Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje zawierające informacje publiczne:

 

 1. Dziennik korespondencyjny- ewidencja korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej
 2. Rejestr materiałów informacyjnych
 3. Ewidencja dokumentacji Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej
 4. Rejestr wpływających faktur
 5. Rejestr umów
 6. Pocztowe książki nadawcze
 7. Książka skarg wniosków i zażaleń
 8. Rejestr zarządzeń Prezesa
 9. Wykaz wzorów pieczątek
 10. Rejestr awarii
 11. Rejestr zużycia wody
 12. Rejestr wymiany wodomierzy
 13. Rejestr protokółów płukania
 14. Rejestry VAT (zakupów i sprzedaży)
 15. Rejestr dokumentów bankowych
 16.  Rejestr dowodów kasowych
 17. Rejestr zakupów
 18. Rejestr towarów (woda)
 19. Rejestr faktur sprzedaży
 20. Rejestr środków trwałych
 21. Rejestr zamówień publicznych
 22. Rejestr pism wpływających do działu DWiK
 23. Ewidencja wystawionych faktur w sprzedaży
 24. Ewidencja –sprzedaż wody i ścieków
 25. Ewidencja wezwań upomnień
 26. Rejestr próśb i podań klientów
 27. Rejestr umów z odbiorcami
 28. Rejestr protokołów odliczeń wody
 29. Rejestr dotacji dla odbiorców wody i ścieków
 30. Rejestr zgłoszeń budowy przyłączy
 31. Rejestr przebiegu inwestycji
 32. Publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej –(dziennik)
 33. Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów

 

Dostęp do informacji publicznych, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach ul. K.Miarki 1, jest możliwy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 11 poz. 95 z późn. zm.),
 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową , bankową i statystyczną,
 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 •  akt osobowych pracowników , list płac i innych dokumentów pracowniczych – z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

 

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni pani Dorota Kubicka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnianie informacji publicznych są kierownicy działów w zakresie dokumentów wynikających z przedmiotu działalności poszczególnych działów.

Udostępniający:

 • informuje osobę zainteresowaną czy dokumenty moga być udostępnione niezwłocznie,
 • wyznacza pracownika Spółki, w obecności którego dokumenty moga być udostępnione,
 • wskazuje miejsce udostępniania dokumentów,
 • w przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępniania dokumentu, nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia wniosku – termin ten może być przedłużony ze względu na złożoność wniosku, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

 

Wgląd do dokumentów odbywa się w siedzibie i godzinach pracy Spółki, a także w obecności uprawnionego pracownika. Dział Organizacji i Kadr Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

·         imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

·         datę złożenia wniosku,

·         podmiot wniosku,

·         nazwę udostępnionego dokumentu,

·         imię i nazwisko pracownika załatwiającego wniosek

·         datę załatwienia wniosku

 

W zakresie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie obowiązuje zarządzenie nr  2/2006 z dnia  01.03.2006r Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Przyszowicach w sprawie ustalenia opłat. I tak:

 • za sporządzenie kopii dokumentów lub danych:

- w formacie A4 -    0,30        zł/str. kopii,

- w formacie A3 -    0,60        zł/str. kopii,

- za przegranie na 1 dyskietkę    3        zł,

- za przegranie na CD ROM       3        zł,

 

Opłaty, o których mowa należy uiścić w momencie odbioru przygotowanej informacji.

 informację wytworzył(a): Dorota Kubicka
za treść odpowiada: Dorota Kubicka
data wytworzenia: 03.03.2006r.