Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst ujednolicony na podstawie Uchwały  XL/288/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 14 października 2021r. poz. 6549 i Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2021r. nr NPII.4131.1.1033.2021

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Gierałtowice oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o "ustawie" oznacza to Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz.2028.);

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przyporządkować znaczenie wynikające z przepisów ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. 

1. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

1) dostarcza wodę:

a) pod ciśnieniem niemniejszym niż 0,08MPa, według pomiaru u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy,

c) w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,

2) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z art. 9-11 Ustawy, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę.

2. Dostarczana woda odpowiada wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 Ustawy, jak podano w załączniku do niniejszego Regulaminu. W szczególności woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do tego rozporządzenia oraz chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do tego rozporządzenia. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków określa rodzaj odprowadzanych ścieków oraz dopuszczalny poziom ich zanieczyszczeń.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spełniania wymagań w zakresie ciągłości i jakości świadczonych usług określonych w Ustawie i wydanych na podstawie Ustawy przepisach wykonawczych.

§ 3. 

1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych i przemysłowych.

2. Wójt Gminy Gierałtowice informuje mieszkańców Gminy, w tym Odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 Ustawy.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIAUMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 4. 

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinien określać dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz inne elementy istotne przyszłej umowy, w szczególności ilość i jakość usług, jakie mają być przez Przedsiębiorstwo świadczone.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu:

a) oświadczenie, w którym określa swój status do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki; oświadczenie winno zawierać adres nieruchomości i wskazywać bądź tytuł prawny, jaki wnioskodawca do niej posiada, bądź że jest to nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, z której wnioskodawca korzysta;

b) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – odpis z właściwego rejestru, potwierdzający uprawnienie osób występujących wobec Przedsiębiorstwa do reprezentacji wnioskodawcy.

§ 5. 

1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z  osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w tych budynkach, może zostać złożony wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są warunki zawarte w art. 6 ust. 6 Ustawy.

2. Wniosek winien zawierać:

1) określenie osób korzystających z lokali, których wniosek dotyczy, w tym określenie ich statusu do zajmowanych lokali, wraz ze zgodami takich osób na zawarcie umowy, potwierdzonymi własnoręcznymi podpisami;

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 4 i 5 Ustawy, o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie oraz o dokonanym wyborze metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań udostępnionych do odczytu wodomierzy zainstalowanych w budynku przy punktach czerpalnych, którymi to należnościami właściciel lub zarządca budynku będzie obciążał osoby korzystające z lokali.

§ 6. 

1. Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy przedstawia wnioskodawcy projekt umowy.

2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 6a. 

Umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bądź poza lokalem, przy jednoczesnym udzieleniu odbiorcy usług informacji, o których mowa w art. 12 i art. 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287).

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY l STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 7. 

1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o umowę pisemną.

2. Ceny i stawki usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określają ogłoszone taryfy.

§ 8. 

Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

§ 9. 

Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, wodomierz dodatkowy, wodomierz lokalowy, wodomierz na ujęciu własnym wody lub ujęciu wody od innego dostawcy, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

§ 10. 

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, zaś ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy o zaopatrzenie w  wodę lub odprowadzanie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w  umowie.

§ 11. 

1. Odczyty wodomierzy i urządzeń pomiarowych są przeprowadzane w okresach rozliczeniowych określonych w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

§ 12. 

Przeciętne normy zużycia wody określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 27 ust. 3 Ustawy.

§ 13. 

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 14. 

1. Ilość wody zużytej bezpowrotnie określa się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, zamontowanego na koszt Odbiorcy, na zasadach określonych w warunkach technicznych.

2. W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza dodatkowego, zerwania plomb lub utraty cechy legalizacyjnej, ilość wody zużytej bezpowrotnie nie podlega odliczeniu.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 15. 

Wydawanie „Warunków przyłączenia do sieci" odbywa się w trybie i na zasadach przewiedzianych w przepisie art.19a ustawy.

§ 16. 

Warunki winny zawierać:

1. Informacje zawarte w przepisie art. 19a ust.4 ustawy;

2. wskazać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

3. wskazać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

4. wskazać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

5. wskazać sposób dokonania odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

6. wykaz dokumentów jakie odbiorca winien dostarczyć w celu otrzymania protokołu odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

§ 17. 

Na podstawie warunków technicznych podmiot przyłączany sporządza plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami Ustawy i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub dokonuje zgłoszenia budowy przyłącza organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 18. 

(uchylony w całości na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego

z dnia 9.11.2021r. nr NPII.4131.1.1033.2021)

1. W przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości do sieci nie jest możliwe, gdyż wymaga uprzedniego wybudowania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zaś budowa tych urządzeń nie jest przewidziana w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę ich budowy, może ona zwrócić się do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy inwestycyjnej.

2. Do wniosku o zawarcie umowy inwestycyjnej załącza się w szczególności:

1) wstępny projekt budowlano-wykonawczy;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obejmujące wszystkie nieruchomości, na których urządzenia miałyby być wybudowane;

3) kosztorys ofertowy.

3. W celu umożliwienia wnioskodawcy przedłożenia wstępnego projektu budowlano-wykonawczego, Przedsiębiorstwo na jego prośbę udzieli mu wszelkich niezbędnych informacji, w szczególności przekaże mu założenia projektowe, określające kwestie techniczne, niezbędne do uwzględnienia w projekcie.

4. Wniosek wymaga uzasadnienia, w szczególności wykazania istnienia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w budowie urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

5. Wniosek podlega ocenie pod kątem zgodności budowy urządzeń z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zezwolenia wydanego Przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków oraz pod kątem istnienia uzasadnienia techniczno-ekonomicznego budowy urządzeń. Przy ocenie wniosku brana jest pod uwagę również sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa.

6. Umowa inwestycyjna może zostać zawarta, gdy wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej będzie odpowiadał warunkom i uzyska pozytywną ocenę, zgodnie z zapisami ust. 4 i 5, oraz gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień umowy inwestycyjnej. Zawarcie umowy inwestycyjnej następuje w drodze negocjacji, które rozpoczyna Przedsiębiorstwo, przekazując wnioskodawcy wstępny projekt umowy inwestycyjnej.

Rozdział 6.
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 19. 

1. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych są:

1) zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy nominalnej dostosowanej do przewidywanego poboru wody, nie mniejszej niż DN 32;

2) budowa przyłącza kanalizacyjnego z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych o średnicy nominalnej dostosowanej do warunków gruntowo-wodnych, lokalizacyjnych i rodzaju odprowadzanych ścieków z nieruchomości, nie mniejszej niż DN 150, wraz ze studzienkami rewizyjnymi;

3) zabudowa w miejscu włączenia do sieci wodociągowej zasuwy wraz z obudową zasuwy;

4) uwzględnienie strefy przemarzania gruntu poprzez posadowienie przewodu poniżej strefy przemarzania, nie mniej niż 1,2 m, a w przypadku braku takich możliwości konieczność zastosowania izolacji przewodów zabezpieczających przed przemarzaniem, z uwzględnieniem normatywnego spadku w kierunku spływu w przypadku przyłącza kanalizacyjnego;

5) zabudowanie studni rewizyjnych przy każdej zmianie kierunku, spadku i średnicy przyłącza kanalizacyjnego;

6) zapewnienie odpowiedniego, nieskrępowanego dostępu do studni rewizyjnych.

2. W wyniku przyłączenia nowej nieruchomości do sieci musi dla każdego Odbiorcy zostać zachowany minimalny poziom usług, określony w rozdziale II Regulaminu.

§ 20. 

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ważne są dwa lata od daty wystawienia. W przypadku ich przeterminowania należy wystąpić o ich aktualizację.

2. Z uwagi na to, że tereny górnicze (przestrzenie objęte przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego) obejmują cały obszar Gminy i dodatkowo sieć wodociągowa jest w dużej mierze wykonana z rur stalowych i przestarzała, techniczne możliwości istniejących urządzeń wymagają w każdym przypadku szczegółowej analizy, a  warunki techniczne dla każdej nieruchomości indywidualnego określenia.

3. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki techniczne przyłączenia do sieci,

2) zapewnienie dostawy wody lub przyjęcia ścieków.

4. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, wydaje osobie zainteresowanej w terminie do 21dni od daty złożenia przez nią wniosku zapewnienie dostawy wody lub przyjęcia ścieków. Zapewnienie stanowi zobowiązanie Przedsiębiorstwa do wydania w przyszłości przyszłemu Odbiory warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 21. 

1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i wydanymi warunkami technicznymi.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół.

3. Dokonanie odbiorów może nastąpić wyłącznie przed zasypaniem przyłącza.

4. Warunkiem dokonania odbioru technicznego przez Przedsiębiorstwo jest wykonanie sieci lub przyłączy wodno - kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

§ 22. 

1. Przedsiębiorstwo dokonuje odbiorów w terminach uzgodnionych z osobą ubiegającą się o przyłączenie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez nią gotowości do odbioru. Odbiór końcowy może nastąpić dopiero po wykonaniu całości prac.

2. Protokół odbioru powinien zawierać:

1) adres lub wskazanie / określenie nieruchomości, dla której wykonano przyłącze;

2) dane inwestora (imię i nazwisko / nazwa);

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dokonującej odbioru w imieniu Przedsiębiorstwa;

4) datę odbioru,

5) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem: rodzaju przyłącza (przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne), jego średnicy i długości oraz materiału, z jakiego je wykonano, a w przypadku przyłącza kanalizacyjnego również rodzaj odprowadzanych ścieków;

6) wykaz dokumentów przekazanych podczas odbioru;

7) informację, czy przedmiot odbioru został dopuszczony do użytkowania czy nie dopuszczono lub warunkowo dopuszczono;

8) wyszczególnienie stwierdzonych usterek;

9) ewentualne uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „warunkami przyłączenia do sieci”, a sposobem realizacji przyłącza;

10) inne uwagi zgłoszone do protokołu przez osoby, o których mowa w pkt. 2) i 3).

11) podpisy osób, o których mowa w pkt. 2) i 3), a w razie odmowy / niemożności podpisania – przyczyny tej odmowy / niemożności.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTAWY WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23. 

1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:

1) planowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody,

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków

w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed terminem.

2. Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o  zaistniałych nieplanowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, lub zakłóceniach odbioru ścieków, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3. O zaistniałym niedotrzymaniu odpowiednich parametrów dostarczanej wody Przedsiębiorstwo w każdym przypadku niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCHWSZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 24. 

1. Odbiorca ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa:

1) informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług;

 

2) wyjaśnień treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków technicznych przyłączenia do sieci, zapewnienia dostawy wody lub przyjęcia ścieków i innych dotyczących Odbiorcy dokumentów;

3) informacji o przewidywanych lub zaistniałych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została złożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela informacji w tej samej formie w terminie 21 dni od daty otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji w terminach wskazanych w ust. 2 i 3 nie jest możliwe, Przedsiębiorstwo przed upływem wymienionych terminów informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację, i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia informacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania prośby.

§ 25. 

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji, dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, w szczególności:

1) ilości i jakości świadczonych usług,

2) funkcjonowania przyrządów pomiarowych, niezależnie od ich własności.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia, i o jej rozstrzygnięciu zawiadamia zgłaszającego z zachowaniem formy, w której reklamacja została złożona. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 21 dni. Jeżeli przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego wymaga udostępnienia przez Odbiorcę nieruchomości, a Odbiorca tego udostępnienia zaniecha, bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, ulega wstrzymaniu do czasu udostępnienia nieruchomości.

3. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

§ 26. 

(uchylony w części na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego

z dnia 9.11.2021r. nr NPII.4131.1.1033.2021)

W siedzibie Przedsiębiorstwa wszystkim zainteresowanym są udostępniane:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawki opłat;

2) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy;

3) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

4) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

5) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 27. 

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

2. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe są hydranty i inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji zbiorczych przekazywanych Przedsiębiorstwu przez jednostki straży pożarnej co pół roku, odpowiednio do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

4. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej pisemną informację o  ilości wody pobranej wraz z określeniem punktów poboru przekazuje Przedsiębiorstwu niezwłocznie.

§ 28. 

Zakazuje się pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych na cele inne niż przeciwpożarowe bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa.

Rozdział 11.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29. 

Traci moc Regulamin przyjęty uchwałą nr VII/61/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice

 

Badana cecha

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników

1,2-dichloroetan/EDC

ug/l

3.0

Akryloamid

ug/l

0.10

Amonowy jon

mg/l

0.5

Antymon

ug/l

5.0

Arsen

ug/l

10

Azotany

mg/l

50

Azotyny

mg/l

0.1 w wodzie wprowadzonej do sieci

Bakterie grupy coli

jkt/100ml

0

Barwa

mg/l

akceptowalna dla konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, do 15 mg/l

Benzen

ug/l

1.0

Benzo(a)piren

ug/l

0.010

Bor

mg/l

1

Bromiany

ug/l

10

Bromodichlorometan

ug/l

15

Chloramina

mg/l

0.5

Chlorany

mg/l

-

Chlorek winylu

ug/l

0.50

Chlorki

mg/l

250

Chloroform/Trichlorometan

ug/l

30

Chloryny

mg/l

-

Chrom ogólny

ug/l

50

Cyjanki ogólne

ug/l

50

Enterokoki

jkt/100ml

0

Epichlorochydryna

ug/l

0.10

Escherichia coli

jkt/100ml

0

Fluorki

mg/l

1.5

Glin

ug/l

200

Indeks nadmanganianowy

mg/l

5.0

Kadm

ug/l

5.0

Magnez

mg/l

7-125

Mangan

ug/l

50

Mętność

NTU

akceptowalna dla konsumenta i bez nieprawidłowych zmian, do 1.0 NTU

Miedź

mg/l

2.0

Nikiel

ug/l

20

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C

-

bez nieprawidłowych zmian

Ołów

ug/l

10

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm w 25°

2500

Rtęć

ug/l

1.0

Selen

ug/l

10

Siarczany

mg/l

250

Smak

-

akceptowalny dla konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

Sód

mg/l

200

Srebro

mg/l

0.01

Stężenie jonów wodou (pH)

pH

6.5-9.5

Suma chloranów i chlorynów

mg/l

0.7

Suma Pestycydów

ug/l

0.5

Suma THM

ug/l

100

Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu

ug/l

10

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu

mg/l

60-500

WWA

ug/l

0.1

Zapach

-

akceptowalny dla konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

Żelazo

ug/l

200

 

 

Pełna treść dokumentu :

Załączniki: 

 

informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Izabela Buchała
data wytworzenia: 10.12.2021r.