Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw indywidualnych

Przyjmowanie indywidualnych spraw

1. Dział Techniczny

 a. Sekcja Wodociągowa

- Wydawanie warunków technicznych budowy przyłączy wodociągowych
- Rozpatrywanie wniosków o zabudowanie podlicznika
- Przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowych
- Bieżąca eksploatacja urządzeń wodociągowych i przyłączy wodociągowych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody do odbiorców
- Monitoring jakości wody w sieci wodociągowej:
- Zabudowa i plombowanie nowych wodomierzy i podliczników
- Wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych;
- Wykrywanie nielegalnych poborów wody
- Dokonywanie czynności odbiorowych sieci i przyłączy wodociągowych
- Dokonywanie uzgodnień branżowych oraz uzgodnień dotyczących projektów

(32) 301 15 21 wew. 2 następnie 5 - Kierownik 
(32) 301 15 21 wew. 2 następnie 4 - Inspektorzy

b. Sekcja Kanalizacyjna

- Wydawanie warunków technicznych budowy przyłączy kanalizacyjnych
- Przyjmowanie zgłoszeń awarii kanalizacyjnych
- Bieżąca eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych
- Utrzymanie w ruchu przepompowni sieciowych i przydomowych
- Wykrywanie nielegalnych zrzutów ścieków
- Dokonywanie czynności odbiorowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych
- Dokonywanie uzgodnień branżowych oraz uzgodnień dotyczących projektów

(32) 301 15 21 wew. 2 następnie 6 - Kierownik 

(32) 301 15 21 wew.2 następnie 4 - Inspektorzy

c. Sekcja Ochrony Środowiska

- Prowadzenie spraw w zakresie naliczania kar za nielegalne podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej (podłączenia deszczowe i sanitarnej),
- Prowadzenie spraw w zawiązku z karami za przekroczenia
- Gospodarka odpadami powstającymi w Spółce

(32) 301 15 21 wew. 2 następnie 2

d. Sekcja Zieleń Gminna

- Realizacja wybranych zadań wynikających z przepisów ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( np. koszenie trawników i rowów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)

- Prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i remontem gminnych placów zabaw, przystanków autobusowych, obiektów małej architektury oraz innych budowli gminnych

(32) 301 15 21 następnie 2

2. Sekcja Inwestycji i Nadzoru

- Wydawanie zapewnień w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
- Weryfikacja dokumentów związanych z przekazaniem obiektów i urządzeń sieciowych do eksploatacji zakładu
- Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę oraz innych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji
- Zlecanie wykonania projektów budowlano-wykonawczych urządzeń i przyłączy wod. - kan. oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej
- Nadzór inwestorski robót budowlanych

(32) 301 15 21 wew. 3

3. Oczyszczalnia ścieków

- Utrzymanie w ruchu obiektu oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
- Nadzór nad procesem oczyszczania ścieków dopływających

607 555 785

4. Sekcja Sprzedaży

- Rozliczanie sprzedaży wody z Odbiorcami usług wod.- kan.
- Przyjmowanie wpłat
- Sporządzanie faktur za sprzedaż wody i odbiór ścieków,
- Określanie terminu wymagalności zapłaty faktury i księgowanie,
- Wystawianie faktur korygujących,
- Comiesięczne rozliczanie sprzedaży wody i odbioru ścieków z księgowością,
- Ujawnianie nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków

(32) 301 15 21 wew. 1

5. Sekcja Księgowości

- Księgowanie wydatków Spółki
- Działalność inwentaryzacyjna
- Ustalanie wyniku działalności przedsiębiorstwa
- Sprawozdawczość i statystyka

(32) 301 15 21 wew. 4

6. Sekcja Kadr i Płac

- Prowadzenie spraw kadrowych
- Prowadzenie spraw ubezpieczeń zbiorowych
- Obliczanie wynagrodzeń pracowniczych
- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

(32) 301 15 21 wew. 5

7. Biuro Zarządu

- Prowadzenie spraw z zakresu zamówień w Spółce
- Prowadzenia obsługi Biura Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników
- Prowadzenie spraw kancelaryjnych
- Prowadzenie biura podawczego

(32) 301 15 21 wew.6