Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących zamówienie sektorowe w myśl art. 2 ust 1 pkt 2) oraz 7 pkt 35) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 złotych netto, z zastrzeżeniem pkt. 3, oraz nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy tj. 428 000 euro dla dostaw i usług oraz 5 350 000  euro dla robót budowlanych, a na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro.
 2. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto mają zastosowanie postanowienia Rozdziału 11 Regulaminu.
 4. Zapisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do następujących rodzajów zamówień:
 1. Hurtowy zakup wody
 2. Szkolenia pracownicze, szkolenia BHP, udział w konferencjach,
 3. Publikacje w gazetach,
 4. Usługi pocztowe, kurierskie,
 5. Regeneracja tonerów,
 6. Wieńce i wiązanki okolicznościowe,
 7. Wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 8. Bieżące materiały budowlano remontowe,
 9. Paliwo, akcesoria samochodowe, oleje,
 10. Przeglądy techniczne, naprawy urządzeń technicznych, maszyn i pojazdów.
 11. Usługi telefonii komórkowej

 

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach.
 2. Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego, w tym zarząd lub prokurenta.
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019  r.  poz. 2019  z późn. zm.).
 4. Zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
 5. Wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.
 6. Zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez Zamawiającego na podstawie art. 362 - 368 Ustawy.
 7. Cenie oferty – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę, usługę lub robotę budowlaną; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) lub wykonanie roboty budowlanej podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
 8. Komisji przetargowej – należy przez to rozumieć właściwą komisję powołaną zarządzeniem Kierownik Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.
 9. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 pkt. 8) Ustawy lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
 10. Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
 11. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;
 12. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 13. Najkorzystniejszej ofercie – najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt;

 1. Awarii - należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementu systemu wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych.
 2. Jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, komórkę, samodzielne stanowisko lub inną jednostkę Zamawiającego, w zależności od kontekstu.
 3. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział 2

Zasady udzielania zamówień

§ 3.

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz najlepszego wykorzystania środków.
 2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia podmiotowi trzeciemu, który działa w takim przypadku jako pełnomocnik Zamawiającego.
 3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 4. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są w języku polskim.
 6. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 7. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
 1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
 2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
 5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

8)      Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 7 (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

9)      Wszelkie zamówienia należy realizować zgodnie z procedurami, w sposób planowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym płynną realizację zadań.

 1.  

 

§ 4.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej wymienionych trybów:
 1. przetarg nieograniczony,
 2. przetarg ograniczony,
 3. negocjacje bez ogłoszenia,
 4. zamówienia z wolnej ręki,
 5. zapytanie o cenę.
 1. Wybór trybu udzielania zamówienia zatwierdza Kierownik Zamawiającego na wniosek powołanej Komisji przetargowej.
 2. Zamawiający wybierając tryb dla danego zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia, jak również uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 3. Zadaniem Komisji przetargowej jest określenie warunków prowadzenia postępowania, odrębnie dla każdego zamówienia, na etapie opracowania dokumentacji przetargowej.
 4. Komisja przetargowa przy określaniu warunków prowadzenia danego postępowania może stosować opis procedur zawartych w Ustawie – z wyłączeniem przepisów dotyczących:

 

 1. publikacji ogłoszeń w Biuletynie zamówień publicznych,
 2. odwołań i skarg,
 3. przesłanek wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony,
 4. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

 

 

 

§ 5.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia oraz inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 1 faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

 

 

Rozdział 3

Tryby udzielania zamówień

 

§ 6.

1)      Przetarg nieograniczony – to podstawowy tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Ponadto Zamawiający może także przesłać drogą elektroniczną lub pisemną do wybranych przez siebie potencjalnych wykonawców ogłoszenie o zamówieniu lub poinformować ich telefonicznie o ukazaniu się zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ lub określenie sposobu uzyskania SIWZ i jej cenę, jeśli Zamawiający zamierza przekazać ją odpłatnie, opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie, miejsce i termin składania ofert, kryteria oceny ofert i ich znaczenie, termin związania ofertą, termin realizacji zamówienia, informację na temat wadium, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

 

2)      Przetarg ograniczony – to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi

na ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a oferty mogą złożyć wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Wszczęciem postępowania jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu ograniczonego zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ lub określenie sposobu uzyskania SIWZ i jej cenę, jeśli Zamawiający zamierza przekazać ją odpłatnie, opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, jeśli Zamawiający dopuszcza ich składanie, miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację na temat wadium, kryteria oceny ofert i ich znaczenie, termin związania ofertą, liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, termin realizacji zamówienia. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a o ile Zamawiający żądał dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, również te dokumenty.

 

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu. O wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Równocześnie z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom SIWZ.

 

3)      Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielania zamówienia, w którym

Zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacyjnym przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do udziału w negocjacjach.

 

Zaproszenie do udziału w negocjacjach zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, miejsce i termin negocjacji, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert i ich znaczenie, termin realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

 

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych,  handlowych bądź informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Negocjacje muszą dotyczyć również ceny. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje SIWZ.

 

4)      Zamówienia z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym

Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 2. dostawy, usługi lub roboty budowlane muszą lub zasadnym jest, aby były świadczone przez konkretnego wykonawcę:
 • z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, w tym celem zachowania kompatybilności lub jednolitości technicznej z rzeczami, w tym oprogramowaniem posiadanymi przez Zamawiającego;
 • z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów;
 • w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 1. zachodzi potrzeba natychmiastowej realizacji zamówienia, w szczególności w związku z wystąpieniem Awarii;
 2. w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym możliwe jest udzielenie zamówienia na szczególnie korzystnych warunkach;
 3. w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od zwykłych cen rynkowych;
 4. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego lub z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
 5. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

 

5)      Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje

zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła SIWZ, która zawiera: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, termin wykonania zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Jeżeli wpłynęła tylko jedna ważna oferta, a SIWZ otrzymało za potwierdzeniem przynajmniej trzech Wykonawców, postępowanie można uznać za ważne ze względu na brak zainteresowania.

 

Rozdział 4

Ogłoszenia i zaproszenia

 

§ 7.

 1. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, umieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wraz z ogłoszeniem Zamawiający udostępnia SIWZ na własnej stronie internetowej.
 2. W przypadku gdy ze względu na charakter zamówienia informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych wykonawców, Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, także w innych miejscach (np. prasie) lub też poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z jednym wykonawcą w przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty przez wykonawców mimo zaproszenia lub powiadomienia o negocjacjach przez Zamawiającego trzech wykonawców.

Wszelkie ogłoszenia o postępowaniu oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu winny zawierać informacje, że jest ono prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zamawiającego i nie stosuje się do nich przepisów Ustawy, zastrzeżeniem Rozdziału 1 § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 5

Zamawiający i Wykonawcy

 

§ 8.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z  późn. zm.).

 

§ 9.

1)       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

2)      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali przez Zamawiającego zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta została przez Zamawiającego stwierdzona lub wykonawca został przez Zamawiającego wezwany do zapłaty kary umownej w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania
 2. wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 3. wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.); wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 7.     spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 8.     osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 10.     wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 11. wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 12. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w przewidzianym terminie i wysokości, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
 13. wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769 z późn. zm.) – przez okres roku od uprawomocnieniu się wyroku;
 14. wykonawców, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769 z późn. zm.)-  przez okres roku od uprawomocnieniu się wyroku;
 15. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 16. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 17. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

 

 1. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

§ 10.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik musi być upoważniony do działania w imieniu wszystkich wykonawców, o których mowa w pkt. 1.

2)      Zapisy Regulaminu dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

3)      Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem z nimi umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców, o których mowa w pkt. 1, również w momencie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie, jeżeli obowiązek taki wynika z treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, pod rygorem wykluczenia tych wykonawców.

4)      W przypadkach szczególnych Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ może zastrzec, że nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez wykonawców.

 

§ 11.

1)      Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających:

 1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 2. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

2)      Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich spełnianie – również te dokumenty.

3)      Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy określa Zamawiający w dokumentacji przetargowej (tj. ogłoszeniu o postępowaniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert).

4)      Zamawiający może żądać od wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz oceny wiarygodności finansowej wykonawcy.

5)      Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi wykonawca.

 

§ 12.

 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego do przygotowania oferty.
 2. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia wadium. Wysokość wadium, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.
 3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość kwoty zabezpieczenia, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.

 

§ 13.

 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający określa kwotę wadium do 5 % wartości szacunkowej zamówienia.
 3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej części. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a)    pieniądzu,

b)    poręczeniach bankowych,

c)    gwarancjach bankowych.

 1. W dokumentacji przetargowej Zamawiający może dopuścić wnoszenie wadium również i w innych formach.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

b)    nie wniósł w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)    zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

Rozdział 6

Przygotowanie postępowania

 

§ 14.

1)      Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu przez pracownika merytorycznego działu lub jednostki, dla której będzie realizowane zamówienie wszelkich niezbędnych dokumentów do przedłożenia i zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. Dokumentami tymi są m.in.: wniosek o zatwierdzenie trybu, SIWZ, ogłoszenia, zaproszenia, wzór umowy.

2)      Pracownik merytoryczny działu, dla którego realizowane będzie zamówienie, rozpoczyna czynności przygotowania postępowania od sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), w którym określone zostaną m.in. następujące elementy:

 1. szczegółowego określenia rodzaju i przedmiotu zamówienia,
 2. ustalenia jego szacunkowej wartości,
 3. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,
 4. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia,
 5. kryteria oceny ofert,
 6. termin  gwarancji,
 7. inne w zależności od rodzaju zamówienia.
 1. Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego wniosek, o którym mowa w pkt. 2, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania.
 2. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Za prawidłowe określenie wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej, dla której ma być realizowane zamówienie.
 3. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w przypadku robót budowlanych.
 4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Do przeliczenia wartości zamówienia przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro określony w przepisach wydanych na podstawie Ustawy.
 5. Wartość zamówienia można ustalić:

a)    na roboty budowlane – albo na podstawie kosztorysu inwestorskiego, albo na podstawie kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o dotychczas ponoszone rzeczywiste koszty inwestycji i informacje uzyskane z rynku, albo na podstawie planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

b)    na dostawy i usługi – przy pomocy dostępnych cenników, oszacowania, badania, itp.,

c)    na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo – na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju:

 • udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem albo;
 • których zamierza się udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

 

 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

e)    Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

f)     Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

g)    Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

§ 15.

 1. Stosownie do zatwierdzonego we wniosku, o którym mowa w § 14 pkt 3, trybu udzielenia zamówienia, pracownik merytoryczny opracowuje SIWZ.
 2. SIWZ powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę oraz adres Zamawiającego;
 2. tryb udzielania zamówienia;
 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 4. termin rozpoczęcia realizacji i wykonania zamówienia,
 5. opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 6. wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 7. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i/lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
 8. wymagania dotyczące wadium,
 9.     termin związania ofertą,
 10.     miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 11. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 12.     istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach,
 13. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 14. informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 15. inne elementy w zależności od rodzaju trybu zamówienia.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ lub też zaproszenie do składania oferty zatwierdzone są przez kierownika działu lub jednostki ubiegającej się o zamówienie, a następnie przez Kierownika Zamawiającego.

 

§ 16.

 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. W takim przypadku wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalna liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
 2. Wykonawcy mogą posługiwać się podwykonawcami, chyba w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ Zamawiający wyłączył lub ograniczył to uprawnienie, w szczególności uzależnił od spełnienia przez podwykonawców określonych warunków. Zapis nie stanowi zgody Zamawiającego na posłużenie się przez wykonawcę podwykonawcami wymaganej przez szczególne przepisy prawa, w szczególności odnoszącymi się do umów o roboty budowlane. Powierzenie przez wykonawcę wykonania całości umowy podwykonawcom nie jest dopuszczalne.
 3. Wykonawca zamierzający posługiwać się podwykonawcami ma obowiązek wyraźnego wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania danych podwykonawcy, któremu dana część zamówienia będzie powierzona (imion i nazwisk lub nazw, adresów oraz numerów NIP i REGON).

 

Rozdział 7

Prowadzenie postępowania

 

§ 17.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za wszczęte z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu (na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego lub w prasie) albo z chwilą wysłania zaproszenia do składania ofert.
 2. W trybach przetargowych, na wniosek wykonawcy, SIWZ wydaje się niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru.
 3. Zamawiający może pobrać opłatę za SIWZ w wysokości nieprzekraczającej kosztu jej przygotowania i wydania lub przesłania.

 

§ 18.

 1. Wykonawcy przysługuje możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem do składania ofert, chyba że SIWZ stanowi inaczej.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim  wykonawcom, którym przekazał SIWZ, jak również zamieszcza na własnej stronie internetowej, w przypadku gdy SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, w przypadku gdy SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, w przypadku gdy SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

Rozdział 8

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

§ 19.

 1. Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert określa dokumentacja przetargowa.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferty, przygotowane i opisane w sposób określony w SIWZ, w terminie, o którym mowa w ust. 1, wpływają do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu), gdzie są rejestrowane na odrębnej liście.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert sekretarz Komisji przetargowej lub inny członek komisji wskazany doraźnie przez przewodniczącego Komisji przetargowej pobiera z sekretariatu złożone w danym postępowaniu oferty.
 5. Od momentu pobrania ofert, pełna odpowiedzialność za ich nienaruszalność przechodzi na osobę, o której mowa w ust. 4.

 

 

§ 20.

 1. Otwarcie ofert odbywa się przy udziale Komisji przetargowej w miejscu i terminie określonym w SIWZ.
 2. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
 3. Wszystkie czynności otwarcia ofert, o których mowa w ust. 2 muszą być realizowane w trakcie jednego posiedzenia komisji.

 

 

§ 21.

 1. Rozpoczynając otwarcie ofert, przewodniczący Komisji przetargowej, a w przypadku braku przewodniczącego - jego Zastępca lub sekretarz komisji, lub też inny członek komisji:
 1. składa krótką informację o postępowaniu, w szczególności o: przedmiocie zamówienia, trybie postępowania oraz miejscu i dacie publikacji ogłoszenia lub terminie wysyłania zaproszeń, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. informuje o liczbie złożonych ofert i ilości ofert złożonych po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
 1. Przed otwarciem każdej z ofert, osoba o której mowa w § 3 pkt. 1 okazuje zebranym nienaruszone opakowanie (kopertę) zawierające ofertę.
 2. Po otwarciu każdej oferty, według kolejności wpływu, osoba o której mowa w § 3 pkt. 1 odczytuje:
 1. nazwy (firmy) i adresy siedziby wykonawców,
 2. ceny zaoferowane brutto, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia,
 1. Przed zamknięciem jawnej części publicznego otwarcia ofert osoba, o której mowa w § 3 ust. 1, może poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i opublikowania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

 

§ 22.

 1. Komisja przetargowa ocenia czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone odpowiednio w dokumentacji przetargowej.
 2. Oceny, o której mowa w pkt. 1, Komisja przetargowa dokonuje na podstawie treści złożonych przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich prawdziwość.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców tylko w przypadkach określonych w dokumentacji przetargowej.
 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uważa się za odrzuconą.
 5. W celu zawiadomienia wykonawców o wykluczeniu z postępowania Komisja przetargowa opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającemu stosowne pismo, zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne.
 6. Zamawiający w postępowaniu w którym jedynym kryterium wyboru oferty jest cena może najpierw dokonać oceny oferta następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

§ 23.

 1. Oferty złożone w terminie przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w dokumentacji przetargowej.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W celu niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o odrzuceniu oferty Komisja przetargowa opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającego stosowne pismo, zawierające ustalenia faktyczne i prawne.

 

§ 24.

 1. Komisja przetargowa proponuje Kierownikowi Zamawiającego wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych oraz wykonawców niewykluczonych na podstawie oceny ofert.
 2. Informacje, o której mowa w pkt. 1 zawarte są w stosownym wniosku (protokole) opracowanym i podpisanym przez Komisję przetargową.
 3. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert.
 4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę Komisja przetargowa proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę z VAT.
 5. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki Komisja przetargowa przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje zawarcia umowy z wykonawcą, z którym prowadzone były negocjacje warunków umowy.
 6. Wyboru najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięcia postępowania) dokonuje Kierownik Zamawiającego, poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej wskazanej w protokole.

 

§ 25.

 1. Sekretarz Komisji, a w przypadku jego nieobecności inna osoba ze składu stałej Komisji przetargowej, niezwłocznie przygotowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
 2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 1, Sekretarz Komisji, a w przypadku jego nieobecności inna osoba, niezwłocznie zamieszcza w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz wysyła do wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie, jak też zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano zawiera, poza danymi których mowa w pkt. 1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

 

 

§ 26.

 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z warunkami postępowania, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert która (stosownie do trybu lub zastosowanych kryteriów) zawiera najniższą cenę lub uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że minął termin związania ofertą.

 

§ 27.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 1. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może również zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert..
 2. W celu zawiadomienia o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty lub zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, sekretarz Komisji przetargowej opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownika Zamawiającego stosowne pismo kierowane do wykonawców.

 

Rozdział 9

Dokumentowanie postępowań

 

§ 28.

 1. Podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sekretarz komisji, a w przypadku jego nieobecności inny członek komisji sporządza pisemny protokół z postępowania (Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu), który zawiera co najmniej:
 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. informacje o trybie udzielania zamówienia i przesłankach jego zastosowania,
 3. informacje o kryteriach oceny ofert;
 4. informacje o terminie składania ofert;
 5. informacje o wykonawcach,
 6. cenę i inne istotne elementy ofert,
 7. wskazanie wybranej oferty lub ofert,
 8. informację o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych, informacje o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem, inne informacje istotne dla przebiegu postępowania.
 1. Protokół, o którym mowa powyżej podpisują członkowie Komisji przetargowej przedkładając Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia.
 2. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców), wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców w toku postępowania oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załącznik do protokołu.
 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Protokół wraz z załącznikami ujawnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - od dnia poinformowania wykonawcy o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. Na pisemny wniosek wykonawcy biorącego udział w postępowaniu Komisja przetargowa może udostępnić dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nie dopuszcza się fotografowania i kopiowania okazanych dokumentów.
 5. Udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się:
 1. w siedzibie Zamawiającego, w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego,
 2. w obecności co najmniej jednego pracownika Zamawiającego.
 1. Dział prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego przechowuje dokumentacje przetargową oraz protokół postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność – przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Rozdział 10

Umowa w sprawie zamówień

 

§ 29.

 1. Do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

 

§ 30.

 1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, jeżeli zastrzegł to w dokumentacji przetargowej.
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych;
  3. gwarancjach bankowych.

W dokumentacji przetargowej Zamawiający może dopuścić wnoszenie zabezpieczenia również i  w innych formach.

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu nie podlega oprocentowaniu..
 4. W trakcie realizacji umowy wykonawca, za zgodą zamawiającego, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
 5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i  bez zmniejszenia jego wysokości.

 

§ 31.

 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
 3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
 5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później, niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
 7. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Wniosek w przedmiotowej sprawie przedkłada specjalista ds. zamówień publicznych Zamawiającego.

 

§ 32.

Komisja przetargowa kończy postępowanie po:

 1. obustronnym podpisaniu umowy o zamówienie, przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta została wybrana,
 2. opublikowaniu ogłoszenia o wyniku postępowania, lub wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zamawiającego stosownej informacji,
 3. skompletowaniu dokumentacji postępowania.

 

Rozdział 11

 

Zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto (o której mowa w art. 2 ust. 1  Ustawy).

 

§ 33.

 

 1. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 10 % kwoty o której mowa w Art. 2. 1 Ustawy (tj.13 000 zł netto) udziela się z zachowaniem zasad rzetelności i gospodarności, bez konieczności formalnego rozpoznania rynku.
 2. Czynności w imieniu Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 13 000 zł netto, lecz nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, dokonuje pracownik merytoryczny działu lub jednostki zamawiającego, na podstawie pisemnego wniosku sporządzonego i zatwierdzonego przez Kierownika właściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego.
 3. Wniosek, o którym mowa powyżej, musi być zatwierdzony przez kierownika działu lub jednostki, a następnie Kierownika Zamawiającego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 2, musi być poprzedzone formalnym rozpoznaniem rynku. Rozpoznanie rynku przeprowadza się:
 1. drogą elektroniczną,
 2. telefonicznie,
 3. faksem,
 4. pisemnie.
 1. Rozpoznanie rynku dokumentuje się sporządzając notatkę służbową z informacjami o wykonawcach, do których się zwrócono. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Notatka, o której mowa w  ust. 4  zawiera w szczególności:
 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. termin wykonania zamówienia,
 3. planowaną wartość przedmiotu zamówienia (netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto), oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu,
 4. nazwę i adres wykonawców, z którymi przeprowadzono wstępne rozmowy,
 5. proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty,
 6. datę uzyskania informacji.
 1. W przypadku zamówień o wartości wyższej niż 50 000 złotych netto, rozpoznanie rynku musi posiadać formę pisemną.
 2. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 7, Zamawiający zaprasza do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewni konkurencję, nie mniejszą niż 3, chyba że ze względu na szczególny charakter zamówienia zasadne jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu Wykonawcy.
 3. Zaproszenie do złożenia ofert można przekazać Wykonawcom za pomocą faksu, pocztą elektroniczną, a w ślad za tym listownie lub doręczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru. Wraz z zapytaniem ofertowym zamawiający może przesłać wykonawcy druk „oferta”.
 4. Zamawiający wyznacza niezbędny termin na złożenie oferty.
 5. Złożone propozycje cenowe/oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom przez kierownika zamawiającego .
 6. Zamówienie powierzane jest Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 7. W sytuacji konieczności nagłego wykonania zamówienia lub istnienia tylko jednego znanego zamawiającemu wykonawcy zamówienie może być udzielone po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
 8. Osoby przeprowadzające postępowanie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, mają obowiązek obiektywnego, starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa rozeznania rynku. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 7, osoby biorące udział w postępowaniu składają podpisany załącznik nr 2.
 9. W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę niższą niż 50.000,00 złotych netto pisemna umowa nie jest wymagana. Dokumentem potwierdzającym fakt wykonania zamówienia jest potwierdzona przez zamawiającego faktura VAT lub rachunek wystawiony przez Wykonawcę.
 10. Do umów zawieranych w sprawach zamówienia, o których mowa w niniejszym Rozdziale stosuje się ogólne przepisy o zawieraniu umów regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z  późn. zm.).

 

§ 34.

 1. Kompletna dokumentacja z postępowania o zamówienie, o którym mowa w Rozdziale 11  przechowywana jest przez komórkę merytoryczna.
 2. Komórkę merytoryczna prowadzi rejestr zamówień, o których mowa w niniejszym Rozdziale.

 

 

 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

 

§ 35.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 z późn. zm.).
 3. Za zgodą Kierownika zamawiającego dopuszcza się odstąpienie od przepisów niniejszego Regulaminu, w przypadku zamówień sektorowych o znaczeniu szczególnie istotnym dla Zamawiającego, o ile nie narusza to postanowień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sytuacji, kiedy do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania przy zastosowaniu odpowiednich przepisów Ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej, a w przypadku zamówień, które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem Ustawy z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej, a także przepisów dotyczących ogłoszeń.

 

§ 36.

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z  późn. zm.).

 

§ 37.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 11.05.2021 r.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości powyżej 130 000 zł netto

 

1) Komórka wnioskująca ………………………………………………………………..

2) Przedmiot zamówienia/opis przedmiotu zamówienia ……………………………………….

3) Kryteria oceny oferty: cena - …………%, lub inne kryteria …………%

4) Termin wykonania zamówienia (w dniach, lub miesiącach od – do…………..)

5) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia bez należnego podatku VAT od towarów i usług ………………………………..PLN,

6) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia z należnym podatkiem VAT od towarów i usług ………………………………..PLN,

7) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia bez należnego podatku VAT, przeliczona na kwotę euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych …………………………………….euro, oraz data oszacowania…………………

8) Wymagania dotyczące wniesienia wadium ………………………………..

9) Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( długość okresu gwarancji) ………..

10) Osoba/y upoważnione do kontaktów z wykonawcami ……………………………

11) Osoba/y upoważnione za nadzór przy realizacji umowy ………………………………..

12) Podstawa faktyczna ustalenia wartości zamówienia, (określić zgodnie z regulaminem) ………………………………………………………………………………………….……..

13) Uzasadnienie złożenia wniosku,………………………………………………………….

14) Proponowany tryb postępowania ………………………….……………………………..

 

 

data i podpis Kierownika Jednostki wnioskującej o udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………………..

 

 

data i podpis Głównej (-go) Księgowej (-go)

……………………………………………………………………………..

 

 

Zatwierdzam

 

……………………………

Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

Oświadczenie: (zaznaczyć właściwe)

 

 1. Kierownika zamawiającego
 2. Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
 3. Członka komisji przetargowej
 4. Biegłego
 5. Innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Imię (imiona) ………………………………………………………………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaje z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fizycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

Przyszowice, dnia……………………. r…………………………..……….

podpis

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt……... (wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy) podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

 

Przyszowice, dnia ………………….r…………………………..………….

             podpis

 

Załącznik Nr 3

 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

1

Zamawiający

 

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o

K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice

REGON 278351793           NIP 969 13 93 388

Telefon (32) 301 15 21 faks (32) 301 15 26

e-mail.........................................

2

Przedmiot zamówienia

 

…………………………………………………………………………………………………

Opis przedmiotu zamówienia

 

…………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę …………………………..zł, co stanowi równowartość …………………………..euro (można wypełnić na otwarciu ofert).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu/miesiącu …….-…….-…….. na podstawie

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia:

……………………………………………..

……………………………………………..

3

Tryb postępowania

 

Postępowanie prowadzono w trybie: ……………………………na podstawie Regulaminu udzielania zamówień.

4

Miejsce i termin składania ofert ……………………………………………………………..

 

Termin składania ofert upłynął w dniu ………..-………..-…………… o godz. …………..

5

Informacja o wykonawcach zaproszonych (nazwa i adres wykonawców, data zaproszenia) w przypadku wyboru trybu inny niż przetarg nieograniczony lub ograniczony

…………………………………………………

………………………………………………….

6

Otwarcie ofert

1 Otwarcie ofert odbyło się w dniu ………..-……..-……….. o godz. ………. w:

…………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono ………….. ofert wykonawców wskazanych poniżej.

 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia/ części zamówienia*, w wysokości ……………zł brutto.

7

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia …………… wykonawców.

8

Wykonawcy wykluczeni

Z postępowania wykluczono ………….. wykonawców.

9

Oferty odrzucone

Odrzucono ………………… ofert.

10

Najkorzystniejsza oferta

 

1. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę/oferty numer oferty ……………….

Nazwa (firma) …………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………….

Numer oferty ………………………………….

Uzasadnienie wyboru

……………………………………………………………………………………………………

11

Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione w dniu ……….. - ……….-……….., tj. przed upływem terminu składania oferty/po upływie terminu składania ofert*.

Powody unieważnienia……………………………………………………………………………..

12

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu …….. - …….-………….

z wykonawcą ……………………………………………………………………………………….

13

Podpisy członków Komisji przetargowej

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

………………………………………….....

* niepotrzebne skreślić

 

……………………………………………..                           …………………………………………

(podpis osoby sporządzającej protokół)                              (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, GDZIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 zł netto

 

1. Nazwa komórki organizacyjnej: ………………………………………………………………………

2. Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa lub robota budowlana) ………………………………………..

3. Podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

    Uzasadnienie faktyczne wyłączenia: Wartość zamówienia nie przekracza 130  000 zł netto.

4. Przedmiot zamówienia: (opis) ………………………………………………………………………

5. Wartość zamówienia wynosi/ netto / zł ………… zł, co stanowi równowartość kwoty: ……… euro.

Wartość brutto zł ………………, w tym podatek ……………….%VAT w kwocie zł ………………

Podstawa prawna ustalenia wartości zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została  w oparciu o: kosztorys inwestorskim,/ kalkulację kosztów /w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie/ wiedzę i doświadczenie zamawiającego (niewłaściwe skreślić) w dniu: ………………………………r.

6. Termin realizacji zamówienia: ………………………………….r.

7. Uzasadnienie złożenia wniosku:……………………………………………………………

 

 

                                                     data i podpis kierownika Jednostki sporządzającej protokół

                                                      ……………………………………………………………

                                                                        data i podpis Głównej (-go) Księgowej (-go)

 

……………………………………………………………

 

Zatwierdzam

……………………………

Kierownik Zamawiającego

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

NOTATKA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ROZDZIAŁU 11 §1 UST. 3

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w Rozdziale 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oświadczam co następuje:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ………………………………………………………………………...

2. Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………

3. Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………………

4. Planowaną wartość przedmiotu zamówienia (netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto), to ……………zł netto………………………+ podatek VAT w kwocie  …………………………tj. razem ……………………zł brutto.

5. W dniu ……………………. Pan/Pani …………………………… zwrócił/a się:

 telefonicznie / fax/ email/ pisemnie (niepotrzebne skreślić)

do wykonawców o udzielenie informacji o:

     - cenie za jaką zaoferują wykonanie przedmiotu umowy,

     - terminie wykonania dostawy/ usługi/ roboty budowlanej,

- innych istotnych warunkach

6. Otrzymano następujące informacje/ oferty (niepotrzebne skreślić) od wykonawców:

1)………………………..

2)………………………..

3)………………………..

6. Wybrano ofertę :

……………………………za cenę……………………..

 

 

Notatkę sporządził:

…………………………………

 

data i podpis kierownika Jednostki sporządzającej protokół

………………………………………………….

                                                          

 

Zatwierdzam

 

……………………………………Kierownik Zamawiającego