Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-06-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Na niektórych stronach brakuje treści. 
 • Na Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się skany dokumentów, które nie są możliwe do odczytania przez czytniki tekstu.
 • Obrazy na BIP nie posiadaj opisów, przez co są nieczytelne dla osób korzystających z czytników.

Wyłączenia

 • Do wyłączeń zaliczamy dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Baj, biuro@pgkprzyszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 301 15 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-178 Przyszowice, ul. K.Miarki 1
Tel.: +48323011521
E-mail:
Strona internetowa: www.pgkprzyszowice.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne.
 • Budynek jest parterowy, jednokondygnacyjny, na planie prostokąta – osadzony równo z gruntem.
 • Na wejściu próg betonowy z lekkim skosem. Brak schodów do wejścia czy wind.
 • Brak schodów wewnątrz budynku (jedna kondygnacja całości firmy).
 • Przeszkolony wiatrołap na wejściu ma możliwość otwarcia go na całej szerokości.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przedsiębiorstwo nie ma własnego, wydzielonego parkingu. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo.