Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy

OGŁOSZENIE

 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach
                                               z dnia 22 maja 2018r.
 
w sprawie: wejścia w życie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
   

      Z dniem 30 maja 2018r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała przed okres trzech lat.

    
PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU :
 

Państwowe                                                                                        Gliwice dnia 26 kwietnia 2018 roku

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

 

DYREKTOR

Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej

W Gliwicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W Przyszowicach

Ul. K. Miarki 1

44-178 Przyszowice

 

Znak sprawy: GL.RET.070.3.124.2018.EK

DECYZJA NR GL.RET.070.7.122.2018.EK

 

Na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust.1 pkt 1 i pkt. 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.1257), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 44-178 Przyszowicach ul. K. Miarki 1 wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000231100, prowadzącego działalność na terenie gminy Gierałtowice, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat.

 

Zatwierdzam

Ustalone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w 44-178 Przyszowicach, ul. K. Miarki 1, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 1. Stan faktyczny

W dniu 12 marca 2018r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 44-178 Przyszowicach, ul. K. Miarki 1, o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice na okres 3 lat, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gierałtowice. Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest pozytywny

 1. Postępowanie administracyjne

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że opracowano taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wskazanej we wnioskugminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania działalności gospodarczej, w tym marży zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług poniesionych w latach obrachunkowych obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, wskazując na wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryfy, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę.

Złożony wniosek jest wnioskiem kompletnym pod względem formalnym. Zawiadomieniem z dnia 19 kwietnia 2018 roku, znak GL.RET.070.3.124.2018EK, poinformowano Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszeniem wniosków i żądań. Wnioskodawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się i wypowiedzenia w sprawie oraz zgłoszenia wniosków i żądań.

 1. Zakończenia postępowania administracyjnego

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach 44-100, ulica Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 127§ 1 i § 2 Kpa).
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa).
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).
 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa). Za wydanie decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500,00 zł na rachunek bankowy organu regulacyjnego o numerze 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021, w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna,
 5. Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 6. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. K. Miarki 1

44-178 Przyszowice

 1. Wójt Gminy Gierałtowice

Ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

 1. BIP
 2. Wydz. RET a/a

 

 

 

 

 

 

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

5,85

6,32

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,00

8,64

            

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

5,85

6,32

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,00

8,64

            

Tabela 3

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto*

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

7,99

8,63

8,50

9,18

2

Grupa W2

7,99

8,63

8,50

9,18

3

Grupa W3

 

7,99

8,63

5,85

6,32

4

Grupa W4

 

7,99

8,63

8,00

8,64

 

 

Tabela 4. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

5,85

6,32

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

5,85

6,32

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

5,85

6,32

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

5,85

6,32

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

Tabela 6. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

 

 

Cena zł/1 m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

 

11,00

11,88

5,85

6,32

2

Grupa K2

 

11,00

11,88

-

-

3

Grupa K3

 

11,00

11,88

5,85

6,32

4

Grupa K4

 

11,00

11,88

-

-

 

* Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 2 i 4 w tabelach 1 - 6 doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 1, 2 i 6 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2011 r. przepisami, stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

I. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są określone w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków lub w umowie o odprowadzenie ścieków.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo naruszenia przez Odbiorcę warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwo może naliczać opłatę za przekroczenie tych warunków.

3. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie zapisów ustawy oraz rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

4. Odbiorca uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany w punkcie III, powiększone o należny podatek VAT.

5. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach, są naliczane za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym.

6. Okres obliczeniowy - jest to okres od dnia przeprowadzenia kontroli do dnia ustania przekroczeń.

7. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Przedsiębiorstwa pisemnego wniosku Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń.

8. Ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie zapisów ustawy.

9. Pisemny wniosek Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze zleceniem Przedsiębiorstwa przeprowadzenia ponownej kontroli.

10. W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie Odbiorcy, nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo nalicza opłatę na podstawie przekroczeń, jakie wykazała ta kontrola, począwszy od dnia jej przeprowadzenia.

11. Przeprowadzone z inicjatywy Przedsiębiorstwa kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Przedsiębiorstwa.

12. Kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy wykonywane są na koszt Odbiorcy.

 

II. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych w oparciu o obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (M.P. poz. 992).

 

L.p.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Dopuszczalna wartość

Stawka opłaty/m3

 

Grupa I

 

 

zł/m3

1

Temperatura

Ct1

Ct2

°C

35

 

0,66

1,32

2

pH – odczyn

CpH1

CpH2

CpH3

CpH4

pH

6,5-9,5

 

1,32

3,30

6,58

12,76

 

Grupa II

 

 

Cj - zł/kg

3

Azot amonowy

mg/dm3

200

26,31

4

Azot azotynowy

mg/dm3

10

26,31

5

Fosfor ogólny

mg/dm3

10

26,31

6

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg/dm3

500

26,31

7

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT)

mg/dm3

1000

15,81

8

Żelazo ogólne

mg/dm3

10

15,81

9

Glin

mg/dm3

2

15,81

10

Siarczyny

mg/dm3

10

15,81

11

Siarczany

mg/dm3

500

4,87

12

Chlorki

mg/dm3

1000

4,87

13

Zawiesina ogólna

mg/dm3

500

4,87

 

Grupa III

 

 

Cj - zł/kg

14

Fluorki

mg/dm3

20

263,25

15

Rodanki

mg/dm3

30

460,65

16

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/dm3

15

460,65

17

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

mg/dm3

15

460,65

18

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm3

100

460,65

19

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

mg/dm3

15

460,65

20

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/dm3

20

460,65

21

Bar

mg/dm3

5

691,02

22

Beryl

mg/dm3

1

691,02

23

Bor

mg/dm3

10

691,02

24

Cynk

mg/dm3

5

691,02

25

Cyna

mg/dm3

2

691,02

26

Chrom ogólny

mg/dm3

1

691,02

27

Kobalt

mg/dm3

1

691,02

28

Molibden

mg/dm3

1

691,02

29

Selen

mg/dm3

1

691,02

30

Tal

mg/dm3

1

691,02

31

Tytan

mg/dm3

2

691,02

32

Wanad

mg/dm3

2

691,02

33

Cyjanki związane

mg/dm3

5,0

691,02

34

Chlor całkowity

mg/dm3

4,0

863,43

35

Chlor wolny

mg/dm3

1,0

863,43

36

Cyjanki wolne

mg/dm3

0,5

863,43

37

Antymon

mg/dm3

0,5

863,43

38

Arsen

mg/dm3

0,5

863,43

39

Chrom+6

mg/dm3

0,2

863,43

40

Miedź

mg/dm3

1,0

863,43

41

Nikiel

mg/dm3

1,0

863,43

42

Ołów

mg/dm3

1,0

863,43

43

Siarczki

mg/dm3

1,0

863,43

44

Srebro

mg/dm3

0,5

863,43

45

Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX

mg/dm3

1,0

863,43

46

Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne)

mg/dm3

1,5

863,43

47

Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)

mg/dm3

1,0

863,43

48

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

mg/dm3

0,1

1151,66

49

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

mg/dm3

0,1

1151,66

50

Rtęć

mg/dm3

0,06

1151,66

51

Kadm

mg/dm3

0,40

1151,66

52

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

mg/dm3

3,0

1151,66

53

Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole

mg/dm3

2,0

1151,66

54

Heksachlorobenzen (HCB)

mg/dm3

2,0

1151,66

55

Heksachlorobutadien (HCBD)

mg/dm3

3,0

1151,66

56

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

mg/dm3

2,0

1151,66

57

1,2-dichloroetan (EDC)

mg/dm3

0,2

1151,66

58

Trichloroetylen (TRI)

mg/dm3

0,2

1151,66

59

Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)

mg/dm3

1,0

1151,66

60

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

mg/dm3

0,1

1151,66

61

Heksachlorocykloheksan (HCH)

mg/dm3

0

1255,95

62

Aldryna (C12H8Cl6)

mg/dm3

0

1255,95

63

Dieldryna (C12H8Cl6O)

mg/dm3

0

1255,95

64

Endryna (C12H8Cl6O)

mg/dm3

0

1255,95

65

Izodryna (C12H8Cl6)

mg/dm3

0

1255,95

66

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

mg/dm3

0

1255,95

67

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

mg/dm3

0

1255,95

68

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

mg/dm3

0

1255,95

 

Grupa IV

 

 

Cj - zł/kg

69

Tlenki alkilodimetyloamin

mg/dm3

0

5000,00

 

III. Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków (Grupa I)

A) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków ustala się:

a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C, według wzoru:

Opt = (Ta – Td) x V x Ct1

b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej, według wzoru:

Opt = (Ta – Td) x V x Ct2

Objaśnienia symboli:

Opt - opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł)