Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień podprogowych

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, jeżeli wartość zamówienia jest niższa od progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) lub progów unijnych.
 2. Postanowienia Regulaminu stosuje się:
 1. przy udzielaniu Zamówień sektorowych, tj. zamówień udzielanych w celu prowadzenia działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 Ustawy, a to w zakresie gospodarki wodnej, jeżeli:
 • wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431.000,00 EUR dla dostaw lub usług,
 • wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.382.000,00 EUR dla robót budowlanych,
 1. przy udzielaniu pozostałych zamówień publicznych, niebędących Zamówienia sektorowymi, tj. udzielanych w prowadzonej działalności innej niż sektorowa, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł netto;
 2. przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 Ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000,00 EUR.

 

 1. Podstawę przeliczenia wartości zamówienia stanowi średni kurs złotego w stosunku do euro, przedstawiony w informacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obwieszczonej zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy.
 2. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w punkcie 2, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 3. Jeżeli wartość zamówienia, w przypadku którego mają zastosowanie postanowienia Regulaminu zgodnie z punktem 2, nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto – wówczas stosuje się postanowienia Rozdziału 11 Regulaminu. W przypadku pozostałych zamówień, co do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu zgodnie z punktem 2 – stosuje się postanowienia Regulaminu z wyłączeniem Rozdziału 11.
 4. Zapisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do następujących rodzajów zamówień:
 1. Hurtowy zakup wody
 2. Szkolenia pracownicze, szkolenia BHP, udział w konferencjach,
 3. Publikacje w gazetach,
 4. Usługi pocztowe, kurierskie,
 5. Regeneracja tonerów,
 6. Wieńce i wiązanki okolicznościowe,
 7. Wydatki związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 8. Bieżące materiały budowlano remontowe,
 9. Paliwo, akcesoria samochodowe, oleje,
 10. Przeglądy techniczne, naprawy urządzeń technicznych, maszyn i pojazdów,
 11. Usługi telefonii komórkowej.

 

 1. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia, spełniającego warunki określone w punkcie 2, z pominięciem postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że:
 1. zamówienie dotyczy usługi, będącej przedmiotem umowy wzajemnej zawartej w związku z uprzednim udzieleniem zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 2. umowa, o której mowa w lit. a, była wykonywana przez Wykonawcę w sposób prawidłowy i bez zastrzeżeń ze strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach,
 3. wartość nowo udzielanego zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto,
 4. wskutek udzielenia zamówienia zostanie zawarta umowa z tym samym Wykonawcą, bez zmiany istotnych postanowień umowy, o której mowa w lit. a, na czas oznaczony nie dłuższy niż rok, przy czym ww. zmiany nie stanowi waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy o aktualny wskaźnik inflacji,

– o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia, spełniającego warunki określone w punkcie 2, z pominięciem postanowień Regulaminu również w innych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i ważnym interesem Przedsiębiorstwa, w szczególności w przypadku zamówień sektorowych o znaczeniu szczególnie istotnym dla Przedsiębiorstwa, o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W zakresie odmiennie nieuregulowanym, w szczególności do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz do umów zawieranych w sprawach udzielanych w ten sposób zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach.
 2. Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania Zamawiającym, w szczególności zarząd oraz prokurentów Zamawiającego.
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 4. Zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
 5. Wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Zamówieniach sektorowych – należy przez to rozumieć zamówienia udzielane przez Zamawiającego w celu prowadzenia działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 Ustawy.
 7. Cenie oferty – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę, usługę lub robotę budowlaną; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) lub wykonanie roboty budowlanej podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
 8. Komisji przetargowej – należy przez to rozumieć właściwą komisję powołaną zarządzeniem Kierownika Zamawiającego do dokonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia, czynności w tych postępowaniach oraz innych czynności powierzonych przez Kierownika Zamawiającego.
 9. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 10. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
 11. Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;  
 12. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami.
 13. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia .
 14. Najkorzystniejszej ofercie – najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę:
 1. która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów selekcji odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo
 2. z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium selekcji jest cena lub koszt;

 

 1. Kryteriach selekcji – należy przez to rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane przez Zamawiającego w celu ograniczenia liczby Wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Awarii - należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementu systemu wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych i podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i naprawczych w celu przywrócenia stanu sprzed awarii;.
 3. Jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, komórkę, samodzielne stanowisko lub inną jednostkę Zamawiającego, w zależności od kontekstu.
 4. SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia.

 

Rozdział 2

Zasady udzielania zamówień

§ 3.

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
 1. zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców,
 2. przejrzysty,
 3. proporcjonalny,
 4. zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz
 5. zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

 

 1. Zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia podmiotowi trzeciemu, który działa w takim przypadku jako pełnomocnik Zamawiającego.
 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 3. Zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są w języku polskim.
 5. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
 1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
 2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 3. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą, otrzymywały od Wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 4. pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;
 5. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.

 

 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 7 (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 2. Wszelkie zamówienia należy realizować zgodnie z procedurami, w sposób planowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym płynną realizację zadań.
 3. Zamówienie z pominięciem procedur zawartych w Regulaminie może być zrealizowane po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki, wyrażonej w drodze uchwały podjętej po przedstawieniu przez zlecającego umotywowanego wniosku w tym przedmiocie.

 

§ 4.

 1. Kierownik Zamawiającego powołuje Komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub do przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Zadaniem Komisji przetargowej jest określenie warunków prowadzenia postępowania, odrębnie dla każdego zamówienia, na etapie opracowania dokumentacji przetargowej.
 3. Komisja przetargowa składa się z trzech członków. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje Kierownik Zamawiającego.
 4. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków stałej Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia określa Regulamin pracy Komisji przetargowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu.
 5. Kierownik Zamawiającego określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia określonego postępowania o udzielenie zamówienia, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
 6. Komisja przetargowa przy określaniu warunków prowadzenia danego postępowania może stosować opis procedur zawartych w Ustawie – z wyłączeniem przepisów dotyczących:
 1. publikacji ogłoszeń w Biuletynie zamówień publicznych,
 2. odwołań i skarg,
 3. przesłanek wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony,
 4. zakazu ustalania kryteriów selekcji ofert na podstawie właściwości Wykonawcy.

 

§ 5.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się w jednym z niżej wymienionych trybów:
 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje bez ogłoszenia,
 4. Zamówienia z wolnej ręki,
 5. Zapytanie o cenę.

 

 1. Wybór trybu udzielania zamówienia zatwierdza Kierownik Zamawiającego na wniosek Komisji przetargowej.
 2. Zamawiający wybierając tryb dla danego zamówienia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zamówienia i sprawne przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia, jak również uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 3. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, Kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji przetargowej, może powołać w tym celu odpowiednich biegłych.

 

§ 6.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w punkcie 1, faksem lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zaproszenia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

 

Rozdział 3

Tryby udzielania zamówień

 

§ 7.

 1. Przetarg nieograniczony – to podstawowy tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego wszczyna się przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej.

 

W ramach przetargu nieograniczonego Zamawiający może zawiadomić drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie wybranych przez siebie potencjalnych Wykonawców o ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ lub określenie sposobu uzyskania SWZ i jej cenę, jeśli Zamawiający zamierza przekazać ją odpłatnie, opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, jeśli zamawiający dopuszcza ich składanie, miejsce i termin składania ofert, kryteria selekcji ofert i ich znaczenie, termin związania ofertą, termin realizacji zamówienia, informację na temat wadium, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.

 

2)     Przetarg ograniczony – to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi

na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

 

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego wszczyna się przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na własnej stronie internetowej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu ograniczonego zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ lub określenie sposobu uzyskania SWZ i jej cenę, jeśli Zamawiający zamierza przekazać ją odpłatnie, opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, jeśli Zamawiający dopuszcza ich składanie, miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację na temat wadium, kryteria selekcji ofert i ich znaczenie, termin związania ofertą, liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, termin realizacji zamówienia.

 

Wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienie składają Zamawiającemu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób opisany w ogłoszeniu o zamówieniu. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a o ile Zamawiający żądał dokumentów potwierdzających spełnienie warunków – również te dokumenty.

 

Zamawiający zaprosi do złożenia ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu. O wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Równocześnie z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom SWZ.

 

3)     Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacyjnym przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do udziału w negocjacjach.

 

Zaproszenie do udziału w negocjacjach zawiera co najmniej: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, miejsce i termin negocjacji, opis przedmiotu zamówienia, kryteria selekcji ofert i ich znaczenie, termin realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

 

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach Wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych, handlowych bądź informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Negocjacje muszą dotyczyć również ceny.

 

O zakończeniu negocjacji zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert tych Wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje SWZ.

 

4)     Zamówienia z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą.

 

        Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie takie wnioski zostały odrzucone, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 2. dostawy, usługi lub roboty budowlane muszą lub zasadnym jest, aby były świadczone przez konkretnego wykonawcę:
 • z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, w tym celem zachowania kompatybilności lub jednolitości technicznej z rzeczami, w tym oprogramowaniem posiadanymi przez Zamawiającego;
 • z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów;
 • w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 1. zachodzi potrzeba natychmiastowej realizacji zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, w szczególności w związku z wystąpieniem Awarii;
 2. w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym możliwe jest udzielenie zamówienia na szczególnie korzystnych warunkach;
 3. w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od zwykłych cen rynkowych;
 4. w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego lub z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
 5. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SWZ zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

 

5)     Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje

zapytanie o cenę do wybranych przez siebie Wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła SWZ, która zawiera: nazwę i adres Zamawiającego, określenie trybu zamówienia, określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych, termin wykonania zamówienia.

 

Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Jeżeli wpłynęła tylko jedna ważna oferta, a SWZ otrzymało za potwierdzeniem przynajmniej trzech Wykonawców, postępowanie można uznać za ważne ze względu na brak zainteresowania.

 

Rozdział 4

Ogłoszenia i zaproszenia

 

§ 8.

 1. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, umieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Wraz z ogłoszeniem Zamawiający udostępnia SWZ na własnej stronie internetowej.
 2. W przypadku gdy ze względu na charakter zamówienia informacja o wszczętym postępowaniu winna dotrzeć do możliwie jak największej liczby potencjalnych Wykonawców, Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, także w innych miejscach (np. prasie) lub też poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z jednym Wykonawcą w przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty przez Wykonawców mimo zaproszenia lub powiadomienia o negocjacjach przez Zamawiającego trzech Wykonawców.

Wszelkie ogłoszenia o postępowaniu oraz zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu winny zawierać informacje, że jest ono prowadzone: „zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”.

 

Rozdział 5

Zamawiający i Wykonawcy

 

§ 9.

1)     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 6. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

 

2)     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Wykonawców, którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali przez Zamawiającego zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta została przez Zamawiającego stwierdzona lub Wykonawca został przez Zamawiającego wezwany do zapłaty kary umownej w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 2. Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 3. Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych;
 4. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z późn. zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem tych Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.);
 5. Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 6. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 7. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 8. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 9. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 10. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 11. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 659 z późn. zm.);
 12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 13. Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w przewidzianym terminie i wysokości, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 15. Wykonawców, będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769 z późn. zm.) – przez okres roku od uprawomocnieniu się wyroku;
 16. Wykonawców, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1745) – przez okres roku od uprawomocnieniu się wyroku;
 17. Wykonawców, którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 18. Wykonawców, wobec których orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 19. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali zaproszeni do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia;
 20. Wykonawców, co do których Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że zawarli z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji.

 

 1. Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy zostali uznany za podlegających wykluczeniu zgodnie z punktem 2, podając uzasadnienie faktyczne i prawne swojej decyzji. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

§ 10.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik musi być upoważniony do działania w imieniu wszystkich Wykonawców, o których mowa w punkcie 1.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
 4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem z nimi umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców, o których mowa w pkt. 1, również w momencie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie, jeżeli obowiązek taki wynika z treści ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, pod rygorem wykluczenia tych Wykonawców.
 5. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania konkretnych zadań w ramach udzielanego zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 6. W przypadkach szczególnych Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ może zastrzec, że nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców.

 

§ 11.

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających:
 1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 2. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających ich spełnianie – również te dokumenty.
 2. Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy określa Zamawiający w dokumentacji przetargowej (tj. ogłoszeniu o postępowaniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert).
 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wszelkich oświadczeń i dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz oceny wiarygodności finansowej Wykonawcy.
 4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

 

§ 12.

 1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego do przygotowania oferty.
 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia wadium. Wysokość wadium, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.
 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość kwoty zabezpieczenia, warunki jego wniesienia i zwrotu określa dokumentacja przetargowa.

 

§ 13.

 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający określa kwotę wadium do 5 % wartości szacunkowej zamówienia.
 3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej części. Postanowienie z punktu 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancja ubezpieczeniowych.

 

 1. W dokumentacji przetargowej Zamawiający może dopuścić wnoszenie wadium również i w innych formach.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci pisemnej lub elektronicznej.
 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.
 8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
 9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 2. nie wniósł w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Rozdział 6

Przygotowanie postępowania

 

§ 14.

 1. Przygotowanie postępowania polega na opracowaniu przez pracownika merytorycznego działu lub jednostki, dla której będzie realizowane zamówienie wszelkich niezbędnych dokumentów do przedłożenia i zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. Dokumentami tymi są m.in.: wniosek o zatwierdzenie trybu, SWZ, ogłoszenia, zaproszenia, wzór umowy.
 2. Pracownik merytoryczny działu, dla którego realizowane będzie zamówienie, rozpoczyna czynności przygotowania postępowania od sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu), w którym określone zostaną m.in. następujące elementy:
 1. szczegółowego określenia rodzaju i przedmiotu zamówienia,
 2. ustalenia jego szacunkowej wartości,
 3. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,
 4. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia,
 5. kryteria selekcji ofert,
 6. termin  gwarancji,
 7. inne w zależności od rodzaju zamówienia.

 

 1. Zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego wniosek, o którym mowa w pkt. 2, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania.
 2. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Za prawidłowe określenie wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej, dla której ma być realizowane zamówienie.
 3. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania w przypadku robót budowlanych.
 4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Do przeliczenia wartości zamówienia przyjmuje się średni kurs złotego w stosunku do euro określony w przepisach wydanych na podstawie Ustawy.
 5. Wartość zamówienia można ustalić:
 1. na roboty budowlane – albo na podstawie kosztorysu inwestorskiego, albo na podstawie kalkulacji własnej sporządzonej w oparciu o dotychczas ponoszone rzeczywiste koszty inwestycji i informacje uzyskane z rynku, albo na podstawie planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 2. na dostawy i usługi – przy pomocy dostępnych cenników, oszacowania, badania, itp.,
 3. na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo – na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju:
 • udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem albo;
 • których zamierza się udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

 

 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.
 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.
 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

§ 15.

 1. Stosownie do zatwierdzonego we wniosku, o którym mowa w § 14 punkt 3 Regulaminu, trybu udzielenia zamówienia, pracownik merytoryczny opracowuje SWZ.
 2. SWZ powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę oraz adres Zamawiającego;
 2. tryb udzielania zamówienia;
 3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 4. termin rozpoczęcia realizacji i wykonania zamówienia,
 5. opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 6. wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 7. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i/lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami,
 8. wymagania dotyczące wadium,
 9. termin związania ofertą,
 10. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 11. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 12. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach,
 13. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 14. informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 15. inne elementy w zależności od rodzaju trybu zamówienia.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ lub też zaproszenie do składania oferty zatwierdzone są przez kierownika działu lub jednostki ubiegającej się o zamówienie, a następnie przez Kierownika Zamawiającego.

 

§ 16.

 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Zamawiający określa wówczas w dokumentacji przetargowej zakres i przedmiot poszczególnych części oraz wskazuje, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że Zamawiający określi maksymalna liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.
 2. Wykonawcy mogą posługiwać się podwykonawcami, chyba że w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ Zamawiający wyłączył lub ograniczył to uprawnienie, w szczególności uzależnił od spełnienia przez podwykonawców określonych warunków. Przedmiotowy zapis nie stanowi zgody Zamawiającego na posłużenie się przez wykonawcę podwykonawcami wymaganej przez szczególne przepisy prawa, w szczególności odnoszącymi się do umów o roboty budowlane. Powierzenie przez wykonawcę wykonania całości umowy podwykonawcom nie jest dopuszczalne.
 3. Wykonawca zamierzający posługiwać się podwykonawcami ma obowiązek wyraźnego wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania danych podwykonawcy, któremu dana część zamówienia będzie powierzona (imion i nazwisk lub nazw, adresów oraz numerów NIP i REGON).
 4. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, ani przepis szczególny o tym nie stanowi, na Zamawiającym nie ciąży obowiązek dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Rozdział 7

 

Prowadzenie postępowania

 

§ 17.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za wszczęte z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego, w prasie, itd.) albo z chwilą wysłania zaproszenia do składania ofert lub udziału w negocjacjach.
 2. W trybach przetargowych, na wniosek Wykonawcy, SWZ wydaje się niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający może udostępnić mu SWZ w formie elektronicznej.
 3. Zamawiający może pobrać opłatę za udostępnienie SWZ w wysokości nieprzekraczającej kosztu jej przygotowania i wydania lub przesłania.

 

§ 18.

 1. Wykonawcy przysługuje możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem do składania ofert, chyba że SWZ stanowi inaczej.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim  wykonawcom, którym przekazał SWZ, jak również zamieszcza na własnej stronie internetowej, w przypadku gdy SWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, w przypadku gdy SWZ została tam udostępniona.
 4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ, a w przypadku gdy SWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego – przez zamieszczenie na stronie stosownego ogłoszenia.

 

Rozdział 8

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

§ 19.

 1. Miejsce oraz nieprzekraczalny termin składania ofert określa dokumentacja przetargowa.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferty, przygotowane i opisane w sposób określony w SWZ, w terminie, o którym mowa w ust. 1, wpływają do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu), gdzie są rejestrowane na odrębnej liście.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert sekretarz Komisji przetargowej lub inny jej członek wskazany doraźnie przez przewodniczącego Komisji przetargowej pobiera z sekretariatu złożone w danym postępowaniu oferty.
 5. Od momentu pobrania ofert, pełna odpowiedzialność za ich nienaruszalność przechodzi na osobę, o której mowa w ust. 4.

 

§ 20.

 1. Otwarcie ofert odbywa się przy udziale Komisji przetargowej w miejscu i terminie określonym w SWZ.
 2. Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
 3. Wszystkie czynności otwarcia ofert, o których mowa w ust. 2 muszą być realizowane w trakcie jednego posiedzenia Komisji.

 

§ 21.

 1. Rozpoczynając otwarcie ofert, przewodniczący Komisji przetargowej, a w przypadku braku przewodniczącego – jego Zastępca lub sekretarz Komisji, lub też inny członek Komisji:
 1. składa krótką informację o postępowaniu, w szczególności o: przedmiocie zamówienia, trybie postępowania oraz miejscu i dacie publikacji ogłoszenia lub terminie wysyłania zaproszeń, kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. informuje o liczbie złożonych ofert i ilości ofert złożonych po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

 

 1. Przed otwarciem każdej z ofert, osoba o której mowa w punkcie 1, okazuje zebranym nienaruszone opakowanie (kopertę) zawierające ofertę.
 2. Po otwarciu każdej oferty osoba, o której mowa w punkcie 1, odczytuje według kolejności wpływu:
 1. nazwy (firmy) i adresy siedziby Wykonawców,
 2. ceny zaoferowane brutto, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia,

 

§ 22.

 1. Komisja przetargowa ocenia czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone odpowiednio w dokumentacji przetargowej.
 2. Oceny, o której mowa w pkt. 1, Komisja przetargowa dokonuje na podstawie treści złożonych przez Wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich prawdziwość.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców tylko w przypadkach określonych w dokumentacji przetargowej.
 4. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uważa się za odrzuconą.
 5. W celu zawiadomienia Wykonawców o wykluczeniu z postępowania Komisja przetargowa opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającemu stosowne pismo, zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne.
 6. Zamawiający w postępowaniu, w którym jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, może najpierw dokonać oceny oferta, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

§ 23.

 1. Oferty złożone w terminie przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadkach określonych w dokumentacji przetargowej.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W celu niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o odrzuceniu oferty Komisja przetargowa opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającego stosowne pismo, zawierające ustalenia faktyczne i prawne.

 

§ 24.

 1. Komisja przetargowa proponuje Kierownikowi Zamawiającego wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych oraz Wykonawców niewykluczonych na podstawie oceny ofert.
 2. Informacje, o której mowa w pkt. 1, zawarte są w stosownym wniosku (protokole) opracowanym i podpisanym przez Komisję przetargową.
 3. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert.
 4. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę Komisja przetargowa proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę.
 5. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki Komisja przetargowa przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycje zawarcia umowy z Wykonawcą, z którym prowadzone były negocjacje warunków umowy.
 6. Wyboru najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięcia postępowania) dokonuje Kierownik Zamawiającego, poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej wskazanej w protokole.

 

§ 25.

 1. Sekretarz Komisji przetargowej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Komisji, niezwłocznie przygotowuje i przedkłada do podpisu Kierownikowi Zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
 2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 1, Sekretarz Komisji, a w przypadku jego nieobecności inna osoba, niezwłocznie zamieszcza w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz wysyła do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie, jak też zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, poza danymi, o których mowa w pkt. 1, zawiera określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

 

§ 26.

 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z warunkami postępowania, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert która (stosownie do trybu lub zastosowanych kryteriów) zawiera najniższą cenę lub uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że minął termin związania ofertą.

 

§ 27.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, jeżeli:
 1. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty niepodlegających odrzuceniu,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 1. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający może również zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 2. W celu zawiadomienia o unieważnieniu postępowania bez wyboru oferty lub zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, sekretarz Komisji przetargowej opracowuje i przedkłada do podpisu Kierownika Zamawiającego stosowne pismo kierowane do Wykonawców.

 

Rozdział 9

Dokumentowanie postępowań

 

§ 28.

 1. Podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sekretarz Komisji przetargowej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Komisji, sporządza pisemny protokół z postępowania (Załącznik Nr 3 do Regulaminu), który zawiera co najmniej:
 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. informacje o trybie udzielania zamówienia i przesłankach jego zastosowania,
 3. informacje o kryteriach selekcji ofert;
 4. informacje o terminie składania ofert;
 5. informacje o Wykonawcach,
 6. cenę i inne istotne elementy ofert,
 7. wskazanie wybranej oferty lub ofert,
 8. informację o Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych, informacje o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem, inne informacje istotne dla przebiegu postępowania.

 

 1. Protokół, o którym mowa w punkcie 1, podpisują członkowie Komisji przetargowej, a następnie przedkładają go Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia.
 2. Oferty, opinie biegłych (rzeczoznawców), wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku postępowania oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załącznik do protokołu.
 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Protokół wraz z załącznikami ujawnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tymże oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – od dnia poinformowania Wykonawcy o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. Na pisemny wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu Komisja przetargowa może udostępnić dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nie dopuszcza się fotografowania i kopiowania okazanych dokumentów.
 5. Udostępnienia dokumentów, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się:
 1. w siedzibie Zamawiającego, w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego,
 2. w obecności co najmniej jednego pracownika Zamawiającego.

 

 1. Dział prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego przechowuje dokumentacje przetargową oraz protokół postępowania wraz z załącznikami w sposób gwarantujący ich nienaruszalność – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Rozdział 10

 

Umowa w sprawie zamówień

 

§ 29.

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, jeżeli zastrzegł to w dokumentacji przetargowej.
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

 1. W dokumentacji przetargowej Zamawiający może dopuścić wnoszenie zabezpieczenia również i  w innych formach.
 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu nie podlega oprocentowaniu..
 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 3.
 6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

 

§ 30.

 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
 3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
 5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później, niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
 7. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Wniosek w przedmiotowej sprawie przedkłada specjalista ds. zamówień publicznych Zamawiającego.

 

§ 33.

Komisja przetargowa kończy postępowanie po:

 1. obustronnym podpisaniu umowy o zamówienie, przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
 2. opublikowaniu ogłoszenia o wyniku postępowania, lub wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego stosownej informacji,
 3. skompletowaniu dokumentacji postępowania.

 

Rozdział 11

Zasady udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto

 

§ 34.

 1. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 13.000,00 zł netto, udziela się z zachowaniem zasad rzetelności i gospodarności, bez konieczności formalnego rozpoznania rynku.
 2. Czynności w imieniu Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości powyżej 13.000,00 zł netto, lecz nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto, dokonuje pracownik merytoryczny działu lub jednostki Zamawiającego, na podstawie pisemnego wniosku sporządzonego i zatwierdzonego przez Kierownika właściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego.
 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2, musi być zatwierdzony przez kierownika działu lub jednostki, a następnie Kierownika Zamawiającego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Udzielenie zamówień, o których mowa w punkcie 2, musi być poprzedzone formalnym rozpoznaniem rynku. Rozpoznanie rynku przeprowadza się:
 1. drogą elektroniczną,
 2. telefonicznie,
 3. faksem,
 4. pisemnie.

 

 1. Rozpoznanie rynku dokumentuje się sporządzając notatkę służbową z informacjami o Wykonawcach, do których się zwrócono. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Notatka, o której mowa w punkcie 5,  zawiera w szczególności:
 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. termin wykonania zamówienia,
 3. planowaną wartość przedmiotu zamówienia (netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto), oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu,
 4. nazwę i adres Wykonawców, z którymi przeprowadzono wstępne rozmowy,
 5. proponowaną cenę oraz inne kryteria wyboru oferty,
 6. datę uzyskania informacji.

 

 1. W przypadku zamówień o wartości wyższej niż 50.000,00 złotych netto, rozpoznanie rynku musi posiadać formę pisemną.
 2. W przypadku zamówień, o których mowa w punkcie 7, Zamawiający zaprasza do składania ofert taką liczbę Wykonawców, która zapewni konkurencję, nie mniejszą niż 3, chyba że ze względu na szczególny charakter zamówienia zasadne jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu Wykonawcy.
 3. Zaproszenie do złożenia ofert można przekazać Wykonawcom za pomocą faksu, pocztą elektroniczną, a w ślad za tym listownie lub doręczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru. Wraz z zapytaniem ofertowym Zamawiający może przesłać Wykonawcy druk „oferta”.
 4. Zamawiający wyznacza niezbędny termin na złożenie oferty.
 5. Złożone propozycje cenowe/oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom przez Kierownika zamawiającego .
 6. Zamówienie powierzane jest Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 7. W sytuacji konieczności nagłego wykonania zamówienia lub istnienia tylko jednego znanego zamawiającemu Wykonawcy zamówienie może być udzielone po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
 8. Osoby przeprowadzające postępowanie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale, mają obowiązek obiektywnego, starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa rozeznania rynku. W przypadku zamówień, o których mowa w punkcie 7, osoby biorące udział w postępowaniu składają podpisany załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę niższą niż 50.000,00 złotych netto, pisemna umowa nie jest wymagana. Dokumentem potwierdzającym fakt wykonania zamówienia jest potwierdzona przez zamawiającego faktura VAT lub rachunek wystawiony przez Wykonawcę.

 

§ 35.

 1. Kompletna dokumentacja z postępowania o zamówienie, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, przechowywana jest przez właściwą komórkę merytoryczną.
 2. Właściwa komórka merytoryczna prowadzi rejestr zamówień, udzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału.

 

Rozdział 12

 

Postanowienia końcowe

 

§ 36.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 3. W zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za stosowne, może zdecydować o przeprowadzeniu postępowania przy zastosowaniu odpowiednich przepisów Ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej, a w przypadku zamówień, które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej – może przeprowadzić postępowania z zastosowaniem Ustawy z wyłączeniem przepisów dotyczących środków ochrony prawnej, a także przepisów dotyczących ogłoszeń.

 

§ 37.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.02.2024 r.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości powyżej 130.000,00 zł netto

 

1) Komórka wnioskująca ………………………………………………………………..

2) Przedmiot zamówienia/opis przedmiotu zamówienia ……………………………………….

3) Kryteria selekcji oferty: cena - …………%, lub inne kryteria …………%

4) Termin wykonania zamówienia (w dniach, lub miesiącach od – do…………..)

5) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia bez należnego podatku VAT od towarów i usług ………………………………..PLN,

6) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia z należnym podatkiem VAT od towarów i usług ………………………………..PLN,

7) Oszacowana wartość przedmiotu zamówienia bez należnego podatku VAT, przeliczona na kwotę euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych …………………………………….euro, oraz data oszacowania…………………

8) Wymagania dotyczące wniesienia wadium ………………………………..

9) Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( długość okresu gwarancji) ………..

10) Osoba/y upoważnione do kontaktów z Wykonawcami ……………………………

11) Osoba/y upoważnione za nadzór przy realizacji umowy ………………………………..

12) Podstawa faktyczna ustalenia wartości zamówienia, (określić zgodnie z regulaminem) ………………………………………………………………………………………….……..

13) Uzasadnienie złożenia wniosku,………………………………………………………….

14) Proponowany tryb postępowania ………………………….……………………………..

 

 

data i podpis Kierownika Jednostki wnioskującej o udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………………..

 

 

data i podpis Głównej (-go) Księgowej (-go)

……………………………………………………………………………..

 

 

Zatwierdzam

 

……………………………

Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

Oświadczenie: (zaznaczyć właściwe)

 

 1. Kierownika zamawiającego
 2. Pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności
 3. Członka komisji przetargowej
 4. Biegłego
 5. Innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Imię (imiona) ………………………………………………………………………………

Nazwisko …………………………………………………………………………………..

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą, nie otrzymywałem od Wykonawcy wynagrodzenia z innego tytułu i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fizycznym, który wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem;

5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

Przyszowice, dnia……………………. r…………………………..……….

podpis

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt……... (wymienić pkt od 1 do 5, jeżeli dotyczy) podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

 

Przyszowice, dnia ………………….r…………………………..………….

             podpis

Załącznik Nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

1

Zamawiający

 

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o

K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice

REGON 278351793           NIP 969 13 93 388

Telefon (32) 301 15 21 faks (32) 301 15 26

e-mail.........................................

2

Przedmiot zamówienia

 

…………………………………………………………………………………………………

Opis przedmiotu zamówienia

 

…………………………………………………………………………………………………

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę …………………………..zł, co stanowi równowartość …………………………..euro (można wypełnić na otwarciu ofert).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu/miesiącu …….-…….-…….. na podstawie

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia:

……………………………………………..

……………………………………………..

3

Tryb postępowania

 

Postępowanie prowadzono w trybie: ……………………………na podstawie Regulaminu udzielania zamówień.

4

Miejsce i termin składania ofert ……………………………………………………………..

 

Termin składania ofert upłynął w dniu ………..-………..-…………… o godz. …………..

5

Informacja o Wykonawcach zaproszonych (nazwa i adres Wykonawców, data zaproszenia) w przypadku wyboru trybu inny niż przetarg nieograniczony lub ograniczony

…………………………………………………

………………………………………………….

6

Otwarcie ofert

1 Otwarcie ofert odbyło się w dniu ………..-……..-……….. o godz. ………. w:

…………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono ………….. ofert Wykonawców wskazanych poniżej.

 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia/ części zamówienia*, w wysokości ……………zł brutto.

7

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia …………… Wykonawców.

8

Wykonawcy wykluczeni

Z postępowania wykluczono ………….. Wykonawców.

9

Oferty odrzucone

Odrzucono ………………… ofert.

10

Najkorzystniejsza oferta

 

1. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę/oferty numer oferty ……………….

Nazwa (firma) …………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………….

Numer oferty ………………………………….

Uzasadnienie wyboru

……………………………………………………………………………………………………

11

Unieważnienie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione w dniu ……….. - ……….-……….., tj. przed upływem terminu składania oferty/po upływie terminu składania ofert*.

Powody unieważnienia……………………………………………………………………………..

12

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu …….. - …….-………….

z wykonawcą ……………………………………………………………………………………….

13

Podpisy członków Komisji przetargowej

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

………………………………………….....

* niepotrzebne skreślić

 

……………………………………………..                           …………………………………………

(podpis osoby sporządzającej protokół)                              (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Oznaczenie sprawy ……………………

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zamawiającego

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, GDZIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000,00 zł netto

 

1. Nazwa komórki organizacyjnej: ………………………………………………………………………

2. Rodzaj zamówienia: (dostawa, usługa lub robota budowlana) ………………………………………..

3. Podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

    Uzasadnienie faktyczne wyłączenia: Wartość zamówienia nie przekracza 130  000 zł netto.

4. Przedmiot zamówienia: (opis) ………………………………………………………………………

5. Wartość zamówienia wynosi/ netto / zł ………… zł, co stanowi równowartość kwoty: ……… euro.

Wartość brutto zł ………………, w tym podatek ……………….%VAT w kwocie zł ………………

Podstawa prawna ustalenia wartości zamówienia:

Wartość zamówienia ustalona została  w oparciu o: kosztorys inwestorskim,/ kalkulację kosztów /w oparciu o średnie ceny usług świadczonych w podobnym zakresie/ wiedzę i doświadczenie zamawiającego (niewłaściwe skreślić) w dniu: ………………………………r.

6. Termin realizacji zamówienia: ………………………………….r.

7. Uzasadnienie złożenia wniosku:……………………………………………………………

 

 

                                                     data i podpis kierownika Jednostki sporządzającej protokół

                                                      ……………………………………………………………

                                                                        data i podpis Głównej (-go) Księgowej (-go)

 

……………………………………………………………

 

Zatwierdzam

……………………………

Kierownik Zamawiającego

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA DOKUMENTUJĄCA ROZPOZNANIE RYNKU NA POTRZEBY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 13.000,00 ZŁ NETTO, NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130.000,00 ZŁ NETTO

 

w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w Rozdziale 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych oświadczam co następuje:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ………………………………………………………………………...

2. Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………

3. Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………………

4. Planowaną wartość przedmiotu zamówienia (netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto), to ……………zł netto………………………+ podatek VAT w kwocie  …………………………tj. razem ……………………zł brutto.

5. W dniu ……………………. Pan/Pani …………………………… zwrócił/a się:

 telefonicznie / fax/ email/ pisemnie (niepotrzebne skreślić)

do Wykonawców o udzielenie informacji o:

     - cenie za jaką zaoferują wykonanie przedmiotu umowy,

     - terminie wykonania dostawy/ usługi/ roboty budowlanej,

- innych istotnych warunkach

6. Otrzymano następujące informacje/ oferty (niepotrzebne skreślić) od Wykonawców:

1)………………………..

2)………………………..

3)………………………..

7. Wybrano ofertę :

……………………………za cenę……………………..

 

 

Notatkę sporządził:

…………………………………

 

data i podpis kierownika Jednostki sporządzającej protokół

………………………………………………….

                                                          

 

Zatwierdzam

 

……………………………………Kierownik Zamawiającego

 

Załącznik Nr 6

 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETRAGOWEJ

 

§1

 1. Komisja przetargowa jest organem, który składa się z co najmniej trzech osób.
 2. Celem komisji przetargowej jest przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, a także przedstawienie Zarządowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenie oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w świetle zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o oraz przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd lub  osoba upoważniona, zatwierdzając propozycje komisji przetargowej.

§2

Przewodniczący komisji przetargowej wraz z Sekretarzem komisji przetargowej przygotowując postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd w szczególności:

 1. propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
 2. zaproszenia do składania ofert,
 3. ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zmówienia publicznego,
 4. projekty innych dokumentów

§3

Wnioskujący o przeprowadzenie postępowania dział przygotowuje:

 1. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. projekt umowy z wykonawcą.

§4

Komisja przeprowadzając postępowanie o u dzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

 1. udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 2. prowadzi negocjacje z wykonawcami,
 3. dokonuje otwarcia ofert,
 4. ocenia spełnianie przez wykonawców warunków udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedstawia Zarządowi propozycję wykluczenia wykonawców.
 5. bada oferty i przedstawia Zarządowi propozycję odrzucenia oferty w przypadkach, przewidzianych w Regulaminie,
 6. ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
 7. przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej lub występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania,
 8. przyjmuje i analizuje wnoszone odwołania oraz przygotowuje propozycje ich rozstrzygnięcia .

§5

 1. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert dokonanej przez członków komisji w oparciu o przyjęte w danym postępowaniu kryteria.
 2. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty.

§6

 1. Członkowie komisji mają prawo do:
 1. Wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji;
 2. Przedstawienia zastrzeżeń do dokumentów będących przedmiotem prac komisji;
 3. Zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do przewodniczącego komisji.

§7

 1. Członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu  okoliczności wyłączających ich z postępowania na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
 3. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności czynności podjęte przez osoby wykluczone z postępowania powtarza się z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności, nie mających wpływu na wynik postępowania.
 4. Informację  o wyłączeniu członka komisji, przewodniczący komisji przekazuje Zarządowi, który w jego miejsce może powołać nowego członka komisji.
 5. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Zarząd Przedsiębiorstwa.

§8

Pracami Komisji Przetargowej kieruje Przewodniczący Komisji Przetargowej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, który na ten okres powołany jest w drodze odrębnej Decyzji Zarządu.

§9

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Przetargowej należy w szczególności:
 1. Odbieranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w §7 pkt.2 niniejszego regulaminu oraz poinformowanie Prezesa o okolicznościach, o których mowa w §7 pkt.3,
 2. Wyznaczenie terminów posiedzeń Komisji Przetargowej oraz jej prowadzenie
 3. Podział zadań pomiędzy Członków Komisji Przetargowej,
 4. Nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania
 5. Kontrolowanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji przetargowej
 6. Informowanie Kierownika jednostki zamawiającej o problemach związanych z pracami Komisji Przetargowej w toku postępowania

 

 1. Pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi w trakcie postępowania sekretarz komisji, w a razie jego nieobecności jeden z członków komisji.

§10

W części niejawnej Komisja Przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejsza z nich, stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zgodnie z tymi kryteriami Członkowie Komisji Przetargowej dokonują oceny ofert.

§11

 1. Protokół z czynności Komisji Przetargowej podpisują jej członkowie .
 2. Propozycja Komisji Przetargowej o wyborze najkorzystniejszej oferty uzyskuje ważność po zatwierdzeniu jej przez Zarząd.
  1.  

Członka Komisji Przetargowej odwołuje Zarząd.

 1.  
 1. Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiedzy specjalnej Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej może zasięgnąć opinii biegłych / specjalistów.
 2. Biegły / specjalista przedkłada swoją opinię na piśmie.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Przetargowej, biegły / specjalista bierze udział w pracach Komisji Przetargowej z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.
 4. Dla biegłych / specjalistów stosuje się odpowiednio zapisy §7.
 5.  
 1. Prezes stwierdza nieważność czynności podjętej z naruszeniem prawa.
 2. Na polecenie Prezesa Komisja powtarza unieważnioną czynność podjętą z naruszeniem prawa.
 3.  

Członkowie komisji winni zachować tajemnicę przez cały czas postępowania przetargowego, aż do jego zakończenia, przy czym:

 • protokół wraz z załącznikami jest jawny,
 • załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
 • oferty są jawne od chwili ich otwarcia,
 • nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł , że nie mogą być one udostępniane.
 •  

Do ważności czynności podejmowanych przez Komisje Przetargową na posiedzeniach konieczna jest obecność, co najmniej 50 % Członków Komisji Przetargowej powołanych do przeprowadzenia postępowania.

 1.  
 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, komisja wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.
 2. Komisja przetargowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Przedsiębiorstwa kompletny i podpisany protokół postępowania o zamówienia publiczne.
 3.  

Komisja kończy swoja działalność z dniem odwołania jej na podstawie zarządzenia Prezesa Spółki lub z dniem zawarcia umowy w przypadku gdy została powołana do przeprowadzenia udzielenia zamówienia na określone zadanie.