

W piśmie z dnia 10 marca 2021r. znak: BZ/0122/12/292/2021, które wpłynęło do organu regulacyjnego w dniu 15 marca 2021r., Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty. Przedstawił ilość awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz realizację wieloletniego planu. Wyjaśniono również metodykę zaplanowania kosztów wynagrodzeń.

Zawiadomieniem z dnia 01 kwietnia 2021r. organ regulacyjny poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

Strony postępowania nie skorzystały z ww. uprawnienia.

Zgodnie z art. 24b  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest pozytywny.

Przystępując do oceny kompletnego wniosku taryfowego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, zważył co następuje.

Materialnoprawną podstawę decyzji o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi  ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określenia taryf i odpowiednio ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. ustawy t.j. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018r. poz.472).

Oceniając projekt taryfy, organ regulacyjny analizuje jej uzasadnienie oraz bada jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo -  kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem celowości ich ponoszenia, w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z powyższym koresponduje  §3 ww. Rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje taryfę w sposób zapewniający m.in. uzyskanie niezbędnych przychodów oraz ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Niewątpliwie §3 pkt 1 lit. B przywołanego Rozporządzenia należy do kategorii przepisów wiążących, bowiem zapewnia ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, jednakże prawidłowe ustalenie stanu faktycznego nie może pominąć zasady wynikającej z  § pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia, zgodnie z którym opracowanie taryfy następuje w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów.

Przedłożony wniosek wraz z uzupełnieniami został poddany szczegółowej analizie pod względem kryteriów warunków ekonomicznych oraz weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Organ regulacyjny zważa, iż Wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające zaproponowania cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, a w szczególności zweryfikował sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożeni wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, poziom niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi. Jednocześnie organ dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych ustalonych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf.

Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków tj. koszty energii elektrycznej, amortyzację, koszty wynagrodzeń oraz koszty materiałów oraz usług obcych. Planowanie wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia.

Pod uwagę zostały wzięte: stopa inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości sprzedanej wody oraz ilości dostarczanych ścieków z uwzględnieniem poziomu sprzedaży w latach 2021-2024 i planowanej ceny jednostkowej ww. usług.

Określone przez Wnioskodawcę założenia ekonomiczne spowodowały ustalenie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tak jak w załączniku do decyzji.

W przedstawionym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, pozytywnie oceniono i zweryfikowano wniosek taryfowy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat, ponieważ okoliczności sprawy oraz złożone wyjaśnienia uzasadniają przyjęcie rozstrzygnięcia jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzzwoś. Opłatę w wysokości 530,07 zł uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021  w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Z-CA DYREKTORA

 

Jolanta Chochół

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice
 2. Wójt Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
 3. Wydz. RZTa/a
 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do wniosku

o zatwierdzenie taryf

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o.

44-178 Przyszowice ul. K. Miarki 1                                   

NIP 9691393388

……………………………………….                                                                                     

Pieczątka

przedsiębiorstwa wod-kan                                    

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW WP

 z dnia 19.04.2021 znak GL.RZT.70.65.2020

 

p.o. Z-CA Dyrektora

podpis

Jolanta Chochół

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

 

TARYFA ZA ZBIOROWE

 ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

obowiązująca na terenie Gminy Gierałtowice na okres

3 lat

 

 

Prezes Zarządu

podpis

Piotr Rak

………………………………………………………………………………………….

(podpisy osób reprezentujących przedsiębiorstwo wod-kan)

 

 

 

Przyszowice, styczeń 2021

 

 1. Informacje ogólne.

Niniejsze taryfy obejmują zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice na okres 3 lat.

Taryfy określają również warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą,

- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472), zwanego dalej rozporządzeniem,

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych,

- obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 roku – w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P.2020.934), zwane dalej obwieszczeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich Odbiorców usług wodociągowych
i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach.

Stosownie do art. 22 ustawy, taryfy obejmują także cenę za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, oraz wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych.

  

2.    Rodzaje prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (Przedsiębiorstwo)  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gierałtowice.

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest hurtowy zakup i dostarczanie wody, oraz odprowadzenie i oczyszczanie ścieków przy pomocy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie:

- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gierałtowice, wydanego przez Wójta gminy Gierałtowice, decyzja z dnia 6.06.2005 r., Nr OŚ 0154/1/2005,

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice uchwalonego przez Radę Gminy Gierałtowice w dniu 27.03.2019 r., uchwała Nr VII/61/2019.

3.    Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowało taryfę, która zawiera:

- jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych w złotych na odbiorcę usług na miesiąc. W  myśl § 14 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita, wieloczłonowa,

- jednolite ceny za m3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na miesiąc; jest to także taryfa niejednolita, wieloczłonowa,

- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 5 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

 

4.    Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ze względu na zróżnicowanie stawek opłat abonamentowych oraz podział odbiorców na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców alokowano koszty na cztery taryfowe grupy odbiorców usług:

Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

Grupa 1 - W1: Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa 2 – W2: Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego,

Grupa 3 – W3: Osoby korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych. Opłatę abonamentową grupy W3 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty w grupie W1 i W2 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym,

Grupa 4 – W4: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

Grupa 5 – W5: Gmina rozliczana z zakresu art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę zużytą na cele ppoż. w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody.

 

Dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wyodrębniono:

Grupa 1 - K1: Gospodarstwa domowe korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

Grupa 2 - K2: Gospodarstwa domowe korzystające z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Grupa 3 – K3: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków,

Grupa 4 – K4: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

5.    Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach za dostarczoną do Odbiorców usług wodę obowiązuje taryfa składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,

- stawki opłaty abonamentowej w złotych na Odbiorcę usług na miesiąc, którą Odbiorca usług rozliczany na podstawie odczytu wodomierza głównego jest obowiązany zapłacić Przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza głównego i rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody,

- stawki opłaty  abonamentowej w złotych na Odbiorcę usług na miesiąc za usługę odczytu wodomierza dodatkowego i rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz odczyt i rozliczenie należności z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

- stawki opłaty abonamentowej w złotych na Odbiorcę usług na miesiąc, którą Odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody jest obowiązany zapłacić Przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz jednostkę rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody,

- stawki opłaty abonamentowej w złotych na Odbiorcę usług na miesiąc, którą Gmina rozliczana w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody, tj. w sposób jak na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody jest obowiązany zapłacić Przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych, w tym utrzymanie hydrantów oraz jednostkę rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody.

 

W rozliczeniach za odprowadzone ścieki Odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa składająca się z:

a)  w przypadku grup odbiorców K1 i K3:

- ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,

- stawki opłaty abonamentowej w złotych na Odbiorcę usług na miesiąc, którą Odbiorca usług rozliczany na podstawie odczytu przyrządu pomiarowego jest obowiązany zapłacić Przedsiębiorstwu za jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość odebranych ścieków,

b)  przypadku grup odbiorców K2 i K4:

- ceny wyrażonej w złotych za 1 m³ odebranych ścieków. W przypadku tych grup Odbiorców usług, którzy są równocześnie odbiorcami usług wodociągowych, stawki opłat abonamentowych nie zostały ustalone, ponieważ koszty odczytu i rozliczenia ponoszą oni w stawce opłaty abonamentowej dla wody.

                              

 

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

4,39

4,74

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,08

8,73

5

Grupa W5

7,99

8,63

7,19

7,77

            

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

4,39

4,74

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,08

8,73

5

Grupa W5

7,99

8,63

7,19

7,77

            

 

 

Tabela 3

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

 

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

4,39

4,74

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,08

8,73

5

Grupa W5

7,99

8,63

7,19

7,77

 

 

Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

4,39

4,74

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

4,39

4,74

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

4,39

4,74

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

4,39

4,74

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

Tabela 6. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

4,39

4,74

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

4,39

4,74

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1 - 6 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2011 r. przepisami, stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

I. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są określone w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków lub w umowie o odprowadzenie ścieków.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo naruszenia przez Odbiorcę warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo może naliczać opłatę za przekroczenie tych warunków.

3. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie zapisów ustawy oraz rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

4. Odbiorca uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w punkcie III, powiększone o należny podatek VAT.

5. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach, są naliczane za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym.

6. Okres obliczeniowy - jest to okres od dnia przeprowadzenia kontroli do dnia ustania przekroczeń.

7. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa pisemnego wniosku Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń.

8. Ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie zapisów ustawy.

9. Pisemny wniosek Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze zleceniem Przedsiębiorstwa przeprowadzenia ponownej kontroli.

10. W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie Odbiorcy, nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo nalicza opłatę na podstawie przekroczeń, jakie wykazała ta kontrola, począwszy od dnia jej przeprowadzenia.

11. Przeprowadzone z inicjatywy Przedsiębiorstwa kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Przedsiębiorstwa.

12. Kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy wykonywane są na koszt Odbiorcy.

 

 

 

 

 

 

 

II. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych w oparciu o obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 roku – w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P.2020.934).

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość dopuszczalna

Stawka jednostkowa [zł/kg] netto *

1.

Temperatura

°C

35

1)

2.

Odczyn pH

pH

6,5 – 9,0

2)

3.

Rtęć

mg Hg/l

0,06

1 220,94 zł

4.

Kadm

mg Cd/l

0,4

1 220,94 zł

5.

Heksachlorocykloheksan (HCH)

mg Hg/l

0(1)

1 331,51 zł

6.

Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole

mg PCP/l

2

1 220,94 zł

7.

Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna

mg/l

03)

1 331,51 zł

8.

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT)

mg/l

03)

1 331,51 zł

9

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/l

03)

1 331,51 zł

10.

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

mg/l

03)

1 331,51 zł

11.

Heksachlorobenzen (HCB)

mg HCB/l

2

1 220,94 zł

12.

Heksachlorobutadien (HCBD)

mg HCBD/l

3

1 220,94 zł

13.

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

mg CHCl3/l

2

1 220,94 zł

14.

1,2-dichloroetan (EDC)

mg EDC/l

0,2

1 220,94 zł

15.

Trichloroetylen (TRI)

mg TRI/l

0,2

1 220,94 zł

16.

Tetrachloroetylen (PER)

mg PER/l

1

1 220,94 zł

17.

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

mg TCB/l

0,1

1 220,94 zł

18.

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

14,84 zł

19.

Zawiesiny ogólne

mg/l

600

1,98 zł

20.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O₂/l

1200

0,85 zł

21.

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O₂/l

600

1,97 zł

22.

Azot amonowy

mg NNH4/l

100

27,90 zł

23.

Azot azotynowy

mg NNO2/l

10

27,90 zł

24.

Azot ogólny

mg N/l

100

7,89 zł

25.

Fosfor ogólny

mg P/l

15

74,23 zł

26.

Chlorki

mg Cl/l

1000

5,17 zł

27.

Siarczany

mg SO4/l

500

5,17 zł

28.

Siarczyny

mg SO3/l

10

16,77 zł

29.

Antymon

mg Sb/l

0,5

915,37 zł

30.

Arsen

mg As/l

0,5

915,37 zł

31.

Bar

mg Ba/l

5

732,59 zł

32.

Beryl

mg Be/l

1

732,59 zł

33.

Bor

mg B/l

10

732,59 zł

34.

Cynk

mg Zn/l

5

732,59 zł

35.

Cyna

mg Sn/l

2

732,59 zł

36.

Chrom+6

mg Cr/l

0,2

915,37 zł

37.

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

732,59 zł

38.

Kobalt

mg Co/l

1

732,59 zł

39.

Miedź

mg Cu/l

1

915,37 zł

40.

Molibden

Mg Mo/l

1

732,59 zł

41.

Nikiel

Mg Ni/l

1

915,37 zł

42.

Ołów

mg Pb/l

1

915,37 zł

43.

Selen

mg Se/l

1

732,59 zł

44.

Srebro

mg Ag/l

0,5

915,37 zł

45.

Tal

Mg Tl/l

1

732,59 zł

46.

Tytan

Mg Ti/l

2

732,59 zł

47.

Wanad

mg V/l

2

732,59 zł

48.

Chlor wolny

mg Cl2/l

1

915,37 zł

49.

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4

915,37 zł

50.

Cyjanki związane

mg CN/l

5

732,59 zł

51.

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,5

915,37 zł

52.

Fluorki

mg F/l

20

279,09 zł

53.

Siarczki

mg S/l

1

915,37 zł

54.

Rodanki

mg CNS/l

30

488,36 zł

55.

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15

488,36 zł

56.

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15

488,36 zł

57.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

488,36 zł

58.

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

1 220,94 zł

59.

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/l

1,5

915,37 zł

60.

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg Cl/l

1

915,37 zł

61.

Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toulen, ksylen)

mg/l

1

915,37 zł

62.

Surfakanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

488,36 zł

63.

Surfakanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

488,36 zł

 

1) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3:
 a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C - wynosi 0,69 zł za każdy stopień

     przekroczenia,
 b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej - wynosi 1,40 zł za każdy stopień

      przekroczenia

 

2) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3:
 a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,40 zł,
 b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,50 zł,

 c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH- wynosi

     6,98zł
 d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi

           13,53zł

3) Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

 

*Do wszystkich stawek opłat określonych powyżej będzie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

 

III. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków (Grupa I)

A) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków ustala się:

a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C, według wzoru:

Opt = (Ta – Td) x V x Ct1

b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej, według wzoru:

Opt = (Ta – Td) x V x Ct2

Objaśnienia symboli:

Opt - opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł)

(Ta – Td) - ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury

Ta - temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C)

Td - temperatura ścieków - dopuszczalna (w °C)

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3),

X - znak mnożenia

Ct1 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5oC za każdy stopień przekroczenia (w zł/m3 ), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

Ct2 - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5°C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/ m3), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

 

B) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków ustala się:

a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru: Opo = V x CpH1

b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru Opo = V x CpH2

c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru: Opo = V x CpH3

d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru: Opo = V x CpH4

 

Objaśnienia symboli:

Opo - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3),

x - znak mnożenia

CpH1 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/ m3), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

CpH2 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/ m3), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

CpH3 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH(w zł/ m3), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

CpH4 - jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/ m3), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie w obu wskaźnikach z Grupy I opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

2. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków (Grupa II, III i IV)

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

Opw =  (Sa - Sd)/1000 x V x Cj

 

Objaśnienia symboli:

Opw - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł)

Sa - wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/ m3)

Sd - wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/ m3)

V - ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m3),

x - znak mnożenia

Cj - jednostkowa stawka opłaty za 1kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg), zgodnie z przedstawioną w pkt II Tabelą

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy III opłata obliczana będzie jako suma opłat dla wszystkich tych wskaźników.

Opłata za równoczesne przekroczenie wskaźników grupy II i III obliczana będzie jako suma opłat za wskaźniki grupy II i III, wyliczana według w/w zasad.

 

6.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

Odbiorcy, których budynki, lokale lub nieruchomości zostały wyposażone w wodomierze, są rozliczani z ilości wody dostarczonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza.

W razie braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustalona jest na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie do 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe, ilość odebranych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług (art. 27 ust. 6 ustawy).

Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalona jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego zainstalowanego na koszt Przedsiębiorstwa.

Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

Ilość odprowadzonych ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

Opłaty abonamentowe na Odbiorcę na miesiąc mają zastosowanie:

a) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

b)  w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej, a także w rozliczeniach z Osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

c) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w tym także w przypadku Gminy rozliczanej z zakresu art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę zużytą na cele ppoż.

Opłaty abonamentowe są pobierane niezależnie od tego czy Odbiorca usług wodociągowych lub kanalizacyjnych pobierał wodę lub odprowadzał ścieki, czy też nie.

 

7.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów (§ 6-8 rozporządzenia taryfowego). Przedsiębiorstwo ustaliło niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania dostosowane do planów działalności. Przedsiębiorstwo w roku obowiązywania nowych taryf założyło minimalny poziom marży zysku w celu zapewnienia ochrony ekonomicznych interesów odbiorców usług.   

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.

Przedmiot działania, w zakresie objętym ustawą, stanowi zakup
i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie obsługi odbiorców usług oraz wymogi prawne ochrony środowiska.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców na grupy ze względu na zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład stawek opłat i tak:

- w grypach I i II odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w skład stawki opłaty abonamentowej skalkulowano zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia taryfowego koszty odczytu, koszty rozliczenia i koszty gotowości do świadczenia usług wodociągowych,

- w grupie III w rozliczeniach z osobą w lokalu wielolokalowym lub na podstawie  wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, w skład stawki opłaty abonamentowej skalkulowano zgodnie z § 2 pkt 6, w związku z § 13 ust. 3 rozporządzenia taryfowego koszty odczytu i koszty rozliczenia,

- w grupach IV i V w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz w przypadku gminy na cele z art. 22 ustawy w skład stawki opłaty abonamentowej skalkulowano zgodnie z § 2 pkt 6, w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia taryfowego koszty rozliczenia i koszty gotowości do świadczenia usług wodociągowych. Koszty opłaty abonamentowej w grupie V są wyższe od grupy IV, ponieważ w skład tej opłaty weszły koszty  utrzymania hydrantów.

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków podobnie jak w przypadku wody koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków są jednakowe dla wszystkich odbiorców, dlatego też cena jest jednakowa. Grupy odbiorców zostały wyodrębnione ze względu na sposób rozliczeń. Odbiorcy usług rozliczani są na podstawie odczytu wodomierza głównego i w tym przypadku opłata abonamentowa nie została ustalona, ponieważ koszty odczytu i rozliczenia odbiorcy Ci ponoszą w zakresie rozliczenia wody oraz na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego, dla których w stawce opłaty abonamentowej skalkulowano koszty odczytu i rozliczenia. Koszty gotowości w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono na poziomie 0% kosztów eksploatacji i utrzymania.

7.2. Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.

 1. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem taryfowym, o których mowa w pkt. 1 oraz z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze gminy Gierałtowice.
 2. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
 3. Przedsiębiorstwo realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej
  do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia. 7 grudnia 2017r (Dz. U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie z Odbiorcą usług.
 5. Przedsiębiorstwo zapewnia pokrycie kosztów zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.
 6. Przedsiębiorstwo zapewnia kontrolę ilości i jakości odprowadzonych ścieków oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 7. Przedsiębiorstwo zapewnia informowanie Odbiorców w sprawach dotyczących realizacji usług wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie z informacjami taryfowymi.
 8. Przedsiębiorstwo przyjmuje przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje Odbiorców usług